30 november 2018

​Nederlands ministerie roept Joden uit de hele wereld op, “kritiek te uiten op de Israëlische bezetting” - Dutch ministry calls on Jews around world to "criticize Israeli occupation​"

De Nederlandse minister van Handel, Sigrid Kaag (L), spreekt met haar Ierse collega minister Heather Humphreys tijdens een EU-raad voor buitenlandse zaken over de handel in het Europa-gebouw in Brussel op 22 mei 2018 (Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP) - Dutch Trade Minister Sigrid Kaag (L) talks with Ireland’s Business, Enterprise and Innovation Minister Heather Humphreys during an EU foreign affairs council on trade at the Europa building in Brussels May 22, 2018 (Photo: Geert Vanden Wijngaert/AP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een officieel document over subsidie aan de organisatie "Breaking the Silence", omvat de doelstelling om Joodse gemeenschappen wereldwijd aan te sporen 'hun verzet uit te spreken'

Bron: TOI, JTA, CNAAN LIPHSHIZ, 28 november 2018


Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken spoort de Joden over ter wereld officieel aan, zich uit te spreken tegen de aanwezigheid van Israël op de Westelijke Jordaanoever.

Een officieel  document van het ministerie met acties die 'Joodse gemeenschappen in de diaspora aanmoedigen om hun verzet tegen de bezetting kenbaar te maken' verscheen in een eerder dit jaar gepubliceerd rapport over de Nederlandse financiering van de Breaking the Silence-groep.

Het is een ongebruikelijke verklaring voor Europese regeringen die financiering bieden voor organisaties waarvan zij zeggen dat zij vrede of co-existentie tussen Israël en de Palestijnen bevorderen. Breaking the Silence is een groep Israëlische veteranen van de IDF die zich verzetten tegen de "bezetting".

Sigrid Kaag, de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, werkte ooit voor UNRWA, het agentschap van de Verenigde Naties dat hulp verleent aan Palestijnen, en is de vrouw van een voormalige diplomaat van de Palestijnse Autoriteit. Haar ministerie heeft in haar begroting voor 2018, $218.000 toegezegd aan Breaking the Silence.

Los daarvan meldde een Nederlandse pro-Israëlische groep, dat de vorige Nederlandse gezant van Ramallah subsidies goedkeurde voor een anti-Israël organisatie, terwijl zijn zoon daar werkzaam voor was.

Het rapport over Breaking the Silence bevatte de verwijzing naar Diaspora-gemeenschappen onder de rubriek "Doelstelling 3: De oppositie in de internationale arena vergroten tegen Israëls langdurige bezetting van de OPT op basis van wereldwijde gedeelde waarden”. OPT staat voor "Occupied Palestinian Territories”.

NGO Monitor, een waakhondgroep uit Jeruzalem die zich richt op financiering van Israëlische en Palestijnse groepen, bekritiseerde het "ingrijpen van het ministerie op de relaties tussen Israël en de Diaspora, aangaande één van de gevoeligste kwesties", zoals de oprichter van de groep, Gerald Steinberg, dinsdag in een verklaring zei.

Een woordvoerder van de NGO Monitor zei, dat het de eerste keer was dat de groep een expliciete verwijzing naar interne relaties van Joodse gemeenschappen op een officieel EU-document zag.

Chris Bakker, de woordvoerder van Kaag, weigerde de vragen van JTA (The Jewish Telegraphic Agency) over het document te beantwoorden, ook niet of de vermelde doelstellingen afkomstig waren van zijn regering of van Breaking the Silence.

Het Centrum voor Informatie en Documentatie (CIDI) meldde dinsdag op haar website dat ze over informatie beschikt dat Peter Mollema, de vorige vertegenwoordiger voor Nederland in de Palestijnse Gebieden, subsidies goedkeurde voor de Al-Mazen groep in 2016, toen zijn zoon daar werkte als stagiair. CIDI noemde het een "belangenconflict". Al-Mazen heeft het Israëlische beleid "apartheid" genoemd en heeft het beschuldigd van "etnische zuivering". Het heeft meerdere rechtszaken tegen Israël gevoerd en is sinds 2006 een voorstander van de boycotcampagne.

Bakker, de woordvoerder van het ministerie, heeft niet direct gereageerd op JTA's verzoek om commentaar op de beweringen van CIDI.

__________

ENGLISH    

Official document on funding for Breaking the Silence includes objective of urging Jewish communities globally to ‘voice their opposition’

By: TOI, JTA, CNAAN LIPHSHIZ, November 28, 2018


The Dutch Foreign Ministry is officially urging Jews no matter where they are to speak out against Israel’s presence in the West Bank.

An official ministry document listing actions that “encourage diaspora Jewish communities to voice their opposition to the occupation” appeared in a government report published earlier this year on Dutch funding for the Breaking the Silence group.

It was an unusual statement among European governments offering funding for organizations that they say are promoting peace or coexistence between Israel and the Palestinians. Breaking the Silence is a group of Israeli combat veterans who oppose the occupation.

Sigrid Kaag, the Netherlands’ minister for foreign trade and development cooperation, once worked for UNRWA, the United Nations agency that provides assistance to Palestinians, and is the wife of a former Palestinian Authority diplomat. Her ministry pledged $218,000 to Breaking the Silence in its 2018 budget.

Separately, a Dutch pro-Israel group said that the previous Dutch envoy to Ramallah approved subsidies for an anti-Israel organization in which his son was working.

The report on Breaking the Silence included the reference to Diaspora communities under the rubric “Goal 3: To increase opposition in the international arena to Israel’s prolonged occupation of the OPT based on global shared values”. OPT stands for “Occupied Palestinian Territories”.

NGO Monitor, a Jerusalem-based watchdog group that focuses on funding for Israeli and Palestinian groups, criticized the ministry’s “intruding on Israel-Diaspora relations, on one of the most sensitive issues”, as the group’s founder, Gerald Steinberg, termed it in a statement Tuesday.

An NGO Monitor spokesperson said it was the first time the group has seen an explicit reference to internal relations between Jewish communities on an official EU document.

Chris Bakker, a spokesperson for Kaag, declined to answer JTA’s questions on the document, including on whether the objectives it specified belonged to his office or to Breaking the Silence.

Also Tuesday, the Center for Information and Documentation on Israel, or CIDI, said on its website that is has information that Peter Mollema, the previous representative for the Netherlands in the Palestinian Territories, approved subsidies for the Al-Mazen group in 2016, when his son was working there as an intern. CIDI called it a “conflict of interest”. Al-Mazen has called Israel’s policy “apartheid” and has accused it of “ethnic cleansing”. It has mounted multiple lawsuits against Israel and has been a supporter of the boycott campaign since 2006.

Bakker, the ministry spokesperson, did not immediately reply to JTA’s request for a comment on CIDI’s claims.