01 december 2018

​Wie zegt dat Joden geen Arabieren helpen? - Who says Jews don’t help Arabs?​

Dr. Joseph Frager (Foto: 'צילום: מירי צח) - Dr. Joseph Frager‏ (Photo: 'צילום: מירי צח)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Eén van de grote leugens waar de media zich schuldig aan maken, is dat Israël Goliath is en de Arabieren koning David met een slinger

By: Arutz Sheva, Dr. Joseph Frager, 1 december 2018


De media houden dit uitgesproken bedrieglijke verhaal levend en ze gedijen er prima bij.

Het heeft enorme schade aangericht en de vrede in de weg gestaan en bemoeilijkt. Iedereen houdt van de underdog. Helaas is de realiteit veel complexer. Hoe kan Israël als Goliath worden beschouwd wanneer het wordt omringd door 22 Arabische landen die voor het merendeel uit zijn op diens vernietiging?

Als de media hun aandacht zouden richten op al de Arabieren die in de ziekenhuizen van Israël worden behandeld, waaronder velen uit het door oorlog verscheurde Syrië, zou dit een heel ander beeld opleveren. Als de media zouden focussen op de ongelooflijke economische voordelen die Israël zijn Arabische bevolking heeft verschaft, zou dit tot een totaal andere beoordeling leiden dan nu. Als de media zich zouden concentreren op alle vredesinitiatieven en concessies die Israël heeft gedaan aan zijn Arabische inwoners, dan zou vrede inderdaad mogelijk zijn.

In plaats daarvan houden de media ervan problemen op te kloppen, onenigheden eruit te pikken en onnauwkeurige berichten te verspreiden met name met betrekking  tot het Midden-Oosten. Israël lijdt daar doorgaans het meest onder. Het is feitelijk een verraderlijke vorm van antisemitisme waarmee bijna elk artikel en opiniestuk over Israël doortrokken is.

Een verhaal dat de reguliere media totaal hebben genegeerd, is de benarde situatie van Issam Akel, een 53-jarige Arabische inwoner van Jeruzalem die zowel het Amerikaans staatsburgerschap als een Israëlische identiteitsbewijs bezit.


Dit is een verhaal over Joden die Arabieren helpen.

"Het is de tweede keer in mijn leven dat ik werd gevraagd om te helpen een Arabier te bevrijden uit de Ramallah-gevangenis. De eerste keer was ongeveer 15 jaar geleden en die gedetineerde Arabier had familieleden in Cleveland, die Amerikaanse burgers waren. Deze keer hebben we het over een Arabier die een Amerikaans staatsburger is.

Issam Akel werd op 11 oktober ontvoerd en gevangen gezet in Ramallah door de handlangers van Mahmoud Abbas, omdat hij naar verluidt Joden had geholpen een woning in de Oude Stad van Jeruzalem te kopen. Hij werd gemarteld. In de eerste week na zijn ontvoering was zijn vrouw buiten zichzelf en zocht hulp bij Joodse vrienden van mij. We wisten niet of hij nog in leven was of niet. Vanwege haar luide protest, een artikel in de Jerusalem Post van Rabbi Shmuley Boteach en de inzet van ambassadeur Friedman, werd Issam Akel niet gelijk vermoord, zoals gebeurd is met Jamal Ahmad Khashoggi. Hij bleef echter in gevangenschap in Ramallah ondanks dat hij Amerikaans staatsburger is. Een aantal Amerikaanse congresleden, waaronder Lee Zeldin en Dan Donovan, hebben geprobeerd hem uit de gevangenis te krijgen.

Ambassadeur David Friedman eiste bij de PA (Palestijnse Autoriteit), de vrijlating van de heer Akel, zoals gemeld in Breitbart op 28 november. De VS-gezant en speciaal adviseur van president Trump, Jason Greenblatt, verhevigde de kritiek op de PA, die werd overgebracht door ambassadeur Friedman, aldus Israel National News. Senator Ted Cruz gaf een soortgelijke verklaring af".


De media hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid. Als de situatie van Issam Akel eindelijk naar buiten zou worden gebracht, is de kans groot dat hij wordt bevrijd. Wie zegt dat de Joden hun Arabische neven niet helpen? Wat een verzinsel. Als de media tenslotte zouden toestaan dat de waarheid zou worden verteld, zou er inderdaad vrede kunnen zijn. Het Issam Akel-verslag zou een goed begin zijn.

____________

ENGLISH

One of the great myths perpetrated by the media is that Israel is Goliath and the Arabs are King David with a slingshot

By: Arutz Sheva, Dr. Joseph Frager‏, December 1, 2018


The media thrives on this flagrantly false narrative. It lives and breathes by it. It has caused tremendous harm and has prevented and impeded peace. Everyone loves the underdog. Unfortunately, reality is much more complex. How can Israel be considered Goliath when it is surrounded by 22 Arab countries who for the most part want it destroyed?

If the media would focus on all of the Arabs treated in Israel’s hospitals including many from war torn Syria, the picture would be vastly different. If the media would focus on the incredible economic benefits that Israel has provided its Arab population the discussion would be totally different than it actually is. If the media would concentrate on all of the peace initiatives and concessions Israel has made to its Arab inhabitants then Peace indeed might be possible.

Instead the media loves to stir trouble, pick fights, and report inaccurately matters particularly pertaining to the Middle East. Israel is usually the one that suffers the most. It is truthfully an insidious form of Anti-Semitism that permeates almost every article and opinion piece involving Israel.

One story that the mainstream media has totally ignored is the plight of Issam Akel, a 53 year old Arab resident of Jerusalem who holds both American citizenship and an Israeli Identification Card.


This is a story of Jews helping Arabs.

"It is the second time in my life when I was asked to help free an Arab from a Ramallah Jail. The first time was about 15 years ago and the Jailed Arab had relatives in Cleveland who were American citizens. This time around we are talking about an Arab who is an American citizen. Issam Akel was abducted and jailed in Ramallah by Mahmoud Abbas’ henchmen on October 11th for allegedly helping Jews purchase a property in the Old City of Jerusalem.

He has been tortured. In the first week after his abduction his wife was frantic and sought help from Jewish Friends of mine. We did not know if he was alive or not. Because of her outcry, an article in the Jerusalem Post by Rabbi Shmuley Boteach, and work by Ambassador Friedman, Issam Akel was not outright murdered like Jamal Ahmad Khashoggi. However, he has been kept in jail in Ramallah despite his being an American citizen. A number of US Congressmen including Lee Zeldin and Dan Donovan have been trying to get him out of jail.

Ambassador David Friedman demanded the PA release Mr. Akel as reported in Breitbart on November 28th. US envoy and special advisor to President Trump, Jason Greenblatt reinforced the criticism leveled at the PA by Ambassador Friedman as reported in Israel National News. Senator Ted Cruz issued a similar statement".


The media has an important responsibility here. If the plight of Issam Akel was finally told there is a good chance he will be freed. Who says Jews don’t help out their Arab cousins? What a novel idea? If the media would finally allow the truth to be told, Peace might indeed be had. The Issam Akel story would be a great start.