02 december 2018

Video: ​Het Zuiden wordt weer groen - Video: The south blooms green again

Begroeiing keert weer terug (Foto: Dronimagebank) - Green regrowth (Photo: Dronimagebank)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De zwartgeblakerde velden, die door de terreurballonnen uit Gaza verbrand waren, zijn weer groen en de vegetatie bloeit weer in het Noorden van de Negev; maar bewoners zijn bezorgd over wat de komende zomer gaat brengen

Bron: YnetNews, Matan Tzuri, 28 november 2018

 

Het was tijdens de zomer een deprimerend aanblik om waar ooit een overvloed aan natuurlijk groen was, - totdat de terreurvlieger en -ballonnen de velden en vegetatie in de omgeving van Gaza verteerde – nu zwartgeblakerde aarde en as te zien is. Maar de natuur zelf zorgde voor wedergeboorte en de recente regenval heeft de as weggespoeld en het deprimerende zwart vervangen door een optimistisch groen.

Tientallen millimeters regen zijn in de afgelopen weken gevallen en heeft bijna de littekens van de branden weggevaagd, die zijn veroorzaakt door de duizenden terreurvliegers en -ballonnen die door Palestijnen vanuit Gaza naar Israël zijn gestuurd, als onderdeel van hun 'mars van de terugkeer’. Duizenden dunams - 1 hectare is 10 dunams - landbouwgrond en natuurreservaten werden vernietigd.

De locaties met de meeste brandschade waren de Be'eri-krater, de Be'eri-bossen, de bossen van Kissufim en Tel Gama, prachtige gebieden die veel vakantiegangers aantrekken. In de Be'eri-krater werd bijvoorbeeld meer dan 80% van het land verbrand. Het vee, dat normaal van het gras afhankelijk is, werd overgebracht naar nabijgelegen hokken.

Maar nu, na de regen, is de verschroeide aarde bedekt met groen. Koeien kunnen opnieuw grazen en ze kunnen vrij rondlopen in het gebied en genieten van het gras. Ook de landbouw herstelt. Duizenden hectaren tarwe zijn de afgelopen dagen gezaaid op dezelfde velden die afgelopen zomer zijn verbrand.

In de buurt van de noordelijke Negev in de Gazastrook weten de mensen dat het staakt-het-vuren fragiel is, maar ze weten ook dat wanneer het land doordrenkt is met regenwater, er geen kans is op brand. De Palestijnen zullen daarom tijdens dit seizoen van het jaar geen ophitsende oproep doen tot ballonterreur. 

"De weerberichten dit jaar voorspellen regen, en dit is welkom, zeker in een agrarisch gebied als het onze", zei Livnat Ganzburg, een toerismecoördinator in de Gaza regio. "De noordelijke Negev ondergaat een grote verandering, van het zwart van de branden tot de groene vegetatie; een drastische en opwindende verandering. Het uitzicht op de verbrande vlakten was niet prettig, maar we wisten altijd dat de regen zou komen en alles zou wegspoelen en dat de vegetatie weer zou gaan groeien”.

"We openen een nieuw hoofdstuk in ons leven en dit is het moment om de burgers van Israël te vragen deze prachtige regio weer te bezoeken", ging ze verder. "Er gingen geruchten dat de branden de knoppen van de anemonen hadden beschadigd, maar dit is niet waar, en binnen enkele maanden verwachten we een spectaculaire bloei van anemonen. We hopen alleen op rust, veiligheid en veel regen”.

Evyatar Kipnis van Kibbutz Be'eri die de leiding heeft over de brandweer van de kibboets zei: "De grote test zal de komende zomer zijn. Het is waar dat nu alles groen en mooi is, maar elk grassprietje dat groeit, is potentiële brandstof voor de volgende zomer. De Palestijnen weten dit ... Helaas, zolang er geen politieke oplossing is en alles vastzit, zal de situatie met betrekking tot Gaza hetzelfde zijn als het was. In de zomer zullen we zwart hebben en in de winter zullen we groen hebben. Laten we ondertussen genieten van het groen”.


(Video: YouTube)

___________

ENGLISH

The winter rains have transformed blackened fields, burnt by incendiary balloons from Gaza, green again and vegetation blooms across northern Negev; but residents are concerned about what next summer will bring

By: YnetNews, Matan Tzuri, November 28, 2018

 

Over the summer, the sight of blackened earth and ashes where there was once an abundance of natural greenery - until the incendiary kite and balloon terror consumed the fields and vegetation in the Gaza vicinity, was depressing. But nature has its way of rebirth and the recent rainfall has washed away the ashes replacing the depressing black with optimistic green.

Dozens of millimeters of rain has fallen in recent weeks and have almost completely eliminated the scars of the fires caused by the thousands of fiery kites and balloons launched into Israel by Palestinians in Gaza as part of the their "march of return". Thousands of dunams of agricultural land and nature reserves were destroyed.

The locations that suffered the most fire damage were the Be'eri Crater, the Be'eri woodlands, the Kissufim woodlands and Tel Gama, beautiful areas that attract many vacationers. In the Be'eri Crater, for example, more than 80 percent of the land was burnt and the cattle, fed by the grass, were transferred to nearby pens.

But now, after the rain, the scorched earth is carpeted with green. Cows can graze again and they roam freely around the area enjoying the grass. The agriculture too is recovering. Thousands of acres of wheat have been planted in recent days in the same fields that were burned last summer.

In the Gaza vicinity of the northern Negev, people know that the cease-fires are fragile, but they also note that when the land is soaked in rainwater, there is no chance of a fire, so the Palestinians do not have the option of incendiary balloon terror during this season of the year.

"The forecasts this year predict a harbinger of rain, and this is welcome, certainly in an agricultural area like ours", said Livnat Ganzburg, a tourism coordinator in the Gaza region. “The northern Negev is undergoing a big change, from the black of the fires to green vegetation; a drastic and exciting change. The view of burnt expanses has not been pleasant but we always knew that the rain would come and wash away everything and the vegetation will grow again".

“We are opening a new chapter in our lives and this is the time to call upon the citizens of Israel to come visit this beautiful region", she continued. “There were rumors that the fires damaged the blossoming of the anemones, this is not true, and in a few months we expect a spectacular flowering of anemones. We only hope for calm on the security front and lots of rain".

Evyatar Kipnis of Kibbutz Be'eri who is in charge of the kibbutz firefighting team said: "The big test will be this coming summer. It is true that now everything is green and beautiful, but every blade of grass that grows is a potential kindling for fires next summer. The Palestinians know this… Unfortunately, as long as there is no political solution and everything is stuck, the situation with Gaza will be the same as it was. In the summer we will have black and in the winter we will have green. Meanwhile let us enjoy the green".


(Video: YouTube)