02 december 2018

​VN veroordeelt Israël met zes resoluties op één dag; Nederlandse stemming teleurstellend - UN condemns Israel through six resolutions in one day​; Dutch voting disappointing​

Gebouw van de VN in New York (Foto: Wikimedia) - The United Nations building in New York (Photo: Wikimedia)


Nederland en/and English

NEDERLANDS

De Verenigde Naties vervolgde vrijdag zijn serie van veroordelingen van de Joodse staat door zes anti-Israëlische resoluties aan te nemen

Bron: JNS, Human Rights Voices, IsraelCNN, 1 december 2018


De eerste, getiteld "The Syrian Golan”, werd aangenomen met 100 stemmen voor, 12 tegen en 62 onthoudingen. Voor het tweede jaar achtereen brak het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie door tegen te stemmen, zich voegend bij de Verenigde Staten, Israël, Canada, Australië, Kiribati, de Marshalleilanden en enkele anderen. Nederland onthield zich van stemming (bron: Human Rights Voices).

Volgens de niet-gouvernementele organisatie UN Watch, die de anti-Israël vooringenomenheid bij het wereldorgaan in de gaten houdt, negeert de VN de maatregel "de volkerenmoord die nu plaatsvindt in Syrië en de consequenties voor de veiligheid van Israël en de burgers van de Golanhoogten”, en het "verzwijgt de Syrische geschiedenis van het beschieten van Israëlische gemeenschappen, de roep van zijn leider om een 'vernietigingsoorlog' tegen Israël en de agressie van Syrië in 1967, die heeft geleid tot het verlies van het grondgebied”.

----

De tweede, getiteld "Jerusalem", werd aangenomen met 148 stemmen voor, 11 tegen en 14 onthoudingen. Israël en de Verenigde Staten werden vergezeld door Canada, Australië, Guatemala en zes andere tegenstemmers. Nederland stemde voor (bron: Human Rights Voices).

Volgens UN Watch houdt deze resolutie in "dat het Israëlisch bestuur van Jeruzalem de vrijheid van godsdienst belemmert terwijl in feite het tegendeel waar is - vóór 1967 vernietigde Jordanië Joodse heilige plaatsen en werd Joden de toegang ontzegd, terwijl onder Israël alle religies toegang hebben tot de stad en volledige vrijheid genieten”.

----

De derde, getiteld "Division for Palestinian Rights of the Secretariat", die VN-fondsen toewijst aan anti-Israël doeleinden, werd aangenomen met 96 stemmen voor, 13 tegen en 64 onthoudingen. De Verenigde Staten, Israël, Australië, Canada, Moldavië, Hongarije, Honduras, Guatemala en anderen stemden tegen. Nederland onthield zich van stemming (bron: Human Rights Voices).

"De DPR dient de bevooroordeelde speciale commissie en is gekoppeld aan het verspreiden van anti-Israëlische propaganda over de hele wereld", zei UN Watch. "Zijn bezetting met 16 personeelsleden is overdreven onevenredig ten opzichte van de andere vier afdelingen van de VN, die over enorme geografische regio’s gaan”.

----

De vierde, "Special information programm on the question of Palestine of the Department of Public Information of the Secretariat" werd aangenomen met 152 stemmen voor, 8 tegen en 14 onthoudingen. De Verenigde Staten, Israël, Canada, Australië, Guatemala en enkele anderen stemden tegen de resolutie. Nederland stemde voor (bron: Human Rights Voices).

"Het programma schuwt een evenwichtige aanpak, door openlijk het Palestijnse boven het Israëlische verhaal te verkiezen, het terrorisme tegen Israëlische mannen, vrouwen en kinderen te negeren, en andere dagelijkse realiteit van het Israëlische leven”, verklaarde UN Watch. "Het aanwenden van hulpbronnen voor anti-Israëlische propaganda gaat ten koste van andere, waardevolle doelen”.

----

De vijfde, "Peaceful settlement of the question of Palestine", kreeg 156 stemmen voor, 8 tegen en 12 onthoudingen. De Verenigde Staten, Israël, Canada en Australië en vier anderen stemden tegen de maatregel, die alleen Israël er de schuld van geeft dat er geen vrede is in het gebied. Nederland stemde voor (bron: Human Rights Voices).

----

De zesde resolutie, "Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People", is met 100 stemmen voor, 12 tegen en 62 onthoudingen aangenomen. De Verenigde Staten, Israël, Australië, Canada en Hongarije stemden met verschillende andere landen tegen de resolutie. Nederland onthield zich van stemming (bron: Human Rights Voices).

Deze commissie had de professor van de Universiteit van Temple, Marc Lamont Hill, uitgenodigd om op woensdag te spreken, waarbij hij pleitte voor "een vrij Palestina van de rivier tot aan de zee", naast het maken van andere anti-Israëlische opmerkingen. Hill werd de volgende dag in zijn hoedanigheid als medewerker door CNN ontslagen.

________________

ENGLISH    

The United Nations on Friday continued its streak of frequently condemning the Jewish state, passing six anti-Israel resolutions 

By: JNS, Human Rights Voices, IsraelCNN, December 1, 2018


The first, titled “The Syrian Golan", passed with 100 votes in favor, 12 against and 62 abstentions. For a second consecutive year, the United Kingdom broke with the European Union to vote against it, joining the United States, Israel, Canada, Australia, Kiribati, Marshall Islands and a few others. The Netherlands abstained from voting (source: Human Rights Voices).

According to the nongovernmental organization U.N. Watch, which monitors anti-Israel bias at the world body, the measure is “oblivious to genocidal massacres taking place now in Syria, and its security implications for Israel and the civilians of the Golan Heights,” and it “ignores Syria’s history of shelling Israeli communities, its leader’s calls for a ‘war of annihilation’ against Israel and Syria’s 1967 aggression that led to its loss of the territory”.

----

The second, titled “Jerusalem", was adopted with 148 votes in favor, 11 against and 14 abstentions. Israel and the United States were joined by Canada, Australia, Guatemala and six others to vote against.

According to U.N. Watch, this resolution “implies that Israeli administration of Jerusalem hinders freedom of religion when in fact the opposite is true—before 1967, Jordan destroyed Jewish holy sites and denied access to Jews, while under Israel all faiths have access to the city and enjoy full freedoms". The Netherlands voted for it (source: Human Rights Voices).

----

The third, titled “Division for Palestinian Rights of the Secretariat", which appropriates U.N. funds for anti-Israel purposes, passed with 96 votes in favor, 13 against and 64 abstentions. The United States, Israel, Australia, Canada, Moldova, Hungary, Honduras, Guatemala and others voted against it. The Netherlands abstained from voting (source: Human Rights Voices).

“The DPR serves the biased special committee and is dedicated to spreading anti-Israel propaganda the world over,” said U.N. Watch. “Its 16-member staff is grossly disproportionate to the U.N.’s other four divisions which cover enormous geographical regions”.

----

The fourth, “Special information programme on the question of Palestine of the Department of Public Information of the Secretariat", was adopted with 152 votes in favor, 8 against and 14 abstentions. The United States, Israel, Canada, Australia, Guatemala and a few others voted against the resolution. The Netherlands voted for it (source: Human Rights Voices).

“The program eschews a balanced approach by overtly choosing the Palestinian over Israeli narrative, ignoring terrorism against Israeli men, women and children, and other daily realities of Israeli life,” stated U.N. Watch. “Resources devoted to anti-Israel propaganda are taken away from other worthy causes”.

----

The fifth, “Peaceful settlement of the question of Palestine", passed 156 votes in favor, 8 against and 12 abstentions. The United States, Israel Canada and Australia and four others voted against the measure, which solely blames Israel for no peace in the area. The Netherlands voted for it (source: Human Rights Voices).

----

The sixth resolution, “Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People”, was adopted 100 votes in favor, 12 against and 62 abstentions. The United States, Israel, Australia, Canada and Hungary joined several other countries to vote against the resolution. The Netherlands abstained from voting (source: Human Rights Voices).

This committee invited Temple University professor Marc Lamont Hill to speak on Wednesday, where he advocated for “a Free Palestine From the River to the Sea", in addition to making other anti-Israel comments. Hill was fired by CNN as a contributor the next day.