03 december 2018

​EASA boycot Israëlische onderwijsinstellingen in Judea en Samaria, aangevoerd door Israëlische academici - EASA boycotts Israeli colleges in Judea and Samaria, led by Israeli academics


Momentopname van de stemming die plaatsvond tijdens de periode van 10 oktober tot 2 november (Schermafbeelding: website EASA) – Snapshot of the vote occured during the period from October 10 til November 2 (Screenshot: website EASA)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Europese Associatie van Antropologen (EASA) heeft deze maand een motie aangenomen om Israëlische academische instellingen in Judea en Samaria te boycotten

Bron: JNS, 26 november 2018


De motie die al in augustus tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de EASA in Stockholm was ingediend, werd deze maand met overweldigende meerderheid goedgekeurd door de leden van de organisatie. Volgens de website van EASA is de motie aangenomen met 830 stemmen voor, 21 tegen en 37 onthoudingen.

Voorafgaand aan de stemming heeft het hoofd van de Israëlische Antropologische Associatie (IAA) en hoogleraar aan de Ben-Goerion Universiteit, prof. Nir Avieli, een brief (op IAA-briefpapier) geschreven aan de voorzitter van de EASA, waarin hij de leden aanspoorde om voor de motie te stemmen. "Degenen onder u die niet aanwezig waren op de vergadering hebben nu de mogelijkheid om de uitdrukking van solidariteit te bekrachtigen en te versterken”, schreef Avieli in de brief die werd verstuurd naar de leden van de EASA. "Ik verzoek u dringend om dit te doen, en dank u voor uw aandacht en zorg”. In de brief beweerde Avieli dat de Israëlische instellingen "niet openstaan voor de Palestijnse bewoners van de Bezette Gebieden, maar alleen voor Israëlische burgers".

Ondanks deze bewering hebben zowel de Ariel University als de Israëlische Raad voor Hoger Onderwijs verklaard, dat inwoners van de Palestijnse Autoriteit kunnen studeren aan instellingen buiten de Groene Lijn.

Matan Peleg, CEO van de Zionistische organisatie Im Tirtzu, een vooraanstaand criticus op het gebied van het politiek bedrijven binnen de academische wereld, noemde de steun van de IAA aan deze boycot, een schande. "Het is een absolute schande dat Israëlische academici, wier salaris wordt betaald door de Israëlische belastingbetaler, het voortouw nemen bij de oproep om academische instellingen in Israël te boycotten", zei Peleg. "Terwijl enorme hoeveelheden middelen worden geïnvesteerd in Israël en in de hele wereld om de internationale BDS-beweging te bestrijden, ondermijnen deze radicale professoren deze inspanningen door BDS vanuit Israël te promoten” - 'BDS' staat voor het Engelse Boycott, Divestment and Sanctions, ofwel 'Boycot, Desinvesteringen en Sancties' -. "Deze week nog werden we herinnerd aan de schadelijke effecten die 'BDS van binnenuit' heeft op Israël”, voegde Peleg eraan toe verwijzend naar de recente Airbnb-boycot van Israëlische huizen in Judea en Samaria.

____________

ENGLISH    

The European Association of Social Anthropologists (EASA) ratified a motion this month to boycott Israeli academic institutions in Judea and Samaria

By: JNS, November 26, 2018


The motion was first tabled in August at the EASA’s annual general meeting in Stockholm, and was ratified this month by an overwhelming majority of the organization’s members. According to the EASA’s website, the motion passed by a vote of 830 in favor, 21 opposed and 37 abstentions.

Prior to the vote, the head of the Israeli Anthropological Association (IAA) and Ben-Gurion University professor, Nir Avieli, penned a letter written on IAA stationery to the EASA president urging its members to vote in favor of the motion. “Those of you who were not present at the assembly now have the opportunity to ratify and amplify that expression of solidarity”, wrote Avieli in the letter that was forwarded to the EASA’s members. “I urge you to do so, and thank you for your attention and solicitude”. In the letter, Avieli asserted that Israeli institutions “are not open to the Palestinian residents of the Occupied Territories, but only to Israeli citizens”.

Despite this claim, both Ariel University and Israel’s Council of Higher Education have stated that residents of the Palestinian Authority are able to study at institutions beyond the Green Line.

Matan Peleg, CEO of the Zionist organization Im Tirtzu that has been a leading critic of politicization in academia, called the IAA’s support of this boycott a “disgrace”. “It is an absolute disgrace that Israeli academics, whose salary is paid for by the Israeli taxpayer, are leading the calls to boycott academic institutions in Israel”, said Peleg. “While tremendous amounts of resources are invested in Israel and throughout the world to combat the international BDS movement, these radical professors are undermining these efforts by promoting BDS from within Israel. “Only this week, we were reminded of the harmful effects that ‘BDS from within’ has on Israel”, added Peleg referring to the recent Airbnb boycott of Israeli homes in Judea and Samaria.