04 december 2018

Video: IDF start operatie om Hezbollah terreurtunnels te vernietigen – Video: IDF launches operation to destroy Hezbollah terror tunnels

Israëlische soldaten staan op 4 december 2018 vlakbij de grensmuur met Libanon, in de buurt van de noordelijke Israëlische stad Metula (Foto: JALAA MAREY, AFP) - Israeli soldiers stand by machinery near the border wall with Lebanon on December 4, 2018 close to the northern Israeli town of Metula (Photo: JALAA MAREY, AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

IDF lanceert "Operation Northern Shield" om terreurtunnels die door Hezbollah zijn gegraven, te vernietigen

Bron: Arutz Sheva, Kobi Finkler, 4 december 2018


De IDF lanceerde op maandag, van de één op de andere dag, operatie 'Northern Shield', om de door de Hezbollah-terreurorganisatie uit Libanon gegraven grensoverschrijdende tunnels, te blokkeren en te neutraliseren, aldus de IDF woordvoerder van de eenheid.

Sinds 2014 leiden een speciale gezamenlijke Taskforce van de Intelligence Directorate en het Northern Command de operationele, technologische en inlichtingeninspanningen wat betreft de tunnelsituaties in het Noorden. Het team ontwikkelde enorme vaardigheden en kennis over het terreurtunnelproject van Hezbollah.

Deze IDF-operatie wordt geleid door het Northern Command, in samenwerking met de Intelligence Branch, de Combat Engineering Corps en de Administration for the Development of Weapons and Infrastructure. Het doel van deze operatie is om de grensoverschrijdende terreurtunnels onder Israëlisch grondgebied te blokkeren en te neutraliseren.

In de afgelopen jaren en als onderdeel van de inspanningen tegen deze bedreiging, heeft de IDF een uniek defensief plan langs de noordgrens geïmplementeerd, inclusief de bouw van een verdedigingsmuur, het zogenaamde "Defensive Obstacle Project", wat het creëren van kliffen en het verwijderen van vegetatie inhoudt. Het doel van dit verdedigingsplan is, om te voorkomen dat de vijand zijn offensief plan kan uitvoeren en daarbij zijn capaciteiten kan inzetten.

Gedurende een aantal jaren heeft de IDF-generale staf leiding gegeven aan deze actie, die onlangs de nodige operationele voorwaarden heeft bereikt. De commandant van het Noordelijk Commando, majoor-generaal Yoel Strick, is de commandant van deze operatie, waaraan belangrijke eenheden deelnemen.

"Het graven van de grensoverschrijdende terreurstunnels, die de IDF heeft ontdekt voordat de terreurtunnels operationeel konden worden en een onmiddellijke bedreiging vormden voor de veiligheid van Israëlische burgers, vormt een flagrante en ernstige schending van de Israëlische soevereiniteit. Bovendien dienen ze als aanvullend bewijs van de veronachtzaming van de terreurorganisatie Hezbollah van VN-resoluties - allereerst UNSCR 1701. Deze Hezbollah-activiteiten worden uitgevoerd vanuit de dorpen van Zuid-Libanon, terwijl ze Libanon schade toebrengen en haar burgers in gevaar brengen om haar terreurinfrastructuur te vestigen”, zei de IDF woordvoerder van de eenheid.

"De terreurorganisatie Hezbollah, die verantwoordelijk is voor het graven van de grensoverschrijdende terreurtunnels, zet zijn activiteiten voort die door Iran worden ondersteund en gefinancierd om zijn terreurinfrastructuur tegen Israëlische burgers te vestigen”.

De verklaring vermeldde verder, dat de IDF de aanwezigheid en gereedheid van de eenheid Northern Command heeft versterkt en is voorbereid op verschillende scenario's. Een aantal gebieden grenzend aan het veiligheidshek in het Noorden van Israël is uitgeroepen tot een gesloten militaire zone. Er zijn geen speciale instructies voor inwoners van het Noorden. Hoofden van plaatselijke autoriteiten zijn geïnformeerd en de IDF zal met hen in contact blijven.


(Video: YouTube)

_____________

ENGLISH

IDF launches "Operation Northern Shield" to destroy terrorist tunnels dug by Hezbollah

By: Arutz Sheva, Kobi Finkler, December 4, 2018


The IDF launched Operation "Northern Shield" overnight Monday to thwart and neutralize cross-border attack tunnels dug by the Hezbollah terror organization from Lebanon into Israel, the IDF Spokesperson’s Unit announced.

Since 2014, a special joint Taskforce of the Intelligence Directorate and the Northern Command has been leading the operational, technological and intelligence efforts on the tunnel issue in the North. The team developed vast abilities and knowledge on Hezbollah’s attack tunnel project.

This IDF operation is led by the Northern Command, in cooperation with the Intelligence Branch, the Combat Engineering Corps and the Administration for the Development of Weapons and Infrastructure. The purpose of this operation is to thwart and neutralize the cross-border attack tunnels within Israeli territory.

Over the last few years and as a part of the effort against this threat, the IDF has been implementing a unique defensive plan along the northern border, including the construction of a defensive wall, the "Defensive Obstacle Project", creating cliffs and clearing vegetation. The aim of this defensive plan is to prevent the enemy from fulfilling his offensive plan and abilities.

For a number of years, the IDF General Staff has been leading this effort, which recently reached the necessary operational conditions. The Commander of the Northern Command, Major General Yoel Strick, is the commander of this operation, in which significant forces are participating.

“The digging of the cross-border attack tunnels that the IDF has discovered, before the attack tunnels became operational and posed an imminent threat to the safety of Israeli civilians, constitutes a flagrant and severe violation of Israeli sovereignty. In addition, they serve as additional proof of the terror organization Hezbollah's disregard of UN resolutions – first and foremost UNSCR 1701. These Hezbollah activities are conducted from the villages of southern Lebanon while harming Lebanon and jeopardizing its civilians in order to establish its terror infrastructure”, said the IDF Spokesperson’s Unit.

“The Hezbollah terror organization, which is responsible for digging the cross-border attack tunnels, continues its activity that is supported and funded by Iran, to establish its terror infrastructure against Israeli civilians”.

The statement noted that the IDF has enhanced its presence and readiness in the Northern Command and is prepared for various scenarios. A number of areas adjacent to the security fence in the north of Israel have been declared a closed military zone. There are no special instructions for residents of the north. Heads of local authorities have been updated, and the IDF will continue to maintain contact with them.


(Video: YouTube)