05 december 2018

​Rusland steunt de anti-tunneloperatie van Israël, waarschuwt voor schendingen van de VN wapenstilstand - Russia backs Israel anti-tunnel operation, warns against UN armistice violations

Het Israëlische leger voert zijn verdediging langs de Libanese grens op, vanuit de aanname dat zijn vijand Hezbollah meer oorlogszuchtig zal worden door zijn ervaring met de burgeroorlog in Syrië (Foto: JACK GUEZ, AFP) - The Israeli army is stepping up its defences along the Lebanese border in the belief that its foe Hezbollah will emerge more battle-hardened from its costly involvement in the civil war in Syria (Photo: JACK GUEZ, AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Rusland sprak vandaag zijn steun uit voor een Israëlische operatie die een dag eerder was gelanceerd om ondergrondse tunnels te vernietigen, die door Hezbollah vanuit Libanon zijn gegraven naar het Israëlische grondgebied, maar waarschuwde voor schendingen van een VN-wapenstilstandsakkoord, dat de rust aan de grens moet bewaren

Bron: i24NEWS, 5 december 2018

 

"We twijfelen niet aan het recht van Israël om zijn nationale veiligheid te waarborgen, inclusief door te voorkomen dat iemand het land binnenkomt", volgens een verklaring van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. "Tegelijkertijd hopen we dat geen enkele actie om dit doel te bereiken in strijd is met resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad”, voegde het toe.

De VN-resolutie 1701, aangenomen om de oorlog van 2006 tussen Libanon en Israël te beëindigen, bracht een 15.000 man sterke vredesmacht op de been, de United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL), om toezicht te houden op het staken van aanvallen door Hezbollah en op de militaire operaties aan de grens door beide partijen.

Israël heeft echter vaak kritiek geleverd op het feit, dat UNIFIL faalt in zijn mandaat om de, door Iran gesteunde, Hezbollah-militie van Libanon te ontwapenen en onder controle te houden.

Een woordvoerder van UNIFIL zei dinsdag dat het operationele gebied "rustig is gebleven" en dat ze in verbinding staan met alle relevante partijen om te zorgen dat de stabiliteit wordt gehandhaafd.

De Verenigde Staten staan volledig achter de "Operation Northern Shield" van Israël en John Bolton, Nationale veiligheidsadviseur, zei dinsdag dat Washington "de pogingen van Israël om zijn soevereiniteit te verdedigen" tegen Hezbollah-tunnels, ten zeerste steunt. "Vanuit een breed perspectief roepen we Iran en al zijn medestanders op om hun regionale agressie en provocaties te stoppen, die een onaanvaardbare bedreiging vormen voor de Israëlische en regionale veiligheid”, schreef Bolton op Twitter.

De IDF (Israel Defense Forces) heeft al minstens één tunnel ontdekt en vernietigd in het kader van de operatie. De tunnel die zich uitstrekte over een lengte van ongeveer 40 meter onder Israëlische grondgebied, had als beginpunt een huis in het Libanese dorp Kfar Kila, net ten Noorden van de grens en was uitgerust met elektriciteit en communicatielijnen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die momenteel ook als minister van defensie fungeert, zei dinsdagavond in een televisie-persconferentie, dat het netwerk van terreurtunnels van Hezbollah werd opgezet als onderdeel van een breder plan om delen van de regio Galilea in het Noorden van Israël te veroveren.

____________

ENGLISH    

Russia on Wednesday gave its backing to an Israeli operation launched a day earlier to destroy underground tunnels dug by Hezbollah from Lebanon into Israeli territory, but warned against violations of a UN armistice agreement that maintains calm on the border

By: i24NWES, December 5, 2018

 

"We do not question Israel’s right to ensure its national security, including by preventing anyone from entering the country", a statement from Russia's foreign ministry said. "At the same time, we hope that no actions taken to achieve this purpose will be in conflict with UN Security Council Resolution 1701”, it added.

UN Resolution 1701, adopted to end the 2006 war between Lebanon and Israel, established a 15,000-strong peacekeeping force called the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) to oversee the cessation of attacks by Hezbollah and military operations on the border by both sides.

But Israel has often criticized what it says is UNIFIL’s failure to fulfill its mandate to see the disarmament and containment of Lebanon’s Iran-backed Hezbollah militia.

A UNIFIL spokesperson said Tuesday that its area of operation "remained calm" and that they are in communication with all relevant parties to ensure stability is maintained.

The United States has given its full backing to Israel’s “Operation Northern Shield”, with National Security Advisor John Bolton saying Tuesday that Washington “strongly supports Israel’s efforts to defend its sovereignty” against Hezbollah tunnels. "More broadly, we call on Iran and all of its agents to stop their regional aggression and provocation, which pose an unacceptable threat to Israeli and regional security”, Bolton wrote on Twitter.

The Israel Defense Forces (IDF) has already detected and destroyed at least one tunnel under the framework of the operation. The tunnel, burrowed some 40 meters into Israeli territory, originated from underneath a house in the Lebanese village of Kfar Kila just north of the border and was equipped with electrical and communication lines.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who currently also serves as defense minister, said in a televised press conference on Tuesday evening that Hezbollah’s network of “terror tunnels” were conceived as part of a broader plan to conquer parts of the Galilee region of northern Israel.