06 december 2018

​Tweede Kamer stelt PA ultimatum betreffende betaling aan terroristen – Lower House sets PA ultimatum for payment to terrorists

(Foto: Becoss) – (Photo: Becoss)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de Palestijnse Autoriteit ertoe te bewegen niet langer veroordeelde terroristen en hun families financieel te belonen voor hun misdaden

Bron: CIDI, ELKAN VAN DER RAAF, 4 december 2018


Als de PA de perverse prikkel niet stopt, zal 1,5 miljoen aan ontwikkelingsgeld worden weggehaald, dat in plaats daarvan naar “andere partners” zal gaan.

Door Israël veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Kamerleden noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel. De Nederlandse regering zegt de zorgen hierover “consequent naar voren” te brengen, maar dit is zonder enkel effect.

Mede hierdoor hadden zowel de SGP als de PVV vorige maand beide al moties ingediend om de subsidies aan de PA te staken. Beide voorstellen behaalden echter geen meerderheid in de Tweede Kamer. Eerdere, vergelijkbare moties wisten overigens ook geen meerderheid in de Kamer te vinden.

De motie van CU-Kamerlid Joël Voordewind en VVD-Kamerlid Wybren van Haga heeft niet als doel om alle geldstromen aan de PA stop te zetten. In plaats daarvan wordt de PA een ultimatum gesteld. Als hier niet aan wordt voldaan, zal 1,5 miljoen euro bedoeld voor de juridische sector ingehouden worden en in plaats daarvan besteed worden aan andere partners – ten behoeve van “versterking van de rechtsstaat en de verbetering van mensenrechten.”

Met de steun van CU, VVD, D66, SGP, FvD, PvdA, 50PLUS en CDA behaalde de motie een meerderheid. Alleen SP, GroenLinks, DENK, PvdD en PVV stemden tegen het voorstel van Voordewind en Van Haga.

Ondanks de drastische bezuinigingen door de Verenigde Staten is de PA tot nu toe niet gezwicht voor de druk om haar perverse beloningssysteem aan te passen. Het is dan ook de vraag of dat met deze motie wel zal gebeuren. Hoe dan ook, de aangenomen motie laat zien dat een deel van de Tweede Kamer het belonen van terroristen beu is en nu eindelijk bereid is maatregelen te overwegen, zonder het kind met het badwater weg te gooien.

____________

ENGLISH    

The Lower House has adopted a motion to persuade the Palestinian Authority to reward no longer sentenced terrorists and their families for their crimes

By: CIDI, ELKAN VAN DER RAAF, December 4, 2018


If the PA does not stop the perverse incentive, 1.5 million of development money will be taken away, and instead will go to "other partners".

Palestinian terrorists convicted by Israel and their families can count on a monthly allowance from the PA. There is a real reward system: The heavier the penalty, the greater the payout. MPs therefore rightly call the terrorist payments a perverse incentive. The Dutch government says to increase her worries about the issue "consistently", but this is without any effect.

Partly because of this, both the SGP and the PVV last month both had already submitted motions to stop the subsidies to the PA. However, both proposals did not reach a majority in the House of Representatives. Earlier, comparable motions also did not find a majority in the Chamber.

The motion of CU MP Joël Voordewind and VVD Member of Parliament Wybren van Haga does not aim to stop all cash flows at the PA. Instead, the PA is set an ultimatum. If this is not met, 1.5 million euros intended for the legal sector will be withheld and instead spent on other partners - for "strengthening the rule of law and improving human rights”.

With the support of CU, VVD, D66, SGP, FvD, PvdA, 50PLUS and CDA, the motion achieved a majority. Only SP, GroenLinks, DENK, PvdD and PVV voted against the proposal of Voordewind and Van Haga.

Despite the drastic cutbacks by the United States, the PA has not yet made an effort to adjust its perverse remuneration system. It is therefore questionable whether this will happen with this motion. However, the adopted motion shows that part of the House of Representatives is tired of rewarding terrorists and is now finally prepared to consider measures without throwing the child away with the bath water.