06 december 2018

​Gewicht uit de Eerste-Tempel-periode opgegraven in Jeruzalem - First Temple period weight unearthed in Jerusalem​

Een Beka-gewicht met een Hebreeuwse tekst uit het tijdperk van de eerste tempel, gevonden in Jeruzalem (Foto: Eliyahu Yanai, City of David Foundation) - A Beka weight with a Hebrew description from the First Temple era, found in Jerusalem (Photo: Eliyahu Yanai, City of David Foundation)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

“Ieder die meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de Heer bedraagt de helft daarvan” (Exodus 30:13 NBV)

Bron: Breaking Israel News, 23 november 2018


In Jeruzalem is een gewicht met een Hebreeuwse tekst uit het tijdperk van de eerste tempel gevonden. Het is gedateerd tussen de 10e eeuw v.Chr. tot 586 v.Chr. toen de tempel werd verwoest door de Babyloniërs.

Het werd ontdekt bij opgravingen aan de voet van Robinsons Boog aan bij de Westmuur. Het gewichtje werd gevonden toen de grond van de opgravingslocatie naar het zeefgebied in het nationale park Emek Tzurim werd gebracht om te worden gesorteerd.

De half-sjekel-gift van de Joden werd aan dit Beka-gewicht getoetst. Zoals in het boek Exodus wordt uiteengezet, moest deze gift per hoofd van de bevolking gegeven worden voor het onderhoud van de Tempel:  "Eén Beka per persoon, dat is een halve sjekel volgens het ijkgewicht, van alle geregistreerde personen van twintig jaar en ouder, zeshonderd drieduizend, vijfhonderdvijftig man” (Exodus 38:26 NBV).

Het woord Beka staat ook vermeld in het boek Genesis met betrekking tot het gewicht van de gouden neusring die aan de aartsmoeder Rebecca werd gegeven.

De Bijbelse sjekel woog bijna 11,33 gram.

"Toen tijdens de Eerste Tempelperiode, de belasting van de halve sjekel naar de Tempel werd gebracht, waren er geen munten, dus gebruikten ze zilveren staafjes. Om het gewicht van deze zilveren staafjes te berekenen, legde men ze aan de ene kant van de weegschaal en aan de andere kant werd het Beka-gewicht geplaatst”, legde Eli Shukron uit, die de opgravingen leidde namens de Israel Antiquities Authority.

"De Beka was gelijk aan de halve sjekel, die elke persoon vanaf de leeftijd van 20 jaar en ouder naar de tempel moest  brengen”, vervolgde hij.

"Beka-gewichten uit de Eerste Tempelperiode zijn zeldzaam; dit gewicht is echter nog zeldzamer, omdat de inscriptie erop staat in spiegelschrift en de letters zijn gegraveerd van links naar rechts in plaats van rechts naar links”, voegde Shukron eraan toe. "Er kan daarom worden geconcludeerd dat de kunstenaar die de inscriptie op het gewicht graveerde, gespecialiseerd was in het graveren van zegels. Zegels werden immers altijd in spiegelschrift gegraveerd, zodat het gestempelde normaal leesbaar was”.

Doron Spielman, vicepresident van de Stad van David Foundation, zei: "dit 3.000 jaar oude Beka-gewicht, met oud-Hebreeuwse inscriptie, werd waarschijnlijk gebruikt in de Eerste Tempel. Dit laat opnieuw zien hoe diep verankerd de connectie van het Joodse volk met Jeruzalem is. Hiermee vertellen onze voorouders uit de tijd van de Eerste Tempel, dat de Staat Israël niet alleen rust op een stemming in de VN van 70 jaar geleden, maar op een fundament dat drie duizend jaar geleden is gelegd”.

Dit kunstvoorwerp zal tijdens Chanoeka voor het publiek te zien zijn, in het Emek Tzurim National Park, aldus de City of David Foundation.

___________

ENGLISH

“Each one who is numbered in the census shall give this: half a shekel according to the shekel of the sanctuary (the shekel is twenty gerahs), half a shekel as an offering to the Lord” (Exodus 30:13)

By: Breaking Israel News, November 23, 2018


A weight with Hebrew description from the First Temple era, dated from the 10th-century BCE to 586 BCE when the temple was destroyed by the Babylonians, was found in Jerusalem.

It was discovered in archaeological soil from the foot of Robinson’s Arch at the Western Wall. The soil was taken from the excavation site to the sifting area in the Emek Tzurim National Park for sorting, when the weight was unearthed.

The Beka weight was utilized to examine the half-shekel donation given by Jews for both maintenance of the Temple and as a census, as outlined in the book of Exodus: “One Beka per head; that is half a shekel, according to the holy shekel, for each one who goes through the counting, from twenty years old and upward, for six hundred three thousand, five hundred and fifty people” (Exodus 38:26).

The word also appears in the book of Genesis in reference to the weight of gold in a nose ring given to the matriarch Rebecca.

The biblical shekel weighed almost 0.4 ounces.

“When the half-shekel tax was brought to the Temple during the First Temple period, there were no coins, so they used silver ingots. In order to calculate the weight of these silver pieces they would put them on one side of the scales and on the other side they placed the Beka weight”, explained Eli Shukron, who directed the excavations on behalf of the Israel Antiquities Authority.

“The Beka was equivalent to the half-shekel, which every person from the age of 20 years and up was required to bring to the Temple”, he continued.

“Beka weights from the First Temple period are rare; however this weight is even rarer, because the inscription on it is written in mirror script and the letters are engraved from left to right instead of right to left”, added Shukron. “It can therefore be concluded that the artist who engraved the inscription on the weight specialized in engraving seals, since seals were always written in mirror script so that once stamped the inscription would appear in regular legible script”.

Doron Spielman, vice president of the City of David Foundation, said “this 3,000-year-old Beka weight, inscribed with ancient Hebrew, was likely used in the First Temple, anchoring once again, the deep historical connection of the Jewish people to Jerusalem. It is a reminder from our ancestors in First Temple times telling us that the State of Israel of today does not rest only on a 70-year-old United Nations vote, but rather, rests upon a foundation that began more than three millennia ago”.

The artifact will be on display to the public in Emek Tzurim National Park during Hanukkah, according to the City of David Foundation.