07 december 2018

​Joodse groeperingen loven EU-aanname van maatregel tegen antisemitisme - Jewish groups praise EU’s adoption of anti-Semitism declaration

Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (Foto: EJC) - Austrian Chancellor Sebastian Kurz (Photo: EJC)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De maatregel, die de eerste is waarbij de 28 lidstaten van de Raad een resolutie hebben aangenomen, die antisemitisme tegengaat, roept de lidstaten op om "een holistische strategie aan te nemen en uit te voeren, om alle vormen van antisemitisme te voorkomen en te bestrijden"

Bron: JNS, 6 december 2018


Verschillende Joodse groeperingen prezen de Raad van de Europese Unie vanwege de unanieme goedkeuring van een verklaring over het bestrijden van antisemitisme op het hele continent.

De maatregel, die de eerste is waarbij de 28 lidstaten van de Raad een resolutie hebben aangenomen, die antisemitisme tegengaat, roept de lidstaten op om "een holistische strategie aan te nemen en uit te voeren om alle vormen van antisemitisme te voorkomen en te bestrijden".

Het drukt  ook de vastberadenheid van de EU uit om "een toekomst voor het Joodse volk te waarborgen om met hetzelfde gevoel van veiligheid en vrijheid te leven als alle andere burgers in de Europese Unie", terwijl er druk wordt uitgeoefend op de EU-lidstaten, die de Internationale Holocaust Herdenkingsalliantie (IHRA) werkdefinitie van antisemitisme nog niet hebben goedgekeurd, om de maatregel te onderschrijven.

"De Europese Unie heeft een historische stap gezet in de strijd tegen alle vormen van haat tegen Joden", zei Daniel Schwammenthal, directeur van het AJC Transatlantic Institute, de in Brussel gevestigde tak van AJC, de wereldwijde Joodse belangenbehartigingsorganisatie.

"Deze verklaring is een belangrijke stap in de strijd tegen antisemitisme omdat het een positieve en concrete routekaart biedt voor de bescherming van Joodse gemeenschappen en de wetgevende instrumenten voor regeringen, om haat en onverdraagzaamheid te bestrijden, versterkt", aldus voorzitter van het Europees Joods Congres, Dr. Moshe Kantor. "Nu hopen we dat elke EU-lidstaat de nodige en passende actie zal ondernemen, en dat de Europese Commissie en het Europees Parlement de voortgang van elke staat tegen antisemitisme zullen monitoren".

Ronald S. Lauder, president van de WJC, zei: "Slechts enkele dagen nadat de opiniepeiling heeft onthuld dat antisemitisme Europa blijft achtervolgen - en het vervagen van de herinnering aan de Holocaust - is deze verklaring een duidelijke erkenning door de regeringen van alle E.U. lidstaten, dat zij van mening zijn dat serieuze actie, zowel politiek als praktisch, nodig is om de duidelijke en specifieke uitdagingen van deze oude haat aan te pakken".

De Joodse groeperingen prezen ook de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, momenteel voorzitter van de EU, voor het initiëren van de verklaring.

"We willen graag kanselier Kurz bedanken, met wie we de afgelopen maanden nauw hebben samengewerkt, en alle Europese leiders en ambtenaren die hebben bijgedragen aan dit essentiële proces", vervolgde Kantor. "Eén van de meest dringende oproepen tot actie in de verklaring, is het aannemen van de IHRA-definitie van antisemitisme om rechtshandhavingsinstanties te helpen bij hun inspanningen om antisemitische manifestaties in al hun vormen efficiënter te identificeren en te onderzoeken".

____________

ENGLISH    

The measure, which was the first time the council’s 28-member states have passed a resolution countering anti-Semitism, calls on its member states to “to adopt and implement a holistic strategy to prevent and fight all forms of anti-Semitism”

By: JNS, December 6, 2018


Several Jewish groups praised the Council of the European Union for its unanimous adoption of a statement on combating anti-Semitism across the continent.

The measure, which was the first time the council’s 28-member states have passed a resolution countering anti-Semitism, calls on its member states to “to adopt and implement a holistic strategy to prevent and fight all forms of anti-Semitism.”

It also expresses E.U. determination to “ensure a future for Jewish people to live with the same sense of security and freedom as all other citizens in the European Union”, while urging E.U. member states that have not yet adopted the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) working definition of anti-Semitism to endorse it.

“The E.U. has taken a historic step toward fighting all forms of hatred targeting Jews”, said Daniel Schwammenthal, director of the AJC Transatlantic Institute, the Brussels-based arm of AJC, the global Jewish-advocacy organization.

“This declaration is an important step in the fight against anti-Semitism because it provides a positive and concrete road map for the safeguarding of Jewish communities and strengthens the legislative tools for governments to fight hate and intolerance”, European Jewish Congress president Dr. Moshe Kantor. “Now we hope that each E.U. member state will take the required and appropriate action, and that the European Commission and the European Parliament will monitor the progress made by each state against anti-Semitism”.

Ronald S. Lauder, president of the WJC, said “just days after polling revealed that anti-Semitism continues to haunt Europe—and with the memory of the Holocaust fading—this declaration is a clear recognition by the governments of all E.U. member states that serious action, both politically and practically, is needed to deal with the clear and specific challenges posed by this ancient hatred”.

The Jewish groups also praised Austrian Chancellor Sebastian Kurz, who currently holds the E.U. presidency, for initiating the declaration.

“We would like to thank Chancellor Kurz, with whom we have worked closely in the last few months, and all the European leaders and officials who assisted with this vital process”, continued Kantor. “One of the most urgent calls for action in the declaration is to adopt the IHRA definition of anti-Semitism to assist law-enforcement agencies in their efforts to identify and investigate more efficiently anti-Semitic manifestations in all their forms”.