08 december 2018

‘Onwrikbare’ samenwerking na Haley gaat door, zegt Danon – ‘No doubt’ cooperation after Haley will continue, says Danon

Woordvoerster Buitenlandse Zaken, Heather Nauert, spreekt tijdens een briefing op het State Department in Washington, 9 augustus 2017 (Foto: AP/Alex Brandon) - State Department spokeswoman Heather Nauert speaks during a briefing at the State Department in Washington, August 9, 2017 (Photo: AP/Alex Brandon)

 

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Trump zegt Heather Nauert voor te dragen als volgende Amerikaanse ambassadeur bij de VN

Bron: TOI, nieuwsagentschappen, 7 december 2018


De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag, dat hij de woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Heather Nauert zal voordragen als de volgende Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.

"Heather Nauert zal worden voorgedragen”, zei Trump vrijdag voordat hij het Witte Huis verliet voor een evenement in Kansas City. "Ze is erg getalenteerd, erg slim, heel snel en ik denk dat ze door iedereen gerespecteerd zal worden”. Nauert zal Nikki Haley vervangen, de voormalige gouverneur van Zuid-Carolina die in oktober aankondigde dat ze eind dit jaar als ambassadeur zal aftreden.

Israël's ambassadeur bij de VN, Danny Danon, verwelkomde de aankondiging en bracht hulde aan Haley, die geliefd is bij de Trump-regering en de pro-Israëlische gemeenschap door haar felle verdediging van de Joodse staat bij de VN, een orgaan dat vaak vijandig tegenover Israël staat. "Nauert heeft in haar vorige functies achter Israël gestaan en ik twijfel er niet aan dat de samenwerking tussen onze landen tijdens haar termijn zal blijven groeien”, zei Danon. "In de afgelopen twee jaar zijn we er door nauwe samenwerking in geslaagd, de vijandige atmosfeer binnen de VN te veranderen en tot ongekende prestaties te komen”, zei hij.

Nauert is een voormalig verslaggeefster van Fox News Channel die weinig ervaring had met buitenlands beleid, voordat zij woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd. Als haar benoeming door de senaat wordt goedgekeurd, zou ze een leidende stem in de regering zijn voor het buitenlandbeleid van Trump. Nauert wordt ook beschouwd als iemand die in nauw contact staat met Trump’s dochter Ivanka Trump en haar echtgenoot, senior adviseur van het Witte Huis, Jared Kushner. Net als Haley, een voormalige gouverneur uit South Carolina, zal Nauert met weinig ervaring in diplomatie aan haar werk beginnen.

De aankondiging kwam uren nadat een resolutie die werd verdedigd door Haley, die de Hamas-terreurgroep veroordeelde, niet aangenomen was in de Algemene Vergadering. De maatregel verkreeg een grote meerderheid, maar niet genoeg om de benodigde tweederde meerderheid zeker te stellen. Israëlische leiders bedankten haar niettemin en waren tevreden met de uitkomst, dat dient als bewijs van brede steun voor de positie van Israël.

Voorafgaand aan de stemming stuurde de Amerikaanse ambassadeur een brief naar alle VN-missies om duidelijk te maken dat "de Verenigde Staten de uitslag van deze stemming zeer serieus nemen". Het was niet duidelijk of Nauert in staat zou zijn om Israël op dezelfde krachtige manier te verdedigen als Haley. Na de stemming, retweette Nauert een reactie van de Amerikaanse speciale gezant Jason Greenblatt, die het onvermogen van het wereldorgaan om de maatregel aan te nemen veroordeelde, maar zij zei verder zelf niets over de situatie.

Volgens Bloomberg waren andere kandidaten die voor de functie werden overwogen, voormalig adviseur van het Witte Huis, Dina Powell, ambassadeur in Canada, Kelly Craft en ambassadeur in Duitsland, Ric Grenell.

Weggehaald bij Fox door het Witte Huis, om als woordvoerster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te dienen, schoot Nauert omhoog in de hiërarchie van het ministerie, toen minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson in maart werd ontslagen en vervangen werd door Mike Pompeo. Nauert werd toen benoemd tot vice-minister van Buitenlandse Zaken voor openbare diplomatie en publieke zaken en was een tijdlang de hoogst geplaatste vrouw en vierde hoogste ambtenaar in rang. Nauert, die geen goede relatie had met Tillerson en overwoog om het ministerie te verlaten, vertelde medewerkers, dat ze verrast was door het promotie-aanbod en raadde een collega aan voor de baan. Maar toen ambtenaren van het Witte Huis haar vertelden dat men haar wilde, aanvaardde ze de postie.

Die rol gaf haar veel meer verantwoordelijkheden dan de nieuwsconferenties die ze hield in de perskamer van het ministerie. Ze hield toezicht op de openbare diplomatie in Washington en op alle ongeveer 275 overzeese Amerikaanse ambassades, consulaten en andere posten. Ze was verantwoordelijk voor het Global Engagement Center dat extremistische berichten van de islamitische Staat en anderen bestrijdt, en ze heeft zitting in het US Agency for Global Media, dat toezicht houdt op de nieuwsnetwerken van de overheid, zoals Voice of America. En dat terwijl ze 18 maanden geleden niet eens in de regering zat.

Uitgesloten van de top door Tillerson en zijn naaste omgeving, ontwikkelde Nauert relaties met ervaren diplomaten. Omdat ze niet met Tillerson mocht meereizen, begon ze aan haar eigen overzeese reizen. Vorig jaar naar Bangladesh en Myanmar om de benarde situatie van de Rohingya-moslims te zien, en vervolgens naar Israël nadat een geplande stop in Syrië was geschrapt. Al die tijd bleef ze in de gunst van het Witte Huis, zelfs toen ze met Tillerson op slechtere voet kwam te staan.

De perschef van het Witte Huis, Sarah Huckabee Sanders, beschreef Nauert in maart als "een teamspeler en een sterke aanwinst voor de regering".

___________

ENGLISH    

Trump says he’ll nominate Heather Nauert to be next US ambassador to the UN

By: TOI, agencies, December 7, 2018


US President Donald Trump said Friday he’ll nominate State Department spokeswoman Heather Nauert to be the next US ambassador to the United Nations.

“Heather Nauert will be nominated", Trump said Friday before departing the White House on Marine One for an event in Kansas City. “She’s very talented, very smart, very quick, and I think she’s going to be respected by all". Nauert is to replace Nikki Haley, the former South Carolina governor who announced in October that she would step down as ambassador at the end of this year.

Israeli envoy to the UN Danny Danon welcomed the announcement and paid tribute to Haley who became a darling of the Trump administration and the pro-Israel community for her vociferous defense of the Jewish state at the UN, a body often seen as hostile to Israel.  “Nauert has stood behind Israel in her previous positions and I have no doubt that the cooperation between our countries will continue to strengthen during her term", Danon said. “During the last two years we succeeded, through close cooperation in changing the hostile atmosphere in the UN and making unprecedented achievements", he said.

Nauert is a former Fox News Channel reporter who had little foreign policy experience before becoming State Department spokeswoman. If confirmed by the Senate, she would be a leading administration voice on Trump’s foreign policy. Nauert is also seen as close to Trump’s daughter Ivanka Trump and her husband, senior White House adviser Jared Kushner. Like Haley, a former South Carolina governor, Nauert would come to the job with little experience in diplomacy.

The announcement comes hours after a resolution championed by Haley condemning the Hamas terror group failed to pass in the General Assembly. The measure won a large majority, but not enough to secure the two-thirds needed for it to pass. Israeli leaders nonetheless thanked her and feted the results as proof of wide support for Israel’s position.

Ahead of the vote, the US ambassador sent a letter to all UN missions to make clear that “the United States takes the outcome of this vote very seriously". It was not clear if Nauert would be able to defend Israel in the same powerful way as Haley did. Following the vote, Nauert retweeted a comment by US special envoy Jason Greenblatt, condemning the world body’s inability to pass the measure, but did not publicly comment herself.

Other candidates considered for the job, according to Bloomberg, were former White House adviser Dina Powell, ambassador to Canada Kelly Craft and ambassador to Germany Ric Grenell.

Plucked from Fox by the White House to serve as State Department spokeswoman, Nauert catapulted into the upper echelons of the agency’s hierarchy when Secretary of State Rex Tillerson was fired in March and replaced with Mike Pompeo. Nauert was then appointed acting undersecretary of state for public diplomacy and public affairs and was for a time the highest-ranking woman and fourth highest-ranking official in the building. Nauert, who did not have a good relationship with Tillerson and had considered leaving the department, told associates at the time she was taken aback by the promotion offer and recommended a colleague for the job. But when White House officials told her they wanted her, she accepted.

That role gave her responsibilities far beyond the news conferences she held in the State Department briefing room. She oversaw public diplomacy in Washington and all of the roughly 275 overseas US embassies, consulates and other posts. She was in charge of the Global Engagement Center that fights extremist messaging from the Islamic State group and others, and she has a seat on the US Agency for Global Media that oversees government broadcast networks such as Voice of America. Just 18 months ago, she wasn’t even in government.

Shut out from the top by Tillerson and his inner circle, Nauert developed relationships with career diplomats. Barred from traveling with Tillerson, she embarked on her own overseas trips, visiting Bangladesh and Myanmar last year to see the plight of Rohingya Muslims, and then Israel after a planned stop in Syria was scrapped. All the while, she stayed in the good graces of the White House, even as Tillerson was increasingly on the outs.

White House press secretary Sarah Huckabee Sanders described Nauert in March as “a team player and a strong asset for the administration".