08 december 2018

​Netanyahu looft 'grote meerderheid' bij de VN voor het veroordelen van Hamas; Abbas steunt Hamas - Netanyahu praises ‘sweeping majority’ at UN for condemning Hamas; Abbas supports Hamas

Israëlische premier Benjamin Netanyahu op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 19 september 2017 (Foto: AP/Mary Altaffer) - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the United Nations General Assembly September 19, 2017 (Photo: AP/Mary Altaffer)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Terwijl de VS er niet in slaagden een VN-resolutie aan te nemen die Hamas’ terroristen veroordeelde, was de Joodse staat getuige van ongekende steun in een internationaal forum dat bekend staat om zijn anti-Israël vooroordeel

Bron: Associated Press en World Israel News, 7 december 2018


Een door de VS ingebrachte ontwerpresolutie die de Palestijnse islamitische terreurgroep Hamas, die Gaza met een ijzeren vuist regeert, veroordeelde, ontving ongekende steun tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op donderdag, terwijl ze uiteindelijk niet genoeg had om de tweederde meerderheid te behalen.

Vóór de stemming over de resolutie had het met de 193 leden belaste wereldlichaam nipt gestemd om een tweederde meerderheid te eisen voor goedkeuring zoals verzocht door de Arabische naties, in plaats van de gewone meerderheid onder aandringen van de Verenigde Staten.

Uiteindelijk was de stemming over de resolutie om Hamas te veroordelen 87 voor, 57 tegen, 33 onthoudingen - een meerderheid maar minder dan de tweederde vereiste om het goed te keuren. De stemming om een tweederde meerderheid te eisen was veel krapper, 75-72, met 26 onthoudingen en verschillende landen die hun stemmen op het laatste moment "ja" veranderden.

De VS probeerden Hamas te veroordelen voor het afvuren van honderden raketten op Israëlische burgers en het gebruik van terreurballonnen en –vliegers waardoor aan miljoenen dollars schade ontstond door branden.

In reactie op de stemming merkte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op: "De resolutie om Hamas te veroordelen in de Algemene Vergadering van de VN ontving een overweldigende meerderheid door landen die tegen Hamas waren. Hoewel het geen tweederde meerderheid behaalde, is dit de eerste keer dat een meerderheid van de landen tegen Hamas heeft gestemd en ik waardeer elk van de 87 landen, die een principieel standpunt tegen Hamas hebben ingenomen. Dit is een zeer belangrijk succes voor de VS en Israël. Ik dank de Amerikaanse regering en de Amerikaanse ambassadeur bij de VN Nikki Haley voor het initiatief”, voegde Netanyahu eraan toe.

De Israëlische ambassadeur bij de VN, Danny Danon, herhaalde Netanyahu’s woorden en merkte op: "De brede steun van de wereld toont de veranderingen die we in de VN hebben doorgevoerd. Met de steun van deze landen zullen we ons werk in de VN tegen het terrorisme van Hamas voortzetten. Ik dank ambassadeur Haley voor haar nauwe samenwerking bij het vechten voor de waarheid die heeft geleid tot de vorming van een ongekende coalitie voor Israël en tegen het terrorisme”.

‘Duidelijk en grotesk' terrorisme

De Amerikaanse ambassadeur Nikki Haley vertelde de vergadering vóór de stemming, dat het geschiedenis kon schrijven en zich onvoorwaardelijk uit kon spreken tegen Hamas, die zij 'één van de meest duidelijke en groteske gevallen van terrorisme in de wereld' noemde.

"Wat de VN vandaag verkiest te doen, spreekt boekdelen over de ernst van elk land, als het gaat om het veroordelen van antisemitisme”, zei ze. "Omdat er niets meer antisemitisch is, dan te zeggen dat terrorisme geen terrorisme is wanneer het tegen het Joodse volk en de Joodse staat wordt gebruikt”. Haley bekritiseerde scherp de anti-Israël bias van de VN, erop wijzend dat "in de loop van de jaren, de VN heeft gestemd om Israël meer dan 500 keer te veroordelen"- gemiddeld 20 keer per jaar. Ze benadrukte dat Hamas’ handvest "openlijk om de vernietiging van Israël vraagt" en noemde een verscheidenheid aan "barbaarse terroristische tactieken" die het heeft gebruikt, waaronder zelfmoordaanslagen en duizenden raketten, terreurvliegers en -ballonnen. Haley noemde de veroordeling van Hamas 'een essentiële stap' naar een vredesregeling.

Abbas eens met Hamas-terreur

Hamas verwelkomde de resultaten van de stemming, terwijl de Palestijnse president Mahmoud Abbas, wiens Fatah-partij in een bloedige tien jaar durende breuk met Hamas vastzit, ook de nederlaag van de resolutie heeft toegejuicht, zeggende: "Het Palestijnse voorzitterschap zal niet toestaan dat de nationale Palestijnse strijd wordt veroordeeld”. De Palestijnen en hun supporters dwongen ook tot een stemming over een korte rivaliserende resolutie getiteld "Alomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten" ingediend door Ierland, dat weigerde om Hamas te noemen.

Nadat de Amerikaanse versie van Hamas niet was goedgekeurd, keurde de Algemene Vergadering met overweldigende meerderheid de Ierse resolutie goed met een eindstemming van 156 voor, 6 tegen, en 12 onthoudingen. Het pleit voor "het bereiken, onverwijld" van duurzame vrede in het Midden-Oosten op basis van nationale resoluties, en benadrukt de maatregel uit december 2016. Het bevestigt opnieuw "onwrikbare steun voor de 2-statenoplossing van Israël en Palestina, zij aan zij in vrede en veiligheid binnen erkende grenzen, gebaseerd op de grenzen van vóór 1967”. De rivaliserende resoluties weerspiegelen de diepe verdeeldheid onder het 193 VN-lid staten over het decennia-oude Israëlisch-Palestijnse conflict - en het falen om er een einde aan te maken. Ambassadeur van Saoedi-Arabië, Abdallah Al-Mouallimi, die de Arabische visie weerspiegelt, zei dat de Amerikaanse resolutie "de 2-statenoplossing zou ondermijnen die wij ambiëren".

De Verenigde Staten hadden hun oorspronkelijke resolutie aangepast om steun te krijgen van de 28 landen van de Europese Unie, en voegden daaraan toe dat het een alomvattend vredesakkoord ondersteunt, rekening houdend met relevante VN resoluties.

___________

ENGLISH    

While the U.S. failed to pass a U.N. resolution condemning Hamas terrorists, the Jewish state witnessed unprecedented support in an international forum known for its anti-Israel bias

By: Associated Press and World Israel News, December 7, 2018


A U.S.-sponsored draft resolution that condemned the Palestinian Islamic terror group Hamas, which rules Gaza with an iron fist, garnered unprecedented support at the U.N. General Assembly on Thursday, while ultimately falling short of the two-thirds majority needed to pass.

Before the vote on the resolution, the 193-member world body had narrowly voted to require a two-thirds majority for approval as sought by Arab nations, rather than the simple majority urged by the United States.

In the end, the vote on the resolution to condemn Hamas was 87 in favor against 57 opposed, with 33 abstentions — a plurality but below the two-thirds requirement to adopt it. The vote to require a two-thirds majority was much closer, 75-72, with 26 abstentions and several countries changing their votes to “yes” at the last minute.

The U.S. attempted to condemn Hamas for firing hundreds of rockets at Israeli civilians and using airborne incendiary devices to commit millions of dollars of damage in arson terror.

Reacting to the vote, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu commented, “The draft condemnation of Hamas in the UN General Assembly received a sweeping majority by countries that stood against Hamas. While it did not achieve a two-thirds majority, this is the first time that a majority of countries have voted against Hamas and I commend each of the 87 countries that took a principled stand against Hamas. This is a very important achievement for the US and Israel. I thank the American administration and US Ambassador to the UN Nikki Haley for the initiative", Netanyahu added.

Israel’s ambassador to the UN, Danny Danon, echoed Netanyahu, commenting, “The broad support from the world demonstrates the changes we have made in the UN. With the support of these countries, we will continue our work in the UN against Hamas terrorism. I thank Ambassador Haley for her close cooperation in fighting for the truth that led to the formation of an unprecedented coalition for Israel and against terrorism".

‘Obvious and Grotesque’ Terrorism

U.S. Ambassador Nikki Haley told the assembly before the vote that it could make history and unconditionally speak out against Hamas, which she called “one of the most obvious and grotesque cases of terrorism in the world".

“What the U.N. chooses to do today will speak volumes about each country’s seriousness when it comes to condemning anti-Semitism", she said. “Because there is nothing more anti-Semitic than saying terrorism is not terrorism when it’s used against the Jewish people and the Jewish state". Haley sharply criticized the U.N.’s anti-Israel bias, noting that “over the years, the U.N. has voted to condemn Israel over 500 times” — an average of 20 times a year. She stressed that Hamas’ charter “openly calls for the destruction of Israel” and cited a variety of “barbaric terrorist tactics” it has used including suicide bombers and thousands of rockets, flaming kites and balloons. Haley called condemnation of Hamas “an essential step” to a peace settlement.

Abbas stands with Hamas terror

Hamas welcomed the vote’s results, while Palestinian President Mahmoud Abbas, whose Fatah party is locked in a bloody decade-long split with Hamas, also lauded the resolution’s defeat, saying, “The Palestinian presidency will not allow for the condemnation of the national Palestinian struggle". The Palestinians and their supporters also forced a vote on a short rival resolution entitled “Comprehensive, just and lasting peace in the Middle East” sponsored by Ireland that refused to mention Hamas.

After the U.S. draft on Hamas failed to win adoption, the General Assembly overwhelmingly approved the Irish resolution by a vote of 156-6, with 12 abstentions. It calls for “the achievement, without delay” of lasting Mideast peace on the basis of U.N. resolutions, singling out the December 2016 measure. And it reaffirms “unwavering support for the two-state solution of Israel and Palestine, living side by side in peace and security within recognized borders, based on the pre-1967 borders". The rival resolutions reflect the deep divisions among the 193 U.N. member states over the decades-old Israeli-Palestinian conflict — and the failure to end it. Saudi Arabia’s U.N. Ambassador Abdallah Al-Mouallimi, reflecting the Arab view, said the U.S. resolution would “undermine the two-state solution which we aspire to".

The United States changed its initial draft resolution to get backing from the 28-nation European Union, adding that it supports a comprehensive peace agreement “bearing in mind relevant United Nations resolutions".