10 december 2018

​Hezbollah’s plaatsvervangend secretaris-generaal: Heel Israël ligt binnen onze raket range - Hezbollah’s second-in command: All of Israel in our missile range

Hezbollah's plaatsvervangend leider in Libanon, Sheikh Naim Qassem (Foto: REUTERS) - Lebanon's Hezbollah deputy leader Sheikh Naim Qassem (Photo: REUTERS)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Er ligt geen enkel punt in de bezette gebieden buiten het bereik van de raketten van Hezbollah", zei plaatsvervangend secretaris-generaal Sheikh Naim Qassem

Bron: JPOST, ANNA AHRONHEIM, 9 december 2018


“De hele staat Israël bevindt zich binnen het bereik van de raketten van Hezbollah”, zei de plaatsvervangend secretaris-generaal Sheikh Naim Qassem op zondag.

"Er ligt geen enkel punt in de bezette gebieden buiten het bereik van de raketten van Hezbollah", vertelde Qassem al-Vefagh - een Iraans Arabisch-talige krant en nieuwswebsite, eraan toevoegend dat: "de zionisten een dergelijk hoog niveau van bedreigingen niet aankunnen in een confrontatie met Hezbollah, en daarom hebben ze geen reden om een nieuwe oorlog met Libanon aan te gaan".

Volgens Qassem creëerde de Shi'ite Libanese groep een afschrikking, die Israël heeft belet om sinds 2006 actie tegen Libanon te ondernemen. "Zelfs als ze dreigen, zeggen ze: ‘Als Hezbollah ons aanvalt’, zullen ze reageren, omdat de regels van engagement gecreëerd in Libanon door Hezbollah, heeft het heel moeilijk voor Israël heeft gemaakt om zelfs maar te overwegen om een oorlog tegen Libanon te beginnen", zei hij.

Vorige week lanceerde Israël Operation Northern Shield om terreurtunnels op te sporen en te vernietigen, die Hezbollah had gegraven op Israëlisch grondgebied. Ten minste drie grensoverschrijdende terreurtunnels zijn ontdekt door de IDF langs de noordelijke grens, waaronder één vlakbij de stad Metulla. Een hoge officier van de IDF vertelde verslaggevers dat de tunnel, die 40 meter binnen Israëlisch grondgebied was gegraven maar nog niet operationeel was, door de elite van de groep Radwan zou worden gebruikt om Metulla af te snijden van Route 90 en om zoveel mogelijk burgers en soldaten te doden.

Op donderdag werd een tweede tunnel, met als beginpunt het Libanese dorp Ramiyeh en Israel binnenkwam bij de kruising bij Moshav Zar'it in de gemeente Ma'ale Yosef, door de IDF ontdekt. De IDF vroeg VN-vredestroepen van UNIFIL om met de Libanese strijdkrachten samen te werken om de schacht te vernietigen. Op zaterdagavond kondigde de IDF aan, dat er een derde tunnel was ontdekt en dat explosieven erin waren geplaatst ter voorbereiding op vernietiging. De IDF heeft de locatie van de tunnel nog niet bekendgemaakt. Het Israëlische leger is van mening, dat de tunnelinfiltraties bedoeld waren om door Hezbollah te worden gebruikt als een verrassingscomponent in de volgende oorlog, naast een massaal salvo van raketten en mortiergranaten die op Israël zouden worden afgevuurd.

De groep, die door de meeste experts als een leger wordt bestempeld, heeft sinds de Tweede Libanonoorlog in 2006 een arsenaal van naar schatting 130.000-150.000 raketten, variërend van korte-afstand-raketten tot lange-afstand-raketten verzameld. Duizenden van hen zullen naar verwachting in de toekomst binnen de eerste paar uur van een toekomstig conflict worden afgevuurd op de Joodse staat door het door Iran gesteunde Shi'ite leger. 

Donderdag zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, dat Hezbollah slechts enkele dozijnen precisiegeleide raketten heeft. "Hezbollah heeft twee aanvalsinstrumenten. Eén hulpmiddel is tunnels, en we ontnemen ze dat. Het andere wapen is raketten, een onnauwkeurig wapen, maar ze willen ook meer precisiewapens. Dit verandert radicaal de machtsverhoudingen", zei hij tijdens een prijsuitreiking voor uitmuntende Mossad-agenten in de residentie van de president in Jeruzalem. "Volgens de plannen van Hezbollah moesten ze al uitgerust zijn met duizenden raketten, maar op dit moment hebben ze maar een paar dozijn nauwkeurige geleide raketten. De reden dat ze er slechts enkele tientallen hebben, zit onder meer hier in deze kamer", zei Netanyahu, zinspelend op de aanwezigheid van Mossad-agenten die de groep dwarsbomen bij het verkrijgen van de technologie om zulke wapens te creëren.

Israël, dat luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Hezbollah-wapenkonvooien en Iraanse doelwitten in Syrië, heeft gewaarschuwd dat het de groep niet zal toestaan precisiewapens aan te schaffen die de Joodse staat kunnen bedreigen. In september vertelde Netanyahu aan de Algemene Vergadering van de VN dat er verschillende locaties waren in de Libanese hoofdstad Beiroet, waarvan hij zei, dat Hezbollah pogingen heeft gedaan om raketten te transformeren in precisie raketten. "Israël weet wat je doet, Israël weet waar je het mee bezig bent, en Israël zal je niet laten laten ontkomen", zei Netanyahu terwijl hij een bordje vasthield met drie verschillende locaties in de Libanese hoofdstad, waarbij hij Hezbollah beschuldigde van "het opzettelijk inzetten van de onschuldige mensen in Beiroet als menselijke schilden".

De lancering van Operation Northern Shield komt voort uit hernieuwde aandacht voor de Iraanse activiteit in Libanon nadat een Iraans vliegtuig met wapens voor Hezbollah landde op de internationale luchthaven Beiroet-Rafic Hariri.

___________

ENGLISH    

“There is not a single point in the occupied territories out of reach of Hezbollah’s missiles", Deputy Secretary-General Sheikh Naim Qassem said

By: JPOST,Y ANNA AHRONHEIM, December 9, 2018


The entire State of Israel is within range of Hezbollah’s missiles, the group’s deputy secretary-general Sheikh Naim Qassem said on Sunday.

“There is not a single point in the occupied territories out of reach of Hezbollah’s missiles”, Qassem told al-Vefagh – an Iranian Arabic-language newspaper and news website, adding that: “the Zionists cannot tolerate such a high level of threats in confrontation with Hezbollah, which is why they have no motive for entering another war with Lebanon”.

According to Qassem, the Shi’ite Lebanese group created deterrence which has prevented Israel from taking any action against Lebanon since 2006. “Even when they threaten they say, ‘If Hezbollah attacks us’ they will react, because the rules of engagement created in Lebanon by Hezbollah have made it very difficult for Israel to even consider launching a war against Lebanon”, he said.

Last week, Israel launched Operation Northern Shield to uncover and destroy tunnels dug by Hezbollah into Israeli territory. At least three cross-border attack tunnels have been discovered by the IDF along the northern border, including one outside the Galilee Panhandle town of Metulla. A senior IDF officer told reporters that the tunnel, which burrowed 40 meters inside Israeli territory but was not yet operational, would have been used by the group’s elite Radwan unit to cut off Metulla from Route 90 and kill as many civilians and troops as possible.

A second tunnel, beginning in the Lebanese village of Ramiyeh and crossing near Moshav Zar’it in the Ma’ale Yosef Regional Council, was identified by the IDF on Thursday. The IDF asked UN peacekeeping troops from UNIFIL to work with the Lebanese Armed Forces to destroy the shaft. On Saturday night, the IDF announced that a third tunnel was discovered and that explosives have been placed in it in preparation for neutralization. The IDF hasn’t yet disclosed the tunnel’s location. The Israeli military believes that the tunnel infiltrations were meant to be used by Hezbollah as a surprise component of the next war alongside a mass salvo of rockets, missiles and mortar shells launched towards Israel.

The group, which is referred to as an army by most experts, has amassed an arsenal of an estimated 130,000-150,000 short to long-range rocket and missiles since the Second Lebanon War in 2006. Thousands of them are expected to be launched towards the Jewish state by the Iranian-backed Shi’ite army within the first couple of hours of a future conflict.

On Thursday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that Hezbollah only has several dozen precision-guided missiles. “Hezbollah has two tools of attack. One tool is tunnels, and we are depriving them of that. The other weapon is rockets, an imprecise weapon, but they also want precision weapons. This radically changes the balance of power”, he said at an award ceremony for outstanding Mossad operatives at the President’s Residence in Jerusalem. “According to Hezbollah’s plans, they were already supposed to be equipped with thousands of missiles, but right now they only have a few dozen precision-guided missiles. The reason that they only have a few dozen is, among others, sitting here in this room”, Netanyahu said, alluding to the participation of Mossad agents in thwarting the group from having the technology to build such weapons.

Israel, which has been carrying out air strikes against Hezbollah weapons convoys and Iranian targets in Syria, has warned that it will not allow the group to acquire precision weapons which would threaten the Jewish state. In September Netanyahu told the UN General Assembly that there were several sites in the Lebanese capital of Beirut where he said Hezbollah has been attempting to convert missiles to precision missiles. “Israel knows what you are doing, Israel knows where you are doing it, and Israel will not let you get away with it”, Netanyahu said, while holding a placard with three different sites in the Lebanese capital accusing Hezbollah of “deliberately using the innocent people of Beirut as human shields”.

The launching of Operation Northern Shield comes amid renewed focus on Iran’s activity in Lebanon after an Iranian plane carrying weapons for Hezbollah landed at the Beirut-Rafic Hariri International Airport.