10 december 2018

​Nieuw boek J.K. Rowling waarschuwt voor antisemitisme - New book J.K. Rowling warns against anti-Semitism

De Britse schrijfster J.K. Rowling (Foto: ste.india) - The British writer J.K. Rowling (Photo: ste.india)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Britse schrijfster J.K. Rowling, die wereldberoemd werd met haar Harry Potter-boekenreeks, waarschuwt in een nieuw boek voor de gevaren van antizionisme dat omslaat in Jodenhaat

Bron: Nieuw Israëlietisch Weekblad, september 2018


Dat doet Rowling in ‘Lethal White’, geschreven onder haar pseudoniem Robert Galbraith, waarin zij twee extreem-linkse politieke activisten beschrijft die geloven dat ‘zionisten’ kwaadaardig zijn en de Westerse politiek in hun greep hebben. Een van de nieuwe personages van Rowling, Jimmy Knight, ontwikkelt zich in haar boek van antizionistisch naar extreem antisemitisch.

Rowlings waarschuwing voor antisemitisme vanuit de extreem-linkse hoek loopt samen met de politiek in haar thuisland, waar Labourleider Jeremy Corbyn zwaar onder vuur ligt na meerdere antisemitische uitspraken. Ook binnen zijn partij lijkt het antisemitisme, dat vaak is vermomd als antizionisme, steeds dieper te wortelen. Ze heeft deze trend nu verwerkt in een boek, maar ook spreekt Rowling zich op sociale media uit tegen Jodenhaat. Zo sprak zij op iemand aan die beweerde dat Joden geen volk zijn, maar ‘slechts’ een religie: Antisemieten denken dat dit een slim argument is. Maar verklaar dit: waren atheïstische Joden vrijgesteld van het dragen van de gele ster?, schreef Rowling onlangs. Ook stak zij een Joodse moeder een hart onder de riem toen zij aan de schrijfster vertelde dat haar zoontje regelmatig antisemitische pesterijen meemaakt op school. “Weet dat je er niet alleen voor staat, velen van ons steunen je”, aldus de schrijfster die zo’n 14.4 miljoen volgers op Twitter heeft.

In 2015 nam Rowling ook duidelijk stelling in toen zij weigerde een open brief te steunen waarin werd opgeroepen tot een culturele en academische boycot van Israël. De brief werd ondertekend door meer dan duizend Britse auteurs en opiniemakers. In plaats daarvan sloot Rowling zich aan bij 150 schrijvers en kunstenaars die zich duidelijk uitspraken tegen zo’n boycot. Uit een enquête van British Jews in september van dit jaar blijkt dat bijna 40% van de Joodse inwoners van het Verenigd Koninkrijk overweegt uit dat land te vertrekken als Corbyn premier zou worden.

___________

ENGLISH    

The British writer J.K. Rowling, who became world famous with her Harry Potter book series, warns in a new book for the dangers of anti-Zionism that turns into Jew-hatred

By: Nieuw Israëlietisch Weekblad, September 2018


Rowling does so in 'Lethal White', written under her pseudonym Robert Galbraith, in which she describes two extreme-left political activists who believe that 'Zionists' are evil and have the Western politics in their grip. One of Rowling's new characters, Jimmy Knight, is developing in her book from anti-Zionist to extremely anti-Semitic.

Rowling's warning for antisemitism from the far-left corner coincides with the politics in her homeland, where Labor leader Jeremy Corbyn is heavily under fire after several anti-Semitic statements. Even within his party, antisemitism which is often disguised as anti-Zionism, seems to be rooting deeper and deeper. She now has incorporated this trend into a book, but Rowling also speaks on social media against Jew-hatred. Thus she spoke to someone who claimed that Jews are not a nation, but 'only' a religion: Antisemites think this is a clever argument. But explain this: were atheist Jews exempt from wearing the yellow star?, Rowling wrote recently. She also supported a Jewish mother when she told the writer that her son regularly experiences anti-Semitic bullying at school. "Know that you are not alone, many of us support you”, said the writer who has about 14.4 million followers on Twitter.

In 2015, Rowling also made a clear statement when she refused to support an open letter calling for a cultural and academic boycott of Israel. The letter was signed by more than a thousand British authors and opinion makers. Instead, Rowling joined 150 writers and artists who made clear statements against such a boycott. A survey by British Jews in September of this year shows that almost forty percent of the Jewish residents of the United Kingdom are considering leaving that country if Corbyn would become prime minister.