11 december 2018

Archeologen: We hebben de Bijbelse stad Sodom gevonden - Archaeologists: We’ve located biblical city of Sodom

De vernietiging van Sodom en Gomorra, John Martin (Foto: Wikipedia) - The destruction of Sodom and Gomorrah, John Martin (Photo: Wikipedia)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Archeologen beweren dat ze de oude stad Sodom hebben gevonden, waarvan de vernietiging in de Bijbel wordt beschreven. Ze zeggen dat het werd veroorzaakt door een meteoriet

Bron: Batya Jerenberg, World Israel News, 10 december 2018


Archeologen die bezig zijn met de opgravingen van de uit de bronstijd stammende stad Tall el-Hammam in Jordanië, geloven dat het de Bijbelse stad Sodom is die zo'n 3700 jaar geleden werd verwoest. Volgens de Bijbel vernietigde God de zondige steden Sodom en Gomorra en de vlakte waarop zij stonden, door het "zwavel en vuur" te laten regenen.

Een bericht afgelopen dinsdag op de Universe Today-website, die ruimte- en astronomie-nieuws publiceert, citeert de archeologen, die duidelijke aanwijzingen hebben gevonden dat een meteoriet explodeerde in de lucht boven wat nu de Middle Ghor-vlakte is, en daarbij een meer dan 2500 jaar oude beschaving vernietigde.

Archeoloog Phillip Silvia van Trinity Southwest University presenteerde de bevindingen op 15 november tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Schools of Oriental Research. Hij en collega Steven Collins zeggen, dat de schade aan de gebouwen en aan de 30,5 meter dikke en 15,2 meter hoge muren rond Tall el-Hammam directioneel was, wat de theorie ondersteunt van een immens sterke schokgolf die de stad raakte, afkomstig van een explosie in de lucht. De enorme omvang van de ontploffing verwoestte een gebied van niet minder dan 500 vierkante kilometer. Naar schatting is de kracht van de ontploffing equivalent geweest aan een kernkop van 10 megaton die ongeveer een kilometer boven de grond explodeert. Een dikke laag as die de plek bedekt, geeft aan dat een brand de stad heeft vernietigd. Echter, de ontdekking van een aardewerk scherf die aan één kant gesmolten was tot glas toont aan, dat het geen petrochemische uitbarsting was, wellicht veroorzaakt door een aardbeving, wat de algemene theorie is over hetgeen de oude stad had vernietigd. Een studie van het glas van de scherf laat zien, dat deze was blootgesteld aan een temperatuur van 8.000-12.000 graden Celsius. Bovendien was de glaslaag slechts één millimeter dik, wat betekent dat de geconcentreerde uitbarsting van de hitte snel heeft plaatsgevonden, in minder dan enkele milliseconden.

Een ander bewijs dat de stad werd verwoest door een explosie van een meteoriet, zeggen de archeologen, is de ontdekking van een "smeltsteen" - drie verschillende samengesmolten gesteenten, met een gewicht van ongeveer 500 gram, en net als de scherf, bedekt is met glas. Het moet ook zijn blootgesteld aan intense hitte, maar dan een paar seconden langer dan de scherf.

Het laatste bewijs dat een meteoriet de stad heeft vernietigd, volgens de archeologen, is het feit dat het gebied - beschreven in zowel de Bijbel als in de historische gegevens waarin het bekend staand als rijke landbouwgrond - niet tijdens de daarop volgende 700 jaar werd bewoond, omdat de consistentie van de bodem volledig was veranderd. Grondmonsters onder en boven de aslaag werden geochemisch geanalyseerd en bleken drie tot vier keer zoveel zout te bevatten, wat de groei van tarwe en gerst onmogelijk maakte. De wetenschappers hanteren als theorie, dat de schokgolf van de meteoorontploffing een laagje zout uit de nabijgelegen Dode Zee door het hele gebied heeft verspreid, waardoor het land eeuwenlang voor de landbouw onbruikbaar werd.

___________

ENGLISH    

Archaeologists believe they have found the ancient city of Sodom, whose destruction is described in the Bible. They say it was caused by a meteorite

By: Batya Jerenberg, World Israel News, December 10, 2018


Archaeologists excavating the Bronze Age city of Tall el-Hammam in Jordan believe it to be the biblical city of Sodom, destroyed some 3,700 years ago. According to the Bible, God obliterated the sinful cities of Sodom and Gomorrah and the plain upon which they stood by raining down on them “brimstone and fire”.

A report last Tuesday on the Universe Today website, which publishes space and astronomy news, quotes archaeologists as saying there are clear indications that a meteorite exploded in the air above what is now the Middle Ghor plain, wiping out a civilization that existed there for over 2,500 years.

Archaeologist Phillip Silvia of Trinity Southwest University presented the findings on November 15th at the annual meeting of the American Schools of Oriental Research. He and colleague Steven Collins say that the damage to the structures as well as to the 100-foot-thick and 50-feet-high walls around Tall el-Hammam was directional, which supports the theory of an immensely strong shock wave hitting the city from a mid-air explosion. The huge magnitude of the blast destroyed an area of no less than 500 square kilometers. It is estimated to have been the equivalent of a 10-megaton nuclear warhead exploding about one kilometer above the ground. A thick layer of ash that covers the site indicates that a fire had consumed the city. However, the discovery of a pottery shard with one side melted to glass shows that it was no petro-chemical blaze, perhaps set off by an earthquake, which was the prevailing theory as to what had destroyed the ancient city. A study of the glass side of the shard shows that it had been exposed to a temperature of 8,000-12,000 degrees Celsius. In addition, the glass layer was only one millimeter thick, meaning that the concentrated burst of heat must have happened quickly, taking less than a few milliseconds.

Another proof that the city was destroyed by a meteorite explosion, the archaeologists say, is the discovery of a “melt rock” – three different rocks melted together, about a pound in weight and, like the shard, covered in glass. It, too, must have been exposed to intense heat, though for a few seconds longer than the clay piece.

The final proof that a meteorite had destroyed the city, according to the archaeologists, is the fact that the area – described in both the bible and historically as rich agriculturally – was not reinhabited for the next 700 years because the soil’s consistency had completely changed. Soil samples below and above the ash level were analyzed geochemically and found to contain three to four times the salt content allowing for the growth of wheat and barley. The scientists theorize that the shock wave from the meteor blast spread a layer of salt from the nearby Dead Sea throughout the area, making the land agriculturally useless for centuries.