12 december 2018

Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken: Israël is een bolwerk dat Europa en het Midden-Oosten verdedigt - Italy’s interior minister: Israel is a bulwark defending Europe and Middle East

Italiaanse minister van Binnenlands Zaken, Matteo Salvini, glimlachend tijdens een persconferentie in Jeruzalem op dinsdag (Foto: AFP) - Italian Interior Minister, Matteo Salvini, smiles during a press conference in Jerusalem, Tuesday (Photo: AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier, Matteo Salvini ontmoet Netanyahu, en bezoekt Yad Vashem na een tour langs de noordgrens van Israël, waar de IDF bezig is met het vernietigen van Hezbollah-terreurtunnels

Bron: JNS, YORI YALON, 12 december 2018


De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier, Matteo Salvini, had een ontmoeting met premier Benjamin Netanyahu en bezocht vandaag, op de tweede dag van zijn tweedaagse bezoek aan Israël, het Yad Vashem Holocaust Museum. In Yad Vashem bekeek Salvini de tentoonstelling ‘Flashes of Memory - Photography During the Holocaust’ en legde een krans tijdens een herdenkingsplechtigheid in de Remembrance Hall van het museum.

Op dinsdag zei Salvini, dat hij "trots was om hier in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, te zijn. Israël is een bolwerk dat Europa en het Midden-Oosten verdedigt". Hij begon zijn reis langs de noordgrens van Israël met Libanon, waar de IDF grensoverschrijdende terreurtunnels heeft blootgelegd die door Hezbollah zijn gebouwd.

In een ontmoeting met Salvini, zei Gilad Erdan, minister van Openbare Veiligheid: "We moeten erkennen dat een groot deel van het antisemitisme en anti-zionisme in Europa afkomstig is van de nieuwe moslimgemeenschappen op het hele continent en we moeten dit fenomeen bestrijden".

Tijdens hun ontmoeting bespraken de twee, de bilaterale pogingen om terrorisme te bestrijden, de openbare veiligheid, de strijd tegen Hezbollah en de boycot, desinvesteringen en sanctiebewegingen. Tijdens de ontmoeting zei Erdan dat "om de stabiliteit in Libanon te waarborgen, het van vitaal belang is dat we zo snel mogelijk stevige maatregelen nemen tegen Hezbollah en Iran". Erdan merkte op, dat Hezbollah zijn wapenarsenaal en gegraven tunnels had uitgebreid, ondanks de aanwezigheid van VN-vredestroepen die in het gebied zijn gestationeerd. Hij vroeg Salvini om zijn invloed te gebruiken, om te verzekeren dat UNIFIL, dat onder leiding staat van de Italiaanse Maj.Gen. Stefano Del Col, zich opstelt als een proactieve kracht wat betreft de VN-resoluties. "Wij zijn partners in de strijd tegen de radicale islamitische terreur, die Europa en Israël bedreigt. Israël wil graag haar kennis en ervaring delen met Italië, in de strijd tegen terrorisme en opruiing", zei Erdan.

Erdan sprak ook zijn waardering uit voor "alles wat Italië doet om de herinnering aan de Holocaust levend te houden, voornamelijk via het onderwijssysteem". Hij zei dat het van vitaal belang was om antisemitisme in al zijn vormen te bestrijden.

Salvini wordt beschouwd als de drijvende kracht achter de Italiaanse regering en een rijzende ster binnen de nationalistische beweging. Zijn bezoek aan Israël heeft aanleiding gegeven tot kritiek op zijn beleid en zijn anti-immigratie-opvattingen.


(Video: JNS)

__________

ENGLISH    

Italian Interior Minister Matteo Salvini to meet Netanyahu, visit Yad Vashem following tour of Israel's north, where the IDF is working to neutralize Hezbollah terror tunnels

By: JNS, YORI YALON, December 12, 2018


Italian Interior Minister and deputy Prime Minister Matteo Salvini met with Prime Minister Benjamin Netanyahu and was set to visit the Yad Vashem Holocaust Museum on Wednesday, the second day of his two-day visit to Israel. At Yad Vashem, Salvini was to view the Flashes of Memory – Photography During the Holocaust exhibit and lay a wreath at a memorial ceremony at the museum’s Remembrance Hall.

On Tuesday, Salvini said he was “proud to be here in Jerusalem, the capital of Israel. Israel is a bulwark defending Europe and the Middle East”. He began his trip touring Israel’s northern border with Lebanon, where the IDF has uncovered cross-border attack tunnels built by Hezbollah.

In a meeting with Salvini following his tour, Public Security Minister Gilad Erdan said, “We must recognize that a large portion of the anti-Semitism and anti-Zionism in Europe is coming from the new Muslim communities across the continent and we must fight this phenomenon”.

In their meeting, the two discussed bilateral efforts to combat terrorism and public security along with the fight against Hezbollah and the boycott, divestment and sanctions movement. During the meeting, Erdan said that “in order to ensure stability in Lebanon. It is vital we take aggressive measures against Hezbollah and Iran as soon as possible”. Erdan noted that Hezbollah had expanded its weapons arsenal and dug tunnels despite the presence of U.N. peacekeeping troops stationed in the area. He asked Salvini to use his influence to ensure UNIFIL, which is headed by Italian Maj.Gen. Stefano Del Col, was a proactive force for the implement U.N. resolutions. “We are partners in the fight against radical Islamic terror, which threatens Europe and Israel. Israel would be happy to share our knowledge and experience in the fight against terrorism and incitement with Italy”, Erdan said.

Erdan also expressed his appreciation for “everything Italy does to perpetuate the memory of the Holocaust, mainly through the education system”. He said it was vital to fight anti-Semitism in all its forms.

Salvini is considered the driving force in Italy’s government and a rising star in nationalist movements. His Israel visit has prompted criticism over his policies and anti-immigration views.


(Video: JNS)