15 december 2018

​EU-gerechtshof verwerpt Hamas’ hoger beroep betreffende terreurvermelding - EU court throws out Hamas appeal over terror listing

Hamas-terroristen (Foto: Reuters) - Hamas terrorists (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Gerechtshof van de EU heeft het hoger beroep van Hamas verworpen inzake de vermelding van het bondgenootschap, dat Hamas een terroristische organisatie is

Bron: Arutz Sheva, Ben Ariel, Canada, 14 december 2018


Een hooggeplaatste EU-rechtbank verwierp vrijdag een hoger beroep van de terroristische organisatie Hamas inzake de vermelding door het bondgenootschap dat Hamas een terroristische organisatie is, meldt AFP.

Het Gerechtshof van de EU verwierp een hoger beroep van Hamas dat verzocht om een einde te maken aan de bevriezing van tegoeden binnen de EU, die zijn opgelegd na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. De uitspraak van de rechtbank in Luxemburg is het eindpunt van een langdurige juridische strijd tussen de EU en Hamas, die zich vanaf het begin tegen de sancties heeft verzet. "Door zijn arrest vandaag verwerpt het Gerecht het hoger beroep van Hamas met betrekking tot de handelingen van de Raad die zijn aangenomen tussen 2010 en 2014 en in 2017”, zei het op één na hoogste tribunaal van het bondgenootschap.

In juli 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (EHJ) een eerdere uitspraak van het Gerecht, dat Hamas van de terreurlijst moest worden verwijderd omdat de EU de beslissing had genomen op basis van informatie van de media en internet, vernietigd. Het Hof van Justitie, het hoogste gerechtshof van het bondgenootschap, oordeelde dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en eiste dat de zaak opnieuw moest worden onderzocht.

In de uitspraak van vrijdag zei het Gerecht, dat de EU het recht had Hamas op te nemen als een terroristische organisatie op basis van een beslissing van de Britse minister van Binnenlandse Zaken. "Het Gerecht merkt op, in tegenstelling tot hetgeen Hamas stelt, dat het aanhouden van de macht na verkiezingen, het politieke karakter van een organisatie of haar deelname aan een regering geen reden is om de toepassing van de regels te vermijden”, aldus de rechtbank, volgens AFP.

___________

ENGLISH    

General Court of the EU rejects Hamas' appeal against its listing by the bloc as a terrorist organization

By: Arutz Sheva, Ben Ariel, Canada, December 14, 2018


A top EU court on Friday threw out an appeal by the Hamas terrorist organization against its listing by the bloc as a terrorist organization, AFP reports.

The General Court of the EU rejected a bid by Hamas to end a freeze on assets held in the bloc that was imposed in the wake of the September, 11 attacks in the United States. The ruling by the Luxembourg-based court is the latest round in a protracted legal battle between the EU and Hamas, which has opposed the sanctions from the outset. "By its judgment today the General Court dismisses Hamas' appeal concerning the acts of the Council adopted between 2010 and 2014 and in 2017", the bloc's second-highest tribunal said.

In July of 2017, the European Court of Justice (ECJ) overturned an earlier ruling by the General Court that Hamas should be dropped from the terror list because the EU had made the decision based on information from the media and internet. The ECJ, the bloc's highest court, ruled that the General Court had erred in law and should examine the case again.

In Friday's ruling, the General Court said the EU was entitled to list Hamas as a terrorist organization on the basis of a decision made by the British interior minister. "The General Court observes, contrary to Hamas' submissions, that holding on to power following elections, the political nature of an organization or its participation in a government do not constitute grounds for avoiding the application of the rules", the court said, according to AFP.