15 december 2018

Video: ​"Palestijnse" vader achtervolgt zoontje met mes en leert hem om op Joden in te steken - Video: “Palestinian” father chases son with knife and teaches him to stab Jews​

Een anatomische afbeelding gepost op Facebook door Gazan Zahran Barbah op 8 oktober, die laat zien welke delen van het lichaam van belang zijn bij het insteken op een slachtoffer (Afbeelding: MEMRI) - An anatomical image posted on Facebook by Gazan Zahran Barbah on October 8, showing which parts of the body are important when stabbing a victim (Image: MEMRI)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Is dit een goede Arabische manier van opvoeden?

Bron: IsraelUnwired, Leah Rosenberg, 13 december 2018


Kijk hoe deze "Palestijnse" vader zijn zoontje leert hoe hij Joden met een mes moet steken. HUIVERINGWEKKEND!

De verkeerde Arabische opvoeding

Arabieren hebben het vermogen om te voorkomen dat de radicale islam zich verspreidt. Maar het begint met het op de juiste manier opvoeden van kinderen. En zoals te zien is in deze video, is een 'Palestijns' Arabische opvoeding gelijk aan kindermishandeling. Het is huiveringwekkend om naar deze video te kijken waarin een vader zijn kind achtervolgt met een mes. Waarom achtervolgt hij hem? Om hem te leren Joden te steken! Op zo'n jonge leeftijd worden de gedachten van deze "Palestijnse" kinderen vergiftigd.

En kijk eens naar het gezicht van het kind. Kijk naar zijn lichaamsbeweging. Hij lijkt bang. Hoe kan een vader dit zijn kind aandoen? Het is misselijkmakend. Als de wereld dit niet stopt, zullen radicale ideeën zich blijven verspreiden. Er kan geen vrede zijn als dit is, wat de volgende generatie wordt geleerd. Dit is niet wat een kind uit welke cultuur dan ook zou moeten leren! En helaas heeft de radicale islam teveel kinderen gehersenspoeld.

Israël’s vijanden

Israël’s vijanden onderwijzen haat, geen liefde. En ondanks het feit dat deze vijanden rondom Israël, haar voortdurend bedreigen en zoveel levens in gevaar brengen, onderwijst het Joodse volk NOG STEEDS liefde. Ze onderwijzen niet om te haten en te moorden. Ja, ze mogen onderwijzen in verdediging. Maar welke andere keuze hebben ze? Als soldaten en burgers zichzelf, hun staat en hun volk niet verdedigen, wie doet het dan wel?

De media zullen dat niet doen. College campussen ook niet. De meeste andere landen zullen het niet doen. Dus Israël moet zichzelf verdedigen. Het is absurd dat de wereld Israël aanklaagt wegens het feit, dat ze zichzelf verdedigt, maar niet de "Palestijnen" wegens het onderwijzen van hun kinderen om te jagen op en het vermoorden van Joden.

Zoals Golda Meir, voormalig premier van Israël zei: "Er zal vrede komen wanneer de Arabieren meer van hun kinderen houden, dan van het haten van ons”.


(Video: IsraelUnwired)

___________

ENGLISH

Is this proper Arab education?

By: IsraelUnwired, Leah Rosenberg, December 13, 2018


Watch as this “Palestinian” father teaches his little child how to stab Jews with a knife. Horrific!

The Wrong Arab Education

Arabs have the ability to stop radical Islam from spreading. But it starts with educating children properly. And as seen in this video, “Palestinian” Arab education is equal to child abuse. It is chilling to watch in this video as a father chases his child with a knife. Why does he chase him? To teach him to stab Jews! At such a young age, these “Palestinian” children’s minds are being poisoned.

And take a look on the child’s face. Look at his body movement. He seems frightened. How can any father do this to his child? It is sickening. If the world does not stop this, then radical ideas will continue to spread. There cannot be peace if this is what the next generation is taught. This is not what any child of any culture should be learning! And sadly, radical Islam has brainwashed too many children.

Israel’s Enemies

Israel’s enemies teach hate, not love. And despite the fact that these enemies surrounding Israel on all sides are constantly threatening Israel and putting so many lives in danger, the Jewish people STILL teach love. They do not teach to hate and murder. Yes, they may teach to defend. But what other choice do they have? If soldiers and civilians as well do not defend themselves, their state, and their people, who will?

The media won’t. College campuses won’t. Most other countries won’t. So Israel needs to defend itself. It is absurd that the world denounces Israel for defending itself but not the “Palestinians” for teaching their children to stab and murder Jews.

As Golda Meir, former prime minister of Israel said, “Peace will come when the Arabs will love their children more than they hate us".


(Video: IsraelUnwired)