16 december 2018

​Erdogan vergelijkt Israël opnieuw met nazi-Duitsland, zegt dat het 'culturele genocide' pleegt - Erdogan again likens Israel to nazi Germany, says it commits ‘cultural genocide’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan spreekt moslimparlementsleden toe tijdens een bijeenkomst over Jeruzalem in Istanboel op 14 december 2018 (Foto: Presidential Press Service via AP, Pool) - Turkey's President Recep Tayyip Erdogan addresses Muslim parliamentarians during a meeting on Jerusalem in Istanbul, Dec. 14, 2018 (Photo: Presidential Press Service via AP, Pool)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Op de Turkse conferentie in Istanbul zei de Turkse president, dat het niet antisemitisch is om tegen Israël te zeggen: 'Niemand kan ons ervan weerhouden het beestje bij zijn naam te noemen'

Bron: TOI, RAPHAEL AHREN, 15 december 2018


De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vergeleek vrijdag, Israël met nazi-Duitsland en beschuldigde de Joodse staat van een "culturele genocide" tegen het Palestijnse volk.

"Tegenwoordig zijn de Palestijnen onderworpen aan een zware druk, geweld en intimidatiebeleid dat niet minder ernstig is dan de onderdrukking van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog”, zei hij op een conferentie over Jeruzalem in Istanbul, volgens een weergave van zijn toespraak op zijn website. "Voor ons maakt het niet uit wie de dader is. Het zijn bloedbaden, wreedheden en onderdrukkingen. Bommen werpen op kinderen die spelen op het strand van Gaza, is een even ernstige misdaad tegen de mensheid als de onmenselijke misdaad die de Holocaust wordt genoemd”. Het was niet duidelijk waar Erdogan naar verwees, hoewel hij het misschien had over een incident tijdens de Gaza-oorlog in 2014, waarbij vier kinderen werden gedood.

Palestijnen betalen de prijs voor de Holocaust, betoogde de Turkse leider, en zei dat Europese landen de acties van Israël negeren vanwege hun "schande" voor wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Turkije verzet zich tegen onderdrukking ongeacht waar het plaatsvindt en ongeacht identiteit, geloof, etnische of culturele oorsprong”, zei Erdogan, en verwierp de bewering dat zijn bovengenoemde uitspraken als antisemitisch konden worden beschouwd. "Het is geenszins antisemitisme om te reageren op de geblaseerde daden van Israël. Niemand kan ons ervan weerhouden het beestje bij zijn naam te noemen”, zei hij.

Toen hij de tweede ‘Conferentie van de Vereniging van Parlementariërs voor Al-Quds (Jeruzalem)’ toesprak, benadrukte de Turkse president dat Israël al een halve eeuw probeerde "de islamitische nalatenschap" in Jeruzalem uit te wissen door het uitdagen van historische feiten en internationaal recht. "Ze begaan er een culturele genocide door de landerijen, bedrijven, huizen en zelfs huizen van gebed van moslims in te nemen. Je houdt jezelf voor de gek als je denkt dat je de spirituele identiteit van Al-Quds kunt vernietigen door daar een paar ambassades en consulaten naartoe te verhuizen”, zei hij. "Het vergelijken van de kaart van Palestina van 1967 met de kaart van Palestina in 2018 volstaat, om de culturele volkerenmoord in Palestina te zien plaatsvinden”, zei Erdogan.

Omdat de acties van Israël werden gesteund door 'bepaalde leden van de VN-Veiligheidsraad', riep hij op tot een hervorming van het wereldlichaam. Hij gaf de Westerse wereld ook de schuld voor het opzettelijk aanwakkeren van conflicten in de moslimwereld voor financieel gewin. "Wanneer de spanning in de islamitische wereld escaleert, stijgen de winsten van westerse bedrijven dienovereenkomstig. Wanneer de conflicten escaleren in het Midden-Oosten, verkopen westerse regeringen meer wapens”, zei hij.

De conflicten tussen soennitische en sjiitische moslims is aangewakkerd, klaagde hij. "De winnaar van een dergelijk conflict zou nooit een moslim kunnen zijn. In een dergelijke situatie kunnen westerse wapen- en oliemaatschappijen hun zakken vullen. Degenen die een eeuw geleden het eens waren met de situatie in onze regio omdat die in overeenstemming was met hun gewin, spelen nu in met dezelfde bedoeling op onze verschillen. Niemand van ons moet meegaan in een dergelijke plot”.

De betrekkingen tussen Israël en Turkije zijn lang gespannen geweest, maar bereikten een nieuw dieptepunt in mei, in de nasleep van Israëls reactie op gewelddadige protesten aan de grens met Gaza, geïnitieerd door Hamas, en waarbij tientallen Palestijnen werden gedood. In die tijd legde Erdogan de schuld voor de doden van Gaza volledig bij Israël en beschuldigde het ervan een "terroristische staat" te zijn die "genocide" pleegt. Ook vergeleek Erdogan Israëls acties met die van de nazi's. Turkije haalde later zijn ambassadeur terug uit Tel Aviv en zette de afgezanten van Israël in Ankara en Istanbul het land uit.

Israël reageerde minzaam, terwijl premier Benjamin Netanyahu zei dat Erdogan "terrorisme en slachting goed begrijpt" en niet mag prediken richting Israël over militaire ethiek. Vorige week grapte Netanyahu dat er een lichte verbetering was in de bilaterale banden, omdat Erdogan hem elke dag Hitler noemde en nu slechts twee keer per week.

___________

ENGLISH

At Jerusalem conference in Istanbul, Turkish president says it’s not anti-Semitic to call out Israel: ‘No one can stop us from calling a spade a spade’

By: TOI, RAPHAEL AHREN, December 15, 2018


Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Friday compared Israel to Nazi Germany and accused the Jewish state of committing a “cultural genocide” against the Palestinian people.

“Today, the Palestinians are subjected to pressures, violence and intimidation policies no less grave than the oppression done to the Jews during WWII”, he said at a conference on Jerusalem in Istanbul, according to a transcript of his speech posted to his website. “To us, it does not matter who the perpetrator is. Both of these are massacres, atrocities and oppressions. Shelling with bombs the children playing on the beach of Gaza is as serious a crime against humanity as the inhumane crime called the Holocaust”. It was not clear what Erdogan was referring to, though he may have been talking about an incident during the 2014 Gaza war in which four children were killed.

Palestinians are paying the price for the Holocaust, the Turkish leader argued, saying that European countries are ignoring Israel’s actions because of their “shame” for what happened during World War II. Turkey opposes oppression “no matter where it takes place and regardless of its identity, faith, ethnic or cultural origin”, Erdogan said, rejecting claims that his aforementioned claims could be viewed as anti-Semitic. “It is by no means anti-Semitism to react to the spoilt acts of Israel. No one can stop us from calling a spade a spade”, he said.

Addressing the second ‘Conference of the Association of Parliamentarians for Al-Quds (Jerusalem)’, the Turkish president insisted that Israel has for a half a century been trying to “erase the Islamic legacy” in Jerusalem in defiance of historical facts and international law. “They are committing a cultural genocide there by usurping Muslims’ lands, businesses, residences and even houses of prayer. You are deceiving yourself if you think you can destroy Al-Quds’ spiritual identity by moving a few embassies and consulates there”, he said. “Comparing the 1967 map of Palestine with the 2018 map of Palestine is enough to see the cultural genocide taking place in Palestine”, Erdogan said.

Arguing that Israel’s actions were supported by “certain members of the UN Security Council” he called for a reform of the world body. He also blamed the Western world for intentionally stoking conflict in the Muslim world for financial gain. “When the tension escalates in the Islamic world, Western companies’ profits rise accordingly. When the conflicts escalate in the Middle East, Western governments sell more weapons”, he said.

Strife has been ignited between Sunni and Shiite Muslims, he lamented. “The winner of such a conflict would never be Muslims. In such a landscape, Western arms and oil companies would be the ones to fill their pockets. Those, who drew our region’s map in line with their interests a century ago, are now playing on our differences for the same purpose. None of us must fall for such a plot”.

Israel-Turkey relations have long been tense but reached a new nadir in May in the aftermath of Israel’s response to violent protests on the Gaza border that were inspired by Hamas, and during which dozens of Palestinians were killed. At the time, Erdogan placed the blame for the Gaza deaths squarely on Israel, accusing it of being a “terrorist state” that commits “genocide”. Then too, Erdogan compared Israel’s actions to those of the Nazis. Turkey later recalled its ambassador from Tel Aviv and expelled Israel’s envoys to Ankara and Istanbul.

Israel responded in kind, with Prime Minister Benjamin Netanyahu saying Erdogan “well understands terrorism and slaughter” and should not preach to Israel about military ethics. Last week, Netanyahu indicated that there was a slight improvement in bilateral ties, joking that Erdogan used to call him Hitler every day and now only does so twice a week.