16 december 2018

In steden in de buurt van Gaza geven IDF-vrijwilligers EHBO-cursus aan burgers - In towns near Gaza, IDF volunteers train civilians in first aid

De IDF-soldaten die verantwoordelijk zijn voor het geven van EHBO-cursussen aan inwoners van Zuid-Israël (Foto: IDF-woordvoerder) - The IDF soldiers responsible for training residents of southern Israel in first aid (Photo: IDF Spokesperson's Unit)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Als reactie op de agressie uit de Gazastrook lanceert luitenant Ariel Bar David van de IDF Gaza Division een project, om inwoners van gemeenschappen in de buurt van de grens een EHBO-cursus te geven, waardoor levens kunnen worden gered voordat professionele eerste-hulpverleners arriveren

Bron: Israel Hayom, Nikki Guttman, 16 december 2018


Twee maanden geleden lanceerde de Zuidelijke Brigade van de Gaza-divisie van het IDF een initiatief om een EHBO-cursus te geven aan volwassenen en kinderen in Israëlische gemeenschappen vlakbij de Gazastrook, de gemeenschappen die het zwaarst door de agressie uit Gaza worden getroffen.

Het project is het geesteskind van Lt. Ariel Bar David, een medische officier in de Zuidelijke Brigade.

"We hebben gekeken naar de vrijwilligersmogelijkheden van onze soldaten en we hebben besloten dat ons vrijwilligerswerk gerelateerd zal zijn aan de gemeenschap in het gebied dat we verdedigen”, zei hij. "We komen naar gemeenschappen in de buurt van Gaza en delen de kennis die we hebben opgedaan, zodat elk van hen levens kan redden.De eerste training vond plaats in Sde Avraham, een moshav in de noordwestelijke Negev-woestijn. Er waren zowel kinderen als volwassenen aanwezig, en men was erg enthousiast. Ze deelden de kennis met hun families. Het gaf de soldaten erg veel voldoening”.

De EHBO-cursussen stonden al een tijdje ‘in de ijskast’ maar werden hervat na een recente toename van het geweld aan de grens met Gaza. Het IDF werkt samen met de beveiligingsbeambten van elke gemeenschap, die het initiatief verwelkomen.

"Ariel kwam met het plan voor de cursus en we hebben samengewerkt om het in de moshav te promoten”, zei Dan Asulin, de hoofd veiligheidsofficier bij Moshav Mivtachim. "Het is een ander voorbeeld van de sterke banden tussen de Zuidelijke Brigade en de gemeenschappen in de gemeente Eshkol. Het IDF-team gaf ons in een paar uur een professionele, gerichte EHBO-cursus. De cursus was voor iedereen toegankelijk. Dit is kennis die iemands leven kan redden. Het is van vitaal belang om deze informatie toegankelijk te maken voor de bewoners nabij Gaza, omdat we mogelijk een eerste actie moeten ondernemen, voordat reddingsteams een kans krijgen om te arriveren. Het is een welkom initiatief van de samenwerking tussen het leger en de gemeenschappen bij de Gazastrook”, zei Asulin.

____________

ENGLISH    

In response to aggression from Gaza Strip, Lt. Ariel Bar David of the IDF Gaza Division launches project to provide residents of communities near border with basic tools to save lives before first responders arrive

By: Israel Hayom, Nikki Guttman, December 16, 2018


Two months ago, the Southern Brigade of the IDF's Gaza Division launched an initiative to provide first-aid training to adults and children living in Israeli communities next to the Gaza Strip, communities that bear the brunt of the aggression from Gaza.

The project is the brainchild of Lt. Ariel Bar David, a medical officer in the Southern Brigade.

"We looked for volunteer opportunities for our soldiers, and we decided that our volunteer work will be related to the community in the area we're defending”, he said. "We come to communities near Gaza and share the knowledge we've acquired so every one of them can save lives. The first training session was held at Sde Avraham, a moshav in the northwestern Negev Desert. Children and adults came, and it was exciting. They shared the knowledge with their families. It gave the soldiers a lot of satisfaction”.

The training sessions are now resuming after being frozen following a recent rise in violence on the Gaza border. The IDF works in conjunction with the security supervisors at each community, who welcome the initiative.

"Ariel proposed the training and we worked together to promote it on the moshav”, said Dan Asulin, the chief security officer at Moshav Mivtachim. "It's another example of the strong ties between the Southern Brigade and the communities in the Eshkol Regional Council. The IDF team came to provide us with a few hours of professional, focused first-aid training. The training was open to everyone. Ultimately, this is knowledge that could save anyone's life. It's vital to make this information accessible to the residents living near Gaza, because we might be called upon to provide a first response before rescue teams have a chance to arrive. It's a welcome initiative for cooperation between the army and the communities along the Gaza Strip”, Asulin said.