18 december 2018

​Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 3. Razzouk Ink ​ - Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 3. Razzouk Ink

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, elke dag, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 3: Razzouk Ink

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, november 2018


Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.


Razzouk Ink

In Jeruzalem’s oude stad van vandaag de dag kun je een uniek onopvallend historisch relikwie vinden - de enige, nog bestaande bedevaart tattoo-shop, Razzouk Ink (Foto: JerusalemOnline)


Het is een plek waar oude artefacten hedendaagse machines ontmoeten, waar rijke geschiedenis en moderne technologie elkaar doorkruisen.

Net voorbij de Jaffa poort in de oude stad van Jeruzalem, kun je even de wereld laten voor wat hij is in de tweede zijstraat links en even afstand nemen van de brandende zon en de drukte van het volle grootste plein. Een kleine winkel, bijna in het niets verzonken met zijn prominente uithangbord, ligt aan een rustige met keien bestraat weggetje. Als je niets zou weten van de ongelooflijke, eeuwenlange geschiedenis van de familie die deze bijzondere winkel runt, zou het onderstreepte insigne van het bord  ervoor kunnen zorgen dat je twee keer kijkt. Er staat namelijk: "Tatoeages vanuit een erfgoed sinds 1300".

De Razzouk-familie, Koptische christenen die vier generaties geleden in Jeruzalem neerstreken, tatoeëert al 700 jaar geloofskenmerken. De familie heeft het ambacht van tatoeëren in Egypte geleerd, waar de vromen soortgelijke inscripties droegen.

Het bestaan van dergelijke tatoeages dateert in Egypte ten minste uit de 8e eeuw en in het Heilige Land, het land van waaruit Procopius uit Gaza schreef over getatoeëerde christenen met ontwerpen van kruisen en de naam van Christus, uit de 6e eeuw. De inheemse christenen in het Midden-Oosten en Egypte identificeerden zich met hun tatoeage. Later, toen de gelovigen op pelgrimstocht naar het Heilige Land kwamen, breidde het gebruik zich uit om deze reizigers blijvend bewijs te bieden van hun toewijding en pelgrimstocht.

(Foto: JerusalemOnline)


Bij het betreden van Razzouk Ink, komt u een mix van stenen muren en zichtbaar gemaakte balken die een antiek karakter aan de ruimte verlenen tegen, terwijl de steriele tattoo-shop achter een muur schuil gaat. Een museumachtige vitrine bevat familie-antiquiteiten en een tentoonstelling van foto's aan de muren biedt een vluchtige blik in het verleden van de familie. Pelgrimsverslagen daterend uit de late 16e eeuw bieden een kijkje in de cultuur van het tatoeëren uit het tijdperk en hoe leveranciers zoals de Razzouks van oudsher hebben getatoeëerd, namelijk met naainaalden gebonden aan het uiteinde van een houten handvat.

In de 21e eeuw zijn tatoeages een populair souvenir geworden, maar Razzouk Ink biedt een werkelijk unieke ervaring - een link met honderden jaren geschiedenis, tot stand gekomen via een viscerale transactie van bloed en pijn.

___________

ENGLISH    

As of December 16, 2018, IsraelCNN, every day, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 3: Razzouk Ink

By: JerusalemOnline, T. Tomer, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.


Razzouk Ink

In Jerusalem’s Old City today, you can find a uniquely obscure historical relic — the sole surviving pilgrimage tattoo business, Razzouk Ink (Photo: JerusalemOnline)


It’s a place where ancient artifacts meet contemporary machines, rich history intersects with modern technology.

Just inside the Jaffa Gate in Jerusalem’s Old City, you can duck down the second side street to the left, finding respite from the beating sun and leaving the bustle of the crowded main square. A tiny shop, almost dwarfed by its prominent sign, lies across a quiet cobblestone road. If you didn’t know anything about the incredible, centuries-long history of the family who runs this particular shop, the sign’s tagline might cause you to do a double-take: “Tattoo With Heritage Since 1300” it reads.

For 700 years the Razzouk family has been tattooing marks of faith. Coptic Christians who settled in Jerusalem four generations ago, the family had learned the craft of tattooing in Egypt, where the devout wear similar inscriptions. Evidence of such tattoos dates back at least as far as the 8th century in Egypt and the 6th century in the Holy Land, where Procopius of Gaza wrote of tattooed Christians bearing designs of crosses and Christ’s name. Early tattoos self-identified indigenous Christians in the Middle East and Egypt. Later, as the faithful came to the Holy Land on pilgrimage, the practice expanded to offer these travelers permanent evidence of their devotion and peregrination.

(Photo: JerusalemOnline)


Upon entering Razzouk Ink, you will discover a blend of stone walls and exposed beams lending antique character to the space, while the sterile tattoo parlor hides behind a wall. A museum-like case holds family antiques, and an exhibition of pictures on the walls offers glimpses into the family’s past. Pilgrims’ accounts dating to the late 16th century offer a glimpse into the era’s tattoo culture, and how purveyors such as the Razzouks must have tattooed back then, with sewing needles bound to the end of a wooden handle.

In the 21st century, tattoos have emerged as popular travel souvenirs, but Razzouk Ink offers a truly unique experience—a link to hundreds of years of history through a visceral transaction of bloodletting and pain.