18 december 2018

​'Hezbollah ontwijkt Israëlische bommen in Syrië door Russische vlag te voeren' - 'Hezbollah evades Israeli bombs in Syria by flying Russian flag'

Russische simulatie van het neerstorten van één van zijn militaire vliegtuigen boven Syrië, waarvan Moskou Israël de schuld geeft (Afbeelding: Kommersant) - Russian simulation showing the downing of one of its military planes over Syria, for which Moscow blames Israel (Image: Kommersant)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Terwijl Moskou 'rouwt' om de aanvallen van de IAF in Syrië waarbij een Russisch werd vernietigd, meldde een Russische krant dat het Kremlin een deal met Teheran heeft gesloten die de Iraanse bondgenoten volledige bescherming biedt

Bron: YnetNews, Alex Fishman, 15 december 2018


Moskou staat toe, dat de strijders van Hezbollah en andere pro-Iraanse sjiitische groepen die in Syrië opereren, Russische vlaggen voeren om hen te beschermen tegen Israëlische luchtaanvallen, meldde de Russische krant Kommersant vorige week woensdag.

Het bericht volgt op een eerdere Russische uithaal richting Israëlische militaire functionarissen, aangezien Moskou terughoudend lijkt te zijn, zijn woede over het verlies van één van zijn vliegtuigen tijdens een IAF-bombardement in Syrië in september, los te laten. Het vliegtuig werd neergehaald door Syrische raketten gericht tegen de Israëli's, maar Moskou beweert dat Jeruzalem niet voldoende waarschuwde voor zijn aanval, waardoor er te weinig tijd was om Russische vliegtuigen in veiligheid te brengen.

Russische vlaggen werden onlangs gezien in de buurt van de militaire luchthaven in de Syrische stad Hama, waar Iraanse installaties in het verleden werden aangevallen door de IAF. De vlaggen waren ook te zien in de steden Homs en Idlib, evenals in de Syrische woestijn.

Volgens het bericht beklaagde Israël zich bij Rusland over het feit, dat zijn vlaggen werden gezien bovenop installaties en militaire konvooien van Iran en zijn bondgenoten in Syrië. De klacht vond vorige week dinsdag plaats, voor het bezoek van een hoge Israëlische militaire delegatie aan Moskou.

Volgens de Syrische oppositieleider kolonel Petach Hasson, beloofden de Iraniërs te coördineren met het Syrische hoofdkwartier van de Russische militairen in Latakia, in ruil voor bescherming van de sjiitische milities die banden hadden met Iran en die in het door oorlog verscheurde land opereerden.

De IDF-woordvoerder weigerde commentaar te geven op het Russische bericht.

Het bezoek van de IDF-delegatie aan Moskou vorige week dinsdag, was de eerste keer dat militaire functionarissen uit Israël en Rusland elkaar ontmoetten sinds de Israëlische luchtmachtcommandant Amikam Norkin, Moskou bezocht in september. Norkin ging naar Moskou om de bevindingen te presenteren van een Israëlisch onderzoek naar de toedracht van het Syrische luchtafweer dat een Russisch vliegtuig heeft neergeschoten tijdens een IAF-luchtaanval.

Het Russische ministerie van Defensie verwierp de Israëlische bevindingen en drong erop aan, dat Israël de verantwoordelijkheid zou dragen voor het neerstorten van het vliegtuig en wees alle pogingen van de Israëlische regering om zich met de Russen te verzoenen, van de hand.

In de afgelopen twee weken heeft Israël verwoede pogingen ondernomen om hun Russische tegenhangers ertoe te brengen, de Israëlische delegatie onder leiding van het hoofd van de afdeling Operaties van de IDF, majoor-generaal Aharon Haliva, te ontvangen. Na de bijeenkomst in Moskou hebben de Russen een korte verklaring afgelegd waarin wordt benadrukt, dat niets concreets is overeengekomen, behalve dat de twee partijen de besprekingen over de veiligheidscoördinatie in Syrië zullen voortzetten.

De koude schouder van Putin

Hoewel de Russische president Vladimir Putin toegaf aan de druk van premier Benjamin Netanyahu om de Israëlische delegatie te ontvangen, waren de Russen niet van plan om de crisis over het vliegtuig echt op te lossen, zoals blijkt uit het feit dat Haliva zijn Russische tegenhanger niet heeft kunnen ontmoeten. In plaats daarvan werd Haliva in contact gebracht met de plaatsvervanger, generaal-majoor Vasily Trushin, die op het punt staat zijn ambtstermijn af te ronden en niet echt betrokken is bij de Syrische crisis. "Trushin is de enige die regelmatig contact heeft met Israël", zei een hoge militaire Israëlische functionaris.

Bovendien bepaalden de Russen de datum voor de vergadering, heel goed wetend dat hun chef van militaire operaties, hun stafchef, de minister van Defensie en een groot deel van de Russische militaire staf tijdens het bezoek van Haliva niet eens in het land zouden zijn.

En de Russen zijn onvermurwbaar in hun weigering om met Israël over deze kwestie overeenstemming te bereiken. "Ons standpunt blijft ongewijzigd: de chaotische schade die de IAF aan de Syrische infrastructuur heeft toegebracht, onder het mom van een Iraanse dreiging, is voor ons onaanvaardbaar", zei een vooraanstaande bron binnen het Russische ministerie van Defensie, voorafgaand aan de vergadering van vorige week dinsdag.

___________

ENGLISH    

With Moscow smarting over losing plane during IAF attack in Syria, Russian newspaper says Kremlin made deal with Tehran that gives Iranian allies full protection

By: YnetNews, Alex Fishman, December 15, 2018


Moscow is allowing fighters from Hezbollah and other pro-Iranian Shiite groups operating in Syria to carry Russian flags in order to protect them from Israeli airstrikes, Russia's Kommersant newspaper reported Wednesday.

The report follows a Russian snub earlier this week to Israeli military officials, as Moscow appears reluctant to ease its anger over the loss of one of its planes during an IAF bombing raid in Syria in September. The plane was brought down by Syrian missiles targeting the Israelis, but Moscow insists that Jerusalem did not provide sufficient warning of its strike to allow its aircraft to reach safety.

Russian flags were recently seen near the military airport in the Syrian city of Hama, where Iranian installations were attacked by the IAF in the past. The flags were also flying in the cities of Homs and Idlib, as well as in the Syrian desert.

According to the report, Israel complained to Russia that its flags were spotted atop compounds and military convoys belonging to Iran and its allies in Syria. The complaint came ahead of a senior Israeli military delegation visit to Moscow on Tuesday.

According to Syrian opposition leader Colonel Petach Hasson, the Iranians promised to coordinate with the Russian military’s Syrian headquarters in Latakia in exchange for protection for the Shiite militias allied to Iran operating in the war-torn country.

The IDF Spokesperson’s Unit declined to comment on the Russian report.

The IDF delegation's visit to Moscow on Tuesday was the first time that military officials from the Israel and Russia met since Israel Air Force Commander Amikam Norkin visited Moscow in September. Norkin went to Moscow to present the findings of an Israeli inquiry into how Syrian anti-aircraft shot down a Russian plane during an IAF air strike.

The Russian Defense Ministry rejected the Israeli findings and insisted that Israel bears responsibility for the plane’s downing, and all attempts by Israel’s government to reconcile with the Russians were rebuffed.

Over the past two weeks, Israel made frantic efforts to get her Russian counterparts to agree to host the Israeli delegation, led by the head of the IDF Operations Directorate, Major General Aharon Haliva. Following the meeting in Moscow, the Russians issued a brief statement emphasizing that nothing concrete had been agreed upon, except that the two sides would continue to hold discussions on security coordination in Syria.

Putin's cold shoulder

Although Russian President Vladimir Putin yielded to Prime Minister Benjamin Netanyahu’s pressure to receive the Israeli delegation, the Russians did not intend to actually resolve the crisis over the plane, as evidenced by the fact that Haliva didn’t get to meet his Russian counterpart. Instead, Haliva was matched with his counterpart's deputy, Major General Vasily Trushin, who is about to finish his term and is not actually involved in the Syrian crisis.

“Trushin is the only one in regular contact with Israel", said a senior military Israeli official.

Furthermore, the Russians set the date for the meeting knowing full well that their chief of military operations, chief of staff, defense minister, and a large part of the Russian military brass would not even be in the country during Haliva’s visit.

And the Russians are adamant in their refusal to reach an understanding with Israel on the issue. "Our position remains unchanged. The chaotic damage done to Syrian infrastructure by the IAF, on the pretext of an Iranian threat, is unacceptable to us", said a senior source in the Russian Defense Ministry ahead of Tuesday's meeting.