18 december 2018

Video: Voormalig Hamas-leider roept op tot 'guerrilla-oorlogsvoering' - Video: Former Hamas leader calls for 'guerrilla warfare'

Khaled Mashal (Foto: Times of Israel) - Khaled Mashal (Photo: Times of Israel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

In een TV-interview zegt het het voormalige hoofd van het politbureau van Hamas, Khaled Mashal, dat Arabieren in Judea en Samaria een "guerrilla-oorlog" moeten voeren

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 18 december 2018


Khaled Mashal, de voormalige voorzitter van het politbureau van Hamas, werd recent geïnterviewd door het Al-Jazeera-netwerk en riep op de Palestijnse Arabieren in Judea en Samaria op om "guerrilla-oorlog" tegen Israël te voeren.

In het interview, dat op 2 december werd uitgezonden en werd vertaald door het Midden-Oosten Media Research Institute (MEMRI), zei Mashal dat "verzet" de basis is van het dagelijks leven van mensen onder bezetting.

Hij bekritiseerde Fatah omdat het zich niet bezighield met 'verzet' en voegde eraan toe: “De Westelijke Jordaanoever, die meer dan 5.600 km² beslaat en bergen en valleien heeft, biedt alles wat nodig is voor guerrilla-oorlogsvoering. Een land kan niet worden bevrijd en rechten kunnen niet zonder verzet worden hersteld. Dat is onmogelijk. Zonder verzet kan de bezetter niet worden verslagen of worden gedwongen zich terug te trekken. Alle machtsmiddelen moeten worden ingezet", zei Mashal.

"Waarom trok Israël zich terug uit Zuid-Libanon? Dat was niet het resultaat van onderhandelingen - niet in Madrid en niet in Washington, maar het trok zich terug als gevolg van verzet. En waarom trok het zich terug uit Gaza? Na de (Tweede) Intifada in 2000 en het heldhaftige verzet. Vandaag worden we geroepen en voorbereid om Israël te dwingen zich terug te trekken uit Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Volgens de wil van Allah, is dit de weg naar zijn (Israël’s) terugtrekking uit heel Palestina, vervolgde hij.

Mashal, die twee termijnen als hoofd van het politbureau van Hamas diende, werd vorig jaar vervangen door Ismail Haniyeh. Hij leidde de terroristische organisatie al twintig jaar lang, grotendeels vanuit zijn kantoor in Damascus, hoewel hij nu in Qatar woont waar hij in 2012 naar toe verhuisde, nadat Hamas afstand had genomen van de Syrische regering.

Video alleen in Engels

(Video: Arutz Sheva)

___________

ENGLISH

In television interview, former Hamas politburo chief Khaled Mashal says Arabs in Judea and Samaria should wage "guerrilla warfare"

By: Arutz Sheva, Elad Benari, December 18, 2018


Khaled Mashal, the former chairman of Hamas’ political bureau, was interviewed by the Al-Jazeera network recently and called for Palestinian Arabs in Judea and Samaria to wage “guerrilla warfare” against Israel.

In the interview, which aired on December 2 and was translated by the Middle East Media Research Institute (MEMRI), Mashal said that “resistance” is the basis of day-to-day life for people under occupation.

He criticized Fatah for not engaging in "resistance" and added, "The West Bank, which spans over 5,600 square kilometers, and which has mountains and valleys has everything necessary for guerrilla warfare. A country cannot be liberated and rights cannot be restored without resistance. It is not possible. Without resistance, the occupation cannot be defeated or forced to retreat. Every means of power must be put to use”, said Mashal.

"When did Israel withdraw from southern Lebanon? It wasn’t a result of negotiations – not in Madrid and not in Washington. It retreated as a result of resistance. When did it retreat from Gaza? After the (Second) Intifada in 2000 and the heroic resistance. Today we are being called and preparing to force Israel to retreat from Jerusalem and from the West Bank. Allah willing, this is on the way to its retreat from all of Palestine”, he continued.

Mashal, who served as Hamas’ politburo chief for two terms, was replaced last year by Ismail Haniyeh. He had led the terrorist organization for 20 years, largely from his office in Damascus, though he now resides in Qatar, having moved there in 2012 after Hamas distanced itself from the Syrian government.


(Video: Arutz Sheva)