20 december 2018

​Nederlander gefilmd, razend over Joden tijdens BDS-rally; vervangingstheologie 2018 op de Dam - Dutchman filmed ranting about Jews at BDS rally; the replacement theology in 2018 on the Dam

Amsterdam (Foto: iStock) - Amsterdam (Photo: iStock)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Nederlandse waakhond klaagt bij de politie over activist die tegen het Jodendom tekeer ging tijdens BDS-protest bij het monument voor slachtoffers van het nazisme

Bron: Arutz Sheva, Cnaan Liphshiz, JTA, 20 december 2018


Een Nederlandse waakhond tegen antisemitisme klaagde bij de politie over een activist die tegen het Jodendom tekeer ging tijdens een anti-Israël protest bij het monument voor slachtoffers van het nazisme.

Het Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël, CIDI, beklaagde zich over Finidi Fares, een twintiger die afgelopen zondag werd gefilmd tijdens een boycot, ontkenning van en sanctiebeweging op de Dam in Amsterdam.

"Jullie mensen hebben geen respect voor goyim”, zei Fares tegen een tegenhanger, Michael Jacobs. "Het Hebreeuwse woord verwijst naar niet-Joden, maar ook naar volkeren of naties. De Joden zijn de vijand van alle mensen", voegde Fares hieraan toe. Fares werd gefilmd met een Palestijnse vlag terwijl ze poseerden naast Simon Vrouwe, een lokale leider van de BDS-beweging tegen Israël. Vrouwe heeft gezegd dat Joden geen land verdienen omdat ze geen echt volk zijn.

Ronny Naftaniel, een voormalig leider van CIDI, riep de partij (de FVD) op om Fares uit te zetten. Tijdens zijn tirade zei Fares tevens: "Ik ken de Talmoed, meneer. Je noemt ons beesten terwijl je ons doodt. U zegt dat het vermoorden van een goy niet eens een moord is”.

Jacobs citeerde een Bijbels vers waarin God aan Mozes belooft dat Hij "een grote goy" zal creëren. "Wij christenen zijn dat, omdat jullie Jezus aan het kruis hebben opgehangen, zijn bloed is op jullie en op jullie kinderen”, antwoordde Fares. "Ik ben hier om u te vertellen, meneer de Jood, wij goyim zullen uiteindelijk zien wat u werkelijk doet en veel zwaardere tijden zullen voor jullie aanbreken".

-----    

IsraelCNN zou graag het volgende, historische feit willen toevoegen: Het zijn de Romeinen geweest die Jezus hebben gedood, om met name politieke redenen. Namelijk rust willen houden in de gebieden. De Romeinen hadden geen zin in een Joodse opstand. Dus ....

En het meest belangrijke feit: God’s Wil geschiede! Jezus heeft aan Abba gevraagd of de beker aan hem voorbij mocht gaan. God wilde het niet. Hij heeft daar een reden voor die wij, mensen, mogelijk niet kunnen begrijpen. Dus, een ieder die weer een mogelijkheid ziet om het Joodse Volk ook hiervan de schuld te geven, heeft geen idee wat God’s Woord inhoudt

_____________

ENGLISH    

Dutch watchdog complains to police about activist who inveighed against Jews during BDS protest at monument for victims of Nazism

By: Arutz Sheva, Cnaan Liphshiz, JTA, December 20, 2018


A Dutch watchdog against anti-Semitism complained to police about an activist who inveighed against Jews during an anti-Israel protest at a monument for victims of Nazism.

The Center for Information and Documentation on Israel, or CIDI, complained against Finidi Fares, a man in his twenties who was filmed Sunday at a Boycott, Divestment and Sanctions movement rally at Amsterdam’s Dam Square.

“You people have no respect for goyim,” Fares told a counter protester, Michael Jacobs. The Hebrew-language word denotes non-Jews, but also peoples or nations. “The Jews are the enemy of all people,” Fares added. Fares was filmed against a Palestinian flag while posing alongside Simon Vrouwe, a local leader of the BDS movement against Israel. Vrouwe has said that Jews do not deserve a country because they are not a real people.

Ronny Naftaniel, a former leader of CIDI, called on the party to expel Fares. During his rant, Fares also said: “I’m familiar with the Talmud, sir. You call us beasts while you kill us. You say that murdering a goy isn’t even murder.”

Jacobs quoted a biblical verse in which God promises to make Moses “a great goy. We Christians are that because you hung Jesus on the cross, his blood is on you and your children,” Fares retorted. “I’m here to tell you, Mr. Jew, we goyim will eventually see what you’re doing and it will become more difficult for you”.

----

IsraelCNN would like to add the following historical fact: It was the Romans who killed Jesus, for political reasons in particular. Which are mainly, to keep the areas calm. The Romans were not keen on another Jewish uprising. So ....

And the most important fact of all: God's Will will be done! Jesus asked Abba if the cup could pass him by. God did not agree. He had His reasons which we, humankind, may not be able to understand. So, anyone who, again, sees the opportunity to blame the Jewish people for this, has no comprehension of God‘s Word


(Video in Dutch)