20 december 2018

​EU: vredesplan niet gebaseerd op '2-statenoplossing' zal mislukken - EU: Peace plan not based on 'two-state solution' will fail

Vlag van de Europese Unie (Foto: iStock) - European Union flag (Photo: iStock)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Acht lidstaten van de Europese Unie zeggen dat, als een vredesplan niet gebaseerd is op "internationaal overeengekomen parameters", het risico loopt veroordeeld te worden tot mislukken

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 19 december 2018


Acht lidstaten van de Europese Unie waarschuwden dinsdag dat de zogenaamde 'Deal of the Century' van de Amerikaanse president Donald Trump zou mislukken, tenzij deze gebaseerd is op de internationaal overeengekomen parameters voor een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse Arabische conflict.

De verklaring van Frankrijk, Nederland, Polen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Italië volgde op een vergadering van de Veiligheidsraad van de VN over het Midden-Oosten, waarin de Amerikaanse ambassadeur Nikki Haley het vredesplan, dat door de regering van Trump wordt voorbereid, heeft besproken.

"Wij, de Europese Unie-leden van de Raad, willen nogmaals herhalen en benadrukken het sterke engagement van de EU voor de internationaal overeengekomen parameters voor een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten, gebaseerd op internationaal recht, relevante VN-resoluties en vorige overeenkomsten", zeiden de ambassadeurs uit de acht landen. "Elk vredesplan dat deze internationaal overeengekomen parameters niet erkent, dreigt te worden veroordeeld tot falen", zei de verklaring.

"De EU is er geheel van overtuigd dat het bereiken van een 2-statenoplossing, op basis van de grenzen van 1967 met Jeruzalem als hoofdstad van beide staten, voldoet aan de Israëlische en Palestijnse veiligheidsbehoeften en het Palestijnse streven naar soevereiniteit, en een einde maakt aan de bezetting en alle problemen oplost middels de definitieve status, in overeenstemming met resolutie 2334 van de Veiligheidsraad en eerdere overeenkomsten, de enige levensvatbare en realistische manier is om het conflict te beëindigen en zal leiden tot een rechtvaardige en duurzame vrede”, vervolgde de verklaring. Het voegde eraan toe dat de EU "met beide partijen en haar regionale en internationale partners zal blijven samenwerken" en riep op tot het herstel van "een politieke horizon" op dit gebied.

In haar opmerkingen in de Veiligheidsraad eerder op dinsdag, zei Haley dat het plan dat wordt voorbereid 'niet slechts een paar pagina's is, met niet-specifieke en fantasierijke richtlijnen. Het gaat veel verder. Het bevat veel meer doordachte details. Het erkent dat de realiteit in het Midden-Oosten op krachtige en belangrijke manieren is veranderd”.

"Dit plan zal anders zijn dan alle voorgaande”, vervolgde ze, terwijl ze benadrukte dat "er zaken zijn in het plan waar elke partij tevreden mee zal zijn, en er zaken zijn waar iedere partij niet tevreden mee zal zijn. Dat geldt zeker voor de Israëli's en de Palestijnen; maar geldt ook voor elk land in de wereld dat belangstelling toont voor dit onderwerp”.

Haley merkte ook op: "Uiteindelijk, zoals altijd, kunnen de uiteindelijke beslissingen alleen door de partijen zelf worden genomen. Israëli's en Palestijnen zullen hun eigen toekomst bepalen. Zij zullen beslissen welke offers ze bereid zijn te maken. En zij zullen leiders met een realistische visie nodig hebben om het te doen”.

Het vredesplan van de Trump-regering moet nog bekend worden gemaakt en recente berichten wijzen erop, dat Trump de publicatie van zijn plan heeft uitgesteld tot februari 2019.

Mahmoud Abbas, de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, heeft het Amerikaanse vredesplan al verworpen voordat het zelfs maar openbaar is gemaakt. Hij weigert de Trump-regering als eerlijke bemiddelaar voor onderhandelingen te beschouwen sinds Trump’s erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël in december vorig jaar.

Het is nog onduidelijk of het plan inderdaad de 2-statenoplossing zal omvatten. Hoewel Trump enkele maanden geleden blijk gaf van steun voor een 2-statenoplossing, heeft hij ook aangegeven dat hij tevreden zal zijn met een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.

___________

ENGLISH    

Eight European Union member states say peace plan not based on "internationally agreed parameters" would risk being condemned to failure

By: Arutz Sheva, Elad Benari, December 19, 2018


Eight European Union member states on Tuesday warned that US President Donald Trump’s so-called “Deal of the Century” would fail unless it is based on the internationally agreed parameters for a solution to the Israeli-Palestinian Arab conflict.

The statement by France, the Netherlands, Poland, Sweden, the United Kingdom, Belgium, Germany and Italy followed a UN Security Council meeting on the Middle East in which US Ambassador Nikki Haley discussed the peace plan being prepared by the Trump administration.

“We, the European Union members of the Council, would like to reiterate once more and emphasize the EU’s strong continued commitment to the internationally agreed parameters for a just and lasting peace in the Middle East, based on international law, relevant UN resolutions and previous agreements", said the ambassadors from the eight countries. "Any peace plan that fails to recognize these internationally agreed parameters would risk being condemned to failure", said the statement.

"The EU is truly convinced that the achievement of a two-state solution based on the 1967 borders with Jerusalem as the capital of both States, that meets Israeli and Palestinian security needs and Palestinian aspirations for statehood and sovereignty, ends the occupation and resolves all final status issues, in accordance with Security Council Resolution 2334 and previous agreements, is the only viable and realistic way to end the conflict and to achieve just and lasting peace", it continued.

It added that the EU "will continue to work towards that end with both parties, and its regional and international partners", and called for restoring "a political horizon" on this issue.

In her remarks at the Security Council earlier on Tuesday, Haley said the plan that is being prepared “is not just a few pages, containing unspecific and unimaginative guidelines. It is much longer. It contains much more thoughtful detail. It recognizes that realities on the ground in the Middle East have changed in powerful and important ways".

“This plan will be different from all previous ones,” she continued, while stressing that “there are things in the plan that every party will like, and there are things that every party will not like. That is certainly true for the Israelis and the Palestinians; but it is also true for every country in the world that has taken an interest in this subject".

Haley also pointed out, “Ultimately, as always, the final decisions can only be made by the parties themselves. Israelis and Palestinians will decide their own futures. They will decide what sacrifices they are willing to make. And they will need leaders with real vision to do it".

The Trump administration’s peace plan has yet to be unveiled, and recent reports indicated that Trump postponed the publication of his plan until February 2019.

Palestinian Authority chairman Mahmoud Abbas has already rejected the US peace plan before it has even been made public. He has refused to consider the Trump administration an honest broker for negotiations since Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s capital last December.

It is unclear yet whether the plan will indeed include the two-state solution. While Trump several months ago appeared to express support for a two-state solution, he has also indicated he would be satisfied with whatever solution the two sides agree upon.