21 december 2018

Nieuw medicijn kan leiden tot genezing voor agressieve hersenkanker, zeggen Israëlische onderzoekers - New drug may lead to cure for aggressive brain cancer, Israeli researchers say

Een illustratief beeld van een kankerpatiënt en perfusie-infuus (Photo: iStock by Getty Images) - An illustrative image of a cancer patient and perfusion drip (Photo: iStock by Getty Images)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

10% van de met SIXAC behandelde dieren ondervond een 'verlengde levensduur' en het medicijn 'genas ze eigenlijk van de ziekte', meldt Sheba Medical Center

Bron: TOI, SHOSHANNA SOLOMON, 19 december 2018


Neurowetenschappers van het Sheba Medical Center, Tel Hashomer, hebben een nieuw medicijn ontdekt waarvan ze zeggen, dat "het potentieel heeft om terminaal zieke patiënten te genezen" die lijden aan Glioblastoma (GBM), een agressieve vorm van hersenkanker.

Arizona Senator John McCain stierf onlangs aan de kanker, en volgens de bronnen van de medische industrie, zijn er wereldwijd meer dan 240.000 nieuwe gevallen van GBM gediagnosticeerd.

De Israëlische neurowetenschappers Dr. Efrat Shavit-Stein en Professor Yoav Chapman, die hebben gewerkt aan de behandeling in het Joseph Sagol Neuroscience Center, Sheba Medical Center, publiceerden hun ontdekking in het nummer van Frontiers in Neurology van 17 december.

Glioblastoma wordt beschouwd als de meest voorkomende en dodelijke primaire hersentumor. Ondanks uitgebreid onderzoek, zijn de resultaten van de huidige behandelingen beperkt en is er geen genezing voor de ziekte. Het is daarom noodzakelijk om innovatieve benaderingen te zoeken, zei het Sheba Medical Center in een verklaring.

In de afgelopen jaren heeft onderzoek aangetoond dat trombine, een coagulatiefactor die wordt uitgescheiden door tumorcellen, en PAR1, een protease-geactiveerde receptor, een rol spelen in de pathologie en progressie van glioblastoma. Op basis van deze chemische structuur creëerden de Sheba-neurowetenschappers een medicijn genaamd SIXAC, een nieuwe op zes-aminozuren gebaseerde verbinding, die de activering van PAR1 remt. "Het medicijn heeft uitstekende resultaten laten zien bij dieren met de tumor en we hopen het snel te kunnen gebruiken bij mensen met deze vreselijke ziekte”, zei Prof. Chapman in de verklaring.

In de eerste fase van het testen werd het effect van het medicijn op tumorcelculturen onderzocht en het bleek hun groeisnelheid te verminderen, evenals hun vermogen om kolonies te creëren en hun vermogen om uitbreidingen te creëren die het hersenweefsel binnendringen. Het effect van het medicijn werd vervolgens onderzocht bij dieren met hoogwaardige kwaadaardige hersentumoren. Wanneer het medicijn werd toegediend door directe injectie in de hersentumor, had het een levensverlengend effect en verminderde het tumorvolume, aldus de verklaring. Bij ongeveer 10% van de dieren verlengde het medicijn het leven aanzienlijk en genas ze daadwerkelijk van de ziekte”, voegde de verklaring eraan toe.

"Deze resultaten versterken de belangrijke rol van de trombine / PAR1-route in de progressie van glioblastomen en suggereren SIXAC als een nieuw therapeutisch hulpmiddel voor deze dodelijke ziekte", schreven de onderzoekers in hun publicatie. De resultaten bij dieren suggereren een effect van SIXAC, dat tumorgroei en oedeem vermindert en uiteindelijk de kans op overleving vergroot. Onze resultaten suggereren dat SIXAC een zeer interessante verbinding zal zijn in zowel het bestuderen als het moduleren van PAR1 in GBM", aldus de onderzoekers in hun publicatie. "We hopen dat een toekomstige behandeling met SIXAC een add-on-therapie kan zijn voor de geaccepteerde radiochemotherapie en de overleving bij GBM-patiënten kan doen toenemen, evenals hun levenskwaliteit door het verminderen van tumorgeassocieerd oedeem".

"Het team gaat nu door met het ontwikkelen van het medicijn en de toediening ervan, met als doel mensen zo snel mogelijk te behandelen”, zei Dr. Shavit-Stein in de verklaring. "De voortgang van onderzoek en ontwikkeling zal voortaan in grote mate afhangen van de financiële investering in het project".

____________

ENGLISH    

10% of animals treated with SIXAC gained ‘extended life’ and the drug ‘actually cured them of the disease,’ Sheba Medical Center reports

By: TOI, SHOSHANNA SOLOMON, December 19, 2018


Neuroscientists at Sheba Medical Center, Tel Hashomer have discovered a new drug they say has “the potential to cure terminally ill patients” suffering from glioblastoma (GBM), an aggressive brain cancer.

Arizona Senator John McCain recently died of the cancer, and according to medical industry sources, there over 240,000 new cases of GBM diagnosed worldwide every year.

Israeli neuroscientists Dr. Efrat Shavit-Stein and Professor Yoav Chapman, who have been working on the treatment at the Joseph Sagol Neuroscience Center, Sheba Medical Center, published their discovery in the December 17 issue of Frontiers in Neurology magazine.

Glioblastoma is believed to be the most common and deadly primary brain tumor. Despite extensive research in the field, the results of current treatments are limited and there is no cure for the disease. It is therefore necessary to seek innovative approaches, the Sheba Medical Center said in a statement.

In recent years, research has found that thrombin, a coagulation factor that is secreted from tumor cells, and PAR1, a protease-activated receptor, play a part in the pathology and progression of glioblastoma. Based on this chemical structure, the Sheba neuroscientists created a drug called SIXAC, a new six-amino-acid-based compound, that inhibits the activation of PAR1. “The drug has shown outstanding results in an animal model of the tumor and we hope to be able to use it soon in human subjects with this terrible disease", Prof. Chapman said in the statement.

In the first stage of testing, the effect of the drug on tumor cell cultures was examined and it was found to reduce their rate of growth, their ability to create colonies and their ability to create extensions that penetrate the brain tissue. The effect of the drug was then examined in animals with high-grade malignant brain tumors. When the drug was administered by direct injection into the brain tumor, it had a life-extending effect and reduced tumor volume, the statement said. In about 10 percent of the animals, the drug “significantly extended life and actually cured them of the disease", the statement added.

“These results strengthen the important role of thrombin/PAR1 pathway in glioblastoma progression and suggest SIXAC as a novel therapeutic tool for this fatal disease", the researchers said in their paper. The results in animals “suggest an effect of SIXAC reducing tumor growth, edema and eventually increasing survival. Our results suggest that SIXAC will be a very interesting compound in both studying and modulating PAR1 in GBM”, the researchers said in their study. “We hope that future treatment with SIXAC can be an add-on therapy to the accepted radiochemotherpy and improve survival in GBM patients, as well as potentially their quality of life by reducing tumor-associated edema”.

The team is now continuing to develop the drug and its administration, with the goal of treating humans “as soon as possible”, said Dr. Shavit-Stein in the statement. “The progress of research and development from now on will depend to a large extent on the financial investment in the project”.