21 december 2018

​Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 5. Masada ​ - Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 5. Masada

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, elke dag, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 5: Masada

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, november 2018


Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.


Masada

Soldaten die worden ingelijfd bij de Israëlische strijdkrachten leggen hun eed af op verschillende plaatsen in het land, maar de plechtige belofte eindigt altijd met de regel: "Masada zal niet opnieuw vallen" (Foto: JerusalemOnline)


Het verhaal achter deze inclusie dateert van 2000 jaar geleden, helemaal tot aan de eerste eeuw. Masada, een prachtig natuurlijk fort in de Judese woestijn van Israël, werd gebouwd in de Romeinse stijl door Herodes, de koning van Judea ergens tussen 37 en 31 voor Christus.  Aan de ene kant bijna 457 meter boven de Dode Zee gelegen en aan de andere kant  geflankeerd door de woestijn, was het vrees aanjagende complex bedoeld als  toevlucht voor de koning. Het ontwerp bevatte een privépaleis voor hem, evenals regeringscentra, pakhuizen en een wapenzaal.

Enkele tientallen jaren na de dood van Herodes bestormde een groep Joden die in opstand kwam tegen de Romeinen het Romeinse garnizoen in Masada en richtte daar een basiskamp op. Ze werden vergezeld door de families van Joodse Zeloten die vluchtten voor problemen in Jeruzalem. Gedurende drie jaar slaagde de groep erin het fort tegen de Romeinen te verdedigen, maar in het jaar 73 belegerden de Romeinen Masada, maakten een helling langs de muren en sloegen net zolang op de obstakels totdat er een bres ontstond.

De Joodse bevolking binnen Masada wist dat ze geen mogelijkheid had om te ontsnappen en besloot om elkander te doden, om te vermijden dat ze door de vijand gevangen werden genomen. Ze trokken lootjes om te bepalen wie, wie zou doden, totdat er nog maar 10 mannen in leven waren die eerst de nog levenden en daarna zichzelf doodden. Toen de Romeinen uiteindelijk het complex binnendrongen, vonden ze bijna 1.000  lijken. De belegering van Masada, zoals het genoemd werd, was één van de laatste gebeurtenissen in de eerste Joods-Romeinse oorlog.

(Foto: JerusalemOnline)


Nadat het slechts een korte tijd was gebruikt als toevluchtsoord voor Byzantijnse monniken in de 6e eeuw, bleef het fort gedurende meer dan 13 eeuwen onaangeroerd en alle tekenen van menselijke bewoning verdwenen langzaam. Het werd pas in de 19e eeuw herontdekt en nog later werden gedetailleerde opgravingen gedaan. De plaats is een schrijnend symbool geworden van de worsteling van het Joodse volk tegen onderdrukking.

De overblijfselen van veel gebouwen in het complex zijn gerestaureerd, waaronder het privépaleis van Herodes met zijn hangende terrassen, badhuizen met intact gehouden mozaïeken en muurschilderingen, een synagoge, de belegeringshelling en het door de Romeinen opgezette kamp.  Ze getuigen van de rol van het fort in de geschiedenis. Er moet echter opgemerkt worden, dat de hedendaagse archeologen nog altijd tot een definitieve consensus over het ware verhaal van de val van Masada moeten komen.

____________    

ENGLISH   

As of December 16, 2018, IsraelCNN, every day, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 5: Masada

By: JerusalemOnline, T. Tomer, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.


Masada

Soldiers being inducted into the Israeli Defense Forces take their oath at different places in the country, but the pledge always ends with the line, “Masada shall not fall again” (Photo: JerusalemOnline)


The story behind this inclusion dates back 2,000 years, all the way to the first century. Masada, a stunning natural fortress in Israel’s Judean desert, was built in the Roman style by Herod, the king of Judea sometime between 37 and 31 BC. Perched nearly 1,500 feet above the Dead Sea on one side and flanked by the desert on the other side, the daunting complex was meant to be the king’s refuge. It was designed to include a private palace for him, as well as administrative centers, storehouses, and an armory.

Several decades after Herod’s death, a group of Jews that were revolting against the Romans stormed the Roman garrison at Masada and set up base there. They were joined by the families of Jewish Zealots who were fleeing from trouble in Jerusalem. For three years, the group managed to defend the fortress against the Romans, but in year 73, the Romans laid siege to Masada, building a ramp around the walls, and battering the barriers until a hole was created.

The population of Jews inside knew they had no means of escape and decided to kill each other to avoid being captured by the enemy. They drew lots to decide who would kill whom, until only 10 men were left alive to kill the rest, and then themselves. When the Romans finally entered the complex, they found nearly 1,000 corpses. The Siege of Masada, as it was called, was one of the final events in the first Jewish-Roman war.

(Photo: JerusalemOnline)


After being used briefly as a retreat for Byzantine monks in the 6th century, the fortress remained untouched for more than 13 centuries, and all signs of human habitation slowly disappeared. It wasn’t rediscovered until the 19th century, and detailed excavations were carried out even later. The site has come to be a poignant symbol for the struggle of the Jewish people against oppression.

The remains of many buildings in the complex have been restored, including Herod’s private palace with its hanging terraces, bathhouses with preserved mosaics and murals, a synagogue, and the siege ramp and camp set up by the Romans. They stand testament to the fortress’s role in history. Note, however, that contemporary archaeologists have yet to arrive at a definitive consensus about the true story of the fall of Masada