22 december 2018

​Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 6. Atlit Yam ​- Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 6. Atlit Yam

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, elke dag, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 6: Atlit Yam

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, november 2018

 

Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.


Atlit Yam

Onderwater ruïnes van een neolithische nederzetting aan de kust, waar huizen, putten, graven en skeletten zijn opgegraven (Foto: JerusalemOnline)


Voor de kust van het dorp Atlit liggen de onderwater ruïnes van de Neolithische archeologische vindplaats van Atlit-Yam. De plaats, die dateert van tussen 6900 en 6300 voor Christus, ligt ongeveer 10 meter onder de huidige zeespiegel en omvat een oppervlakte van 40.000 m².

De archeologische vindplaats werd in 1984 ontdekt door zeevaartarcheoloog Ehud Galili en sindsdien hebben de onderwateropgravingen huizen, graven en putten blootgelegd. In het midden van de nederzetting zijn zeven megalieten opgesteld in een stenen halve cirkel rond een zoetwaterbron, die mogelijk ooit een plaats van waterrituelen is geweest.

Wetenschappers geloven dat Atlit-Yam plotseling werd verlaten ten gevolge van een tsunami die de regio trof; waarschijnlijk veroorzaakt door een vulkaanuitbarsting in het Middellandse Zeegebied. Grote stapels vissen die ontdekt zijn op de archeologische vindplaats lijken deze theorie te ondersteunen. Van bijzonder belang voor archeologen was de ontdekking van twee skeletten, een vrouw en een kind, die de vroegst bekende gevallen van tuberculose heeft uitgewezen.

____________

ENGLISH   

As of December 16, 2018, IsraelCNN, every day, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 6: Atlit Yam

By: JerusalemOnline, T. Tomer, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.


Atlit Yam

Submerged ruins of a Neolithic coastal settlement, where houses, wells, graves and skeletons have been unearthed (Photo: JerusalemOnline)


Off the coast of the village of Atlit lie the submerged ruins of the Neolithic site of Atlit-Yam. The site, which dates between 6900 and 6300 BC, lies around 10 m beneath the current sea level and covers an area of 40,000 m².

The site was discovered in 1984 by marine archaeologist Ehud Galili, and since then underwater excavations have unearthed houses, graves and wells. At the center of the settlement seven megaliths are arranged in a stone semicircle around a freshwater spring, which may once have been the site of water rituals.

Scientists believe that Atlit-Yam was abandoned suddenly as a result of a tsunami hitting the region, probably caused by a volcanic eruption in the Mediterranean area. Large piles of fish discovered at the site appear to support this theory. Of particular interest to archaeologists were the discovery of two skeletons, a woman and a child, which have revealed the earliest known cases of tuberculosis.