23 december 2018

​Netanyahu bestempelt Erdogan als 'antisemitische dictator' tijdens een verbale rel - Netanyahu brands Erdogan 'anti-Semitic dictator' as verbal spat spirals

Premier Benjamin Netanyahu spreekt tijdens een Kerstmis/Nieuw Jaars-evenement met christelijke IDF-soldaten in het Palmach Museum in Tel Aviv op 23 december 2018 (Foto: Tomer Neuberg/Flash90) - Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at an event with Christian IDF soldiers for Christmas and the New Year at the Palmach Museum in Tel Aviv December 23, 2018 (Photo: Tomer Neuberg/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De rel begon toen de Turkse president beweerde dat 'Joden in Israël' weerloze Palestijnen slaan, waarna de premier zei dat hij zich niet op moreel gebied zal laten onderwijzen door iemand 'wiens leger vrouwen en kinderen in Koerdische dorpen heeft afgeslacht'

Bron: YnetNews, Itamar Eichner, 23 december 2018


Premier Benjamin Netanyahu haalde zondag uit naar de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en noemde hem een 'antisemitische dictator' terwijl een verbale oorlog tussen Ankara en Jeruzalem op stoom kwam.

"Ik ben zojuist geïnformeerd over de dagelijkse provocaties van de antisemitische dictator Erdogan", zei Netanyahu tijdens een bijeenkomst voor de Feestdagen voor christelijke soldaten van de IDF. "Hij is geobsedeerd door Israël, hij weet wat een moreel leger is en hij weet wat een echte democratie is, in tegenstelling tot een leger dat vrouwen en kinderen in Koerdische dorpen vermoordt en een staat die, tot mijn spijt, iedere dag steeds dictatorialer wordt”, zei Netanyahu. "Hij is geobsedeerd door Israël, maar er is een verbetering opgetreden, Erdogan viel me normaal gesproken iedere twee uur aan en nu is het iedere zes uur”.

De rel begon toen Erdogan zaterdag beweerde, dat "Joden in Israël" weerloze Palestijnen, inclusief vrouwen en kinderen, sloegen en dreigden "hen een lesje te leren". "De Joden in Israël schoppen mensen wanneer ze op de grond liggen. In werkelijkheid schoppen Joden niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen, evenals moslims. We zullen deze mensen confronteren als ze de moed hebben om met ons af te rekenen. We zullen ze een les leren", zei Erdogan tegen de Turkse jeugd tijdens een bijeenkomst van de Stichting Jeugd in Turkije.

Aangezien de lokale verkiezingen in Turkije over ongeveer drie maanden zullen plaatsvinden, is Israël van mening dat Erdogan, die al lange tijd een harde criticus van de Joodse staat is, uit politieke overwegingen sprak.

Netanyahu reageerde ook op de eerste opmerkingen van Erdogan en zei: "Erdogan - de bezetter van Noord-Cyprus, wiens leger vrouwen en kinderen in Koerdische dorpen vermoordt, binnen en buiten Turkije - heeft niet het recht om tot Israël te prediken”.

De opmerkingen van de premier leidden tot een boos antwoord van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu, die Netanyahu 'een koelbloedige moordenaar van de moderne tijd noemde, verantwoordelijk voor slachtpartijen van duizenden onschuldige Palestijnen en het bombarderen van kinderen op het strand'. "Turkije zal nooit stoppen met het blootleggen van de waarheid”, voegde hij toe.

____________

ENGLISH    

Row begins when Turkish president claims 'Jews in Israel' beat defenseless Palestinian people, while PM says he will not be lectured on morailty by someone 'whose army massacred women and children in Kurdish villages’

By: YnetNews, Itamar Eichner, December 23, 2018


Prime Minister Benjamin Netanyahu lashed out at Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Sunday, calling him an "anti-Semitic dictator" as a war of words between Ankara and Jerusalem gathered steam.

"I was just exposed to the daily trolling of the anti-Semitic dictator Erdogan", Netanyahu said at a holiday event for Christian soldiers of the IDF. "He is obsessed with Israel. He knows what a moral army is and he knows what a genuine democracy is, as opposed to an army that massacres women and children in Kurdish villages and a state which, to my regret, is becoming more dictatorial day by day", Netanyahu said. "He is obsessed with Israel. But there has been an improvement. Erdogan used to attack me every two hours and now it is every six hours".

The row began when Erdogan claimed Saturday that "Jews in Israel" beat defenseless Palestinian people, including women and children, and threatened to "teach them a lesson". “The Jews in Israel kick people when they're lying on the ground. In fact, Jews kick not only men, but women and children as well as Muslims, we will confront these people if they have courage to deal with us. We’ll teach them a lesson”, Erdogan told Turkish youth at a meeting of Turkey Youth Foundation.

As local elections in Turkey are set to take place in about three months, the Israeli assessment is that Erdogan, who has long been a harsh critic of the Jewish state, was speaking out of political considerations.

Netanyahu also responded to Erdogan's initial comments, saying that, "Erdogan— the occupier of northern Cyprus, whose army massacres women and children in Kurdish villages, inside and outside Turkey – shouldn't preach to Israel".

The comments by the prime minister led to an angry retort by the Turkish foreign minister, Mevlüt Çavuşoğlu, who called Netanyahu “a cold-blooded killer of modern times, responsible for massacres of thousands of innocent Palestinians, bombing children on beaches". He added: "Turkey will never stop exposing the truth".