25 december 2018

​Kerstsympathie voor Palestijnse Arabieren, ingepakt in leugens - Christmas sympathy for Palestinian Arabs, wrapped in lies

(Foto: LongRoom Nieuws) - (Photo: LongRoom News)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Degenen die de Palestijnse Arabieren betreuren, beroofd van de kerstvrede "buiten hun schuld om", kunnen zich wellicht bedenken dat 90% moslim zijn voor wie de feestdagen een reden is voor de jihad. En dat is niet alles

Bron: Arutz Sheva, Barry Shaw, 24 december 2018


De vrijheid van meningsuiting moet worden beschermd en ik juich de Ierse krant Southern Star dan ook toe, dat zij dit als uitgangspunt nemen, dat alle standpunten in haar columns, inclusief de lezersbrieven, onder de aandacht mogen worden gebracht. Maar één ding moet van haar lezers worden gevraagd. En dat is om na te denken over en het in twijfel trekken van dubieuze beschuldigingen die regelmatig in de columns worden genoemd. Met name die beschuldigingen, waarin Israël wordt aangevallen en die verkleed gaan met emotionele beelden.

In de complexe wereld van het geweld in het Midden-Oosten is het maar al te gemakkelijk om de verhalen van onderdrukking te accepteren, vooral wanneer vrouwen en kinderen het slachtoffer zijn. Maar is er een dieper motief achter de met valsheid bedekte beschuldigingen?

Wat is het complete plaatje? Wat wordt achtergehouden voor de lezer? En waarom?

Een typisch voorbeeld was een brief die werd gepubliceerd onder het kopje 'Geen vrede voor Palestijnen'. De schrijver probeerde duidelijk het kerstseizoen te exploiteren om sympathie te krijgen voor Palestijnen die "zonder Kerst van hun kerst verstoken waren".

Even naast het feit dat meer dan 90% van de Palestijnse Arabieren moslim zijn, geen Kerstmis vieren en niet doordrongen zijn van de kerstgeest, is de kern van de laster van de schrijver, dat Palestijnse gezinnen 'elke nacht' blijkbaar 'zonder reden' worden gestoord door de 'brutale gewelddadige' invasie "van de Israel Defense Forces die een "nachtmerrie veroorzaakt voor de vrouwen en kinderen, die bang zijn door hun "buitenaardse aanwezigheid". Een brief, druipend van dergelijke emotionele beelden, kan de over het algemeen niet geïnformeerde maar sympathieke lezer totaal voor de gek houden. Dat is hoe meningen worden gevormd. In ons geval wordt dit bereikt door Israël in de donkerste kleuren te schilderen en de Palestijnse Arabieren in onschuldige woorden en slachtofferschap.

De waarheid is enigszins anders

Wanneer Israëlische veiligheidsdiensten op deuren kloppen, vaak midden in de nacht om de betrokkenheid van onschuldige buren te voorkomen, is het allesbehalve willekeurig. Het is omdat Israël’s geavanceerde antiterreur-informatie hen heeft verteld, dat terroristen zich daar verbergen. Onlangs vielen Israëlische soldaten huizen binnen waar Palestijnse Arabische moordenaars zich schuilhielden. Er braken vuurgevechten uit en in alle gevallen werden de terroristen aangehouden of gedood. De doden waren de Barghouti-neven, die op burgers hadden geschoten die bij een bushalte stonden te wachten. Ze hebben er verschillende ernstig gewond, waaronder een hoogzwangere jonge moeder, die al meer dan twee weken na de aanslag in het ziekenhuis verblijft. Haar ongeboren baby stierf. Dit is een primeur in de gruwelijke Palestijnse terreurarchieven, de dood van een ongeboren kind. Hoe klinkt dat voor een aangrijpend kerstverhaal? Vrede op aarde voor iedereen?

Een andere terrorist die door de "brute gewelddadige invasie" van de Israëlische veiligheidsdiensten van z'n bed werd gelicht, was Ashraf Ma'alwa, een terrorist van Hamas die in een Israëlisch-Palestijnse fabriek in Barkan had gewerkt, voordat hij twee van zijn collega's had vastgebonden, waaronder een mooie jonge moeder van een éénjarige, en ze in hun hoofd schoot voordat hij op de vlucht sloeg. De Israëlische inlichtingendienst had meer dan een maand lang gezocht naar zijn verblijfplaats voordat ze hem vond in een huis buiten Ramallah, waar hij zich verborgen hield. Ma'alwa werd gedood in een vuurgevecht met de arresterende ambtenaren.

Lezers zullen tijdens het lezen van dergelijke details opmerken, dat de bij tijd en wijlen plaatsvindende nachtbezoeken om bekende terroristen die dergelijke daden van geweld en moord hebben gepleegd, te arresteren of te neutraliseren, op geen enkele manier als "zonder reden" kunnen worden bestempeld. Mensen die dergelijke dingen schrijven, hebben een agenda en die agenda ondersteunt actief de zaak van de terroristen. En het is bekend dat deze oorzaak niets te maken heeft met het zoeken naar een vreedzame oplossing voor het Palestijnse-Arabische conflict. Het heeft alles te maken met het handhaven van de politieke en religieuze gewelddadige afwijzing van de Joodse staat Israël, overal in het Midden-Oosten. Vrede kan nooit uit de loop van een terroristengeweer komen. En zeker Ierland, kan hier over meepraten en het beamen. En mag ik tegen de schrijver van "No Peace for Palestinians" zeggen, dat de toekomst in hun eigen handen ligt. Zolang de Palestijnen nog niet zover zijn dat ze hun geweren en bommen naast zich neer kunnen leggen, zullen de Israëlische veiligheidsdiensten gerechtigd zijn om op zoek te gaan naar de moordenaars.

Ik wens alle lezers van Southern Star en andere Ierse kranten die de valse aantijgingen van Israëlische haters publiceren, een heel gelukkig en vredig kerstfeest.

----

Barry Shaw is Senior Associate voor Public Diplomacy aan het Israel Institute for Strategic Studies. Hij is ook de auteur van 'Fighting Hamas’, ‘BDS and Anti-Semitism’

 

__________

ENGLISH

Those bemoaning the Palestinian Arabs deprived of Christmas peace "through no fault of their own" might remember that 90% are Muslims to whom the holiday is a reason for jihad. And that's not all

By: Arutz Sheva, Barry Shaw, December 24, 2018


Free speech should be protected and I applaud the Irish newspaper, Southern Star, for having the commitment to allow all views to be expressed in its columns, including its Readers' Letters. But one thing should be required of its readers. That is to think and question dubious allegations that are frequently expressed in its columns, particularly those attacking Israel and dressed up with emotional imagery.

In the complex world of Middle East violence, it is all too easy to accept, at face value, the stories of oppression especially when women and children are victims. But is there a deeper motive behind false blanket allegations?

What is the full picture? What is being hidden from the reader? And why?

A typical example was a letter posted under the heading “No Peace for Palestinians". The writer was clearly trying to exploit the Christmas season to gain sympathy for Palestinians “deprived of peace this Christmas through no fault of their own".

Putting aside the fact that over 90% of Palestinian Arabs are Muslim, do not celebrate Christmas, and are not imbued with the Christmas spirit, the heart of the writer’s slander is that Palestinian families are disturbed “every night” apparently “without reason” by the “brutal violent invasion” of the Israel Defense Forces causing a “nightmare” for the women and children scared by their “alien presence". A letter, dripping with such emotional imagery, can fool the generally uninformed but sympathetic reader. That’s how opinions are formed. In our case, it is achieved by painting Israel in the darkest colours and the Palestinian Arabs in words of innocence and victimhood.

The truth is somewhat different

When Israeli security forces come knocking on doors, often in the middle of the night to avoid the involvement of innocent neighbours, it is far from indiscriminate. It is because Israel's advanced counter-terror intelligence had informed them that terrorists are hiding there. Recently, Israeli forces raided houses in which Palestinian Arab killers were hiding. Firefights erupted and, in all cases, the terrorists were either apprehended or killed. Those killed include the Barghouti cousins who had shot at civilians waiting at a bus stop. They seriously injured several including a heavily pregnant young mother who remains in hospital more than two weeks after the attack. Her unborn baby died. This is a first in the gruesome Palestinian terror archives, the death of an unborn child. How’s that for a poignant Christmas story? Goodwill to all men?

Another terrorist who was disturbed from sleep by the “brutal violent invasion” of Israeli security personnel was Ashraf Ma’alwa, a Hamas terrorist who had been working in a mixed Israeli-Palestinian workplace in Barkan before tying up two of his co-workers, including a beautiful young mother of a one-year-old, and shooting them in the head before making his escape. Israeli intelligence had searched for his whereabouts for over a month before tracking him down to a house outside Ramallah where he was hidden. Ma’alwa was killed in a firefight with the arresting officers.

Readers, when reading such details, will appreciate that the occasional night visits to arrest or neutralize known terrorists who have committed such acts of violence and murder can, in no way, be called “without reason". People who write such things have an agenda, and that agenda is actively supporting the terrorists' cause. And it is known that this cause has nothing to do with searching for a peaceful solution to the Palestinian Arab conflict. It has everything to do with maintaining the political and religious violent rejection of the Jewish State of Israel anywhere in the Middle East. Peace can never come out of the barrel of a terrorist gun. Ireland, of all places, knows this to be true. And may I say to the writer of “No Peace for Palestinians", the future is in their hands. Until they are ready to lay down their rifles and bombs, Israeli security forces will be justified in going in search of the killers.

Wishing all the readers of Southern Star, and other Irish papers that print the false allegations of Israeli haters, a very Happy and Peaceful Christmas.

----

Barry Shaw is Senior Associate for Public Diplomacy at the Israel Institute for Strategic Studies. He is also the author of ‘Fighting Hamas', 'BDS and Anti-Semitism'