27 december 2018

​AI-tool helpt radiologen om gevaarlijke knelpunten in data te lokaliseren - AI tool helps radiologists clear dangerous data bottleneck

Het Aidoc-team, Michael Braginsky (L), Elad Walach en Guy Reiner (R) (Foto: Aidoc) - The Aidoc team, Michael Braginsky (L), Elad Walach and Guy Reiner (R) (Photo: Aidoc)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Israëlische startup, door TIME een 'genius organisatie' genoemd, spoort hersenbloedingen op CT-scans en röntgenfoto’s op, met behulp van kunstmatige intelligentie

Bron: ISRAEL21c, Brian Blum, 11 december 2018

 

TIME magazine noemt je niet elke dag een genie. "Ze noemen mij geen genie", protesteert Elad Walach. "Ze verwijzen naar het bedrijf!"

Walach is de 30-jarige CEO van Aidoc, (AI) een twee jaar oude startup in Tel Aviv die levens redt door middel van radiologie.

Aidoc past gepatenteerde kunstmatige intelligentie toe op de miljoenen afbeeldingen die elk jaar via CT-scans worden gemaakt. Nog voordat een radioloog zelfs de kans krijgt om de resultaten te bekijken, worden door dit systeem al serieuze problemen opgespoord.

Aidoc heeft al de Amerikaanse en Europese goedkeuring gekregen voor het analyseren van scans van hersenbloedingen en wervelfracturen.

TIME zette de startup op de lijst van "50 Genius Companies of 2018", een prestigieus cohort met bekende namen zoals Amazon, Airbnb en Apple (en dat zijn alleen nog maar de A’s).

De altijd werkende AI-software van Aidoc beoordeelt CT-scans zodra ze uit het apparaat komen. Als er een afwijking wordt gedetecteerd, verschijnt onmiddellijk een waarschuwing op het scherm van de radioloog. "Het is een hele geruststelling voor mij, dat patiënten niet hoefden te wachten tot hun scans konden worden bekeken. Het wordt dagelijks gebruikt, de radioloog hoeft niets aan te klikken om dit te laten gebeuren", vertelt Walach aan ISRAEL21c.

De behoefte aan een oplossing zoals Aidoc die biedt, wordt alleen maar groter. In dit artikel verwijst TIME naar een "dreigende opstopping van data", waarbij wordt voorspeld dat medische informatie tegen 2020 een totaal van 2.3 biljoen gigabytes zal bereiken.

Aidoc heeft in de afgelopen zes maanden 40 terabytes aan gegevens per dag geanalyseerd. Dat is te veel voor radiologen, maar deze kennis en analyses zijn voor apparaten en computers geen enkel punt.


Aidoc hulpschema voor prioriteit bepaling (Foto: Aidoc)


Walach zegt dat radiologen die Aidoc gebruiken de verwerkingstijd tot 60% kunnen verkorten. Het product wordt nu gebruikt in 50 medische instellingen, waaronder grote universitaire ziekenhuizen in de Verenigde Staten en Europa. Het Sheba Medical Center in Israël was één van de eerste ziekenhuizen waar het systeem van Aidoc werd toegepast.

Walach zegt dat bijna 300.000 scans van patiënten zijn geanalyseerd, waardoor ongeveer 50.000 manuren zijn uitgespaard. De software van Aidoc detecteerde 140.000 afwijkingen en gaf prioriteit aan 46.000 gevallen.

Met $13 miljoen op de begroting, maakt Aidoc een snelle groei door. Hoewel de software op dit moment alleen werkt met CT-scans, zullen reguliere röntgenfoto's en hightech MRI's in 2019 worden toegevoegd, in afwachting van de goedkeuring door de regelgevende instanties.

Anonieme gegevens

Aidoc brengt klanten een jaarlijks bedrag in rekening op basis van de grootte van de instelling. "Het is niet per scan”, geeft Walach aan. "We willen niet dat onze klanten zich zorgen maken over meer of minder gebruik van het systeem vanwege de prijs”.

Naast duidelijke voordelen, zorgt het toenemend gebruik van medische gegevens gelijktijdig voor privacy problemen. Om Aidoc zijn magische werk te laten doen, moeten de scans van een patiënt worden vergeleken met honderdduizenden bestaande afbeeldingen op tientallen op afstand werkende computers. Walach zegt dat Aidoc ervoor zorgt dat alle gegevens die het analyseert, worden geanonimiseerd. "De gegevens zijn volledig in het bezit van het ziekenhuis", voegt hij eraan toe. "Het wordt alleen voor berekeningsdoeleinden geüpload naar de Cloud”.

Israëls expertise op het gebied van beveiliging helpt. "We hebben hier veel mankracht met dit soort achtergrond", zegt Walach. "Het helpt ons ervoor te zorgen dat onze infrastructuur zeer krachtig is”.

Aidoc werd in 2016 gelanceerd door drie afgestudeerden van het elite Talpiot  programma van de IDF. “Wij hadden een passie om de vaardigheden die wij in het leger tot onze beschikking hadden aan te wenden voor gebruik in het leven van de burger”, zegt Walach. "Het terrein van de gezondheidszorg sprak ons allemaal aan”.

Het was niet toevallig dat de vader van Walach werkte voor de Watson-divisie van IBM, die de kracht van het krachtigste computersysteem van IBM gebruikt om de gezondheidszorg vooruit te helpen. “Gesprekken tijdens de gezamenlijke maaltijd in het gezin beïnvloedden wel de beroepskeuze van een jonge Walach”, zegt hij.

Aidoc heeft nu 50 personeelsleden met kantoren in Israël, New York en Europa. “Er zijn meer wettelijke goedkeuringen onderweg”, zegt Walach, “onder meer voor radiologie van de borst en de buik”.

Het versoepelen van een knelpunt

Dreigen radiologen door deze nieuwe technologie te worden vervangen? Nauwelijks. Naarmate radiologie gebruikelijker wordt, is de werkdruk voor radiologen enorm gestegen. In kleinere landelijke instellingen is er mogelijk helemaal geen radioloog binnen de staf aanwezig. "Het aantal radiologen stagneert, waardoor er een knelpunt ontstaat”, zegt Walach. “Het duurt gemiddeld drie uur duurt voordat een scan kan worden gelezen. In sommige gevallen moet een patiënt 24 uur wachten totdat een radioloog de foto’s kan interpreteren”, aldus Walach.

Aidoc lokaliseert automatisch aandachtspunten op de CT-scan (Foto: Aidoc)


Dientengevolge heeft zich een hele discipline van “teleradiologen” ontwikkeld, waarbij een radioloog in Israël of India op afstand de scan van een patiënt leest. Producten, zoals die van Aidoc, stellen radiologen in staat om waar dan ook effectiever te zijn en om in noodgevallen de patiënt ter plekke te laten behandelen.

Walach citeert de voorzitter van de afdeling radiologie in een ziekenhuis dat klant is van Aidoc: "Je gaf me het geruststellende gevoel dat patiënten met een hersenbloeding niet lang hoefde te wachten op het uitlezen van hun scans”. Of zoals Aidoc's nieuwe directeur voor verkoop en strategie voor Noord-Amerika, Tom Shearer, het verwoordde: "AI is niet de toekomst voor de radiologie, maar het is het hier en nu”.
___________

ENGLISH

Israeli startup named a TIME Genius Company for catching brain bleeds on CT scans and X-rays using artificial intelligence

By: ISRAEL21c, Brian Blum, December 11, 2018

 

It’s not every day that TIME magazine calls you a genius. “They’re not calling me a genius”, Elad Walach protests. “They’re referring to the company!”

Walach is the 30-year-old CEO of Aidoc, (AI) a two-year-old Tel Aviv-based startup that is saving lives through medical imaging.

Aidoc applies proprietary artificial intelligence to the millions of images generated every year by CT scans in order to catch serious issues before a human radiologist even has a chance to review the results.

Aidoc has already received US and European approval to assess scans of brain hemorrhages and spinal fractures.

TIME included the startup on its list of “50 Genius Companies of 2018”, a prestigious cohort that includes well-known names such as Amazon, Airbnb and Apple (and that’s just the As).

Aidoc’s always-on AI software reviews CT results as soon as they come out of the machine. If an abnormality is detected, an alert appears on the radiologist’s screen immediately. “You gave me the peace of mind that there were no patients with a brain bleed waiting for their scans to be read. The radiologist doesn’t have to click anything for this to happen; that’s why it’s being used on a daily basis”, Walach tells ISRAEL21c.

The need for a solution like Aidoc is only getting more acute. In its article, TIME refers to a “looming data thrombosis” where medical information is projected to reach a total of 2.3 trillion gigabytes by 2020.

Aidoc has analyzed 40 terabytes of data a day just in the last six months. That’s too much for human radiologists – but it’s the bread and butter of machine learning and computer analysis.

 

Aidoc prioritization widget (Photo: Aidoc)


Walach says radiologists using Aidoc can reduce turnaround time by up to 60 percent. The product is now used in 50 medical institutions including large university hospitals in the United States and Europe. Sheba Medical Center in Israel was one of Aidoc’s earliest adopters.

Walach says that nearly 300,000 patient scans have been analyzed, saving some 50,000 hours of human work. Aidoc software detected 140,000 abnormalities and prioritized 46,000 cases.

With $13 million raised, Aidoc is growing fast. Although currently the software only works with CT scans, regular X-rays as well as high-tech MRIs will be added in 2019, pending regulatory approval.

Anonymous data

Aidoc charges clients an annual fee based on the size of the institution. “It’s not per scan”, Walach points out. “We don’t want our customers to worry about using it more or less because of the price”.

Along with clear benefits, the growing use of medical data brings concurrent privacy concerns. For Aidoc to work its magic, a patient’s scans must be compared with hundreds of thousands of existing images across dozens of computers running remotely. Walach says that Aidoc makes sure to anonymize all data it analyzes.

“The data is fully owned by the hospital”, he adds. “It’s uploaded to the cloud just for computational purposes”.

Israel’s expertise in security helps. “We have a lot of manpower here with this kind of background”, Walach says. “It helps us ensure our infrastructure is highly robust”.

Aidoc was launched in 2016 by three graduates of the IDF’s elite Talpiot  program who “were passionate about using the same set of skills we had from the army to contribute” in civilian life, Walach says. “The healthcare space resonated for all of us”.

It didn’t hurt that Walach’s father worked for IBM’s Watson division, which is using the power of IBM’s most powerful computing system to advance healthcare. Family dinner-table conversations influenced the younger Walach’s professional direction, he says.

Aidoc now has 50 people on staff with offices in Israel, New York and Europe. “More regulatory approvals are coming”, Walach says, “including for chest and abdomen imaging”.

Easing a bottleneck

Are radiologists in danger of being replaced by this new technology? Hardly. As medical imaging becomes more common, the workload for radiologists has soared. In smaller, rural facilities, there may be no staff radiologist at all. “The number of radiologists is stagnant, creating a bottleneck”, Walach says. “It takes three hours on average for a scan to be read, in some cases, “a patient could wait up to 24 hours for a radiologist to interpret the images”, according to Walach.

Aidoc automatically pinpoints areas of concern on the CT scan (Photo: Aidoc)


As a result, an entire business of outsourced “tele-radiologists” has cropped up, where a radiologist in Israel or India will read the scan of a patient remotely.

Products like Aidoc enable radiologists – wherever they may be – to be more effective and for emergency cases to be flagged so the patient can be treated on the spot.

Walach quotes the chairman of the radiology department at one Aidoc client hospital, who told him, “You gave me the peace of mind that there were no patients with a brain bleed waiting for their scans to be read”. Or as Aidoc’s new director of sales and strategy for North America Tom Shearer says, “AI isn’t the future for medical imaging. It’s the present”.