27 december 2018

​Israël waarschuwt inwoners van Gaza, vrijdag weg te blijven van de grens - Israel warns Gazans to stay away from border Friday

Israëlische soldaten die defensieve posities innemen op een helling nabij de grens met Gaza tijdens een gewelddadig Palestijns protest (Foto: IDF) - Israeli soldiers perch in defensive positions on an embankment near the Gaza border during a violent Palestinian protest (Photo: IDF)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De functionaris van het ministerie van Defensie zegt tegen de Palestijnen, dat het voorkomen van slachtoffers 'alleen van jullie en jullie alleen afhangt', aangezien terreurgroepen met massale protesten dreigen

Bron: TOI STAFF, 27 december 2018


Met het oog op in Gaza gelokaliseerde Palestijnse terreurgroepen, die dreigen om morgen het geweld opnieuw willen doen oplaaien aan de grens met Israël, waarschuwden Israëlische defensieambtenaren de inwoners van Gaza met de mededeling, dat ze weg moeten blijven van de grens of anders mogelijk letsel zullen oplopen.

"Bewoners van Gaza, hoe wil je dat je aankomende vrijdag eruitziet? Ben je geïnteresseerd in het doorbrengen van de dag met familieleden, of in onplezierige incidenten bij het grenshek?”, aldus het hoofd van de Coordination and Liaison Administration voor Gaza, kolonel Eyad Sirhan, donderdag in een oproep aan Gazanen via de Arabic-language Facebook page of the Defense Ministry’s Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) unit.

"De IDF tolereert geen incidenten bij het grenshek. Wij willen ook een vrijdag zonder slachtoffers onder u, maar dit hangt van u en u alleen af”, waarschuwde Sirhan. "De IDF zal niet toestaan dat degenen die de rust willen verstoren, om het grenshek te benaderen of het te beschadigen. En elke poging om IDF-soldaten te verwonden, of om de Israëlische soevereiniteit te schenden, zal worden beantwoord met een vastberaden reactie van de IDF-soldaten”, voegde Sirhan eraan toe en besluitend met: "Blijf op afstand van het grenshek; daarmee houd je jezelf in veiligheid”.

Op zondag waarschuwden ‘militante’ vleugels van verschillende Palestijnse terreurgroepen in een gezamenlijke verklaring, dat vrijdag "beslissend" zal zijn in het bepalen van hun reactie op de dood van vier mensen tijdens rellen vorige week. De groepen verklaarden, dat ze vergeldingsmaatregelen hadden voorbereid, en dat de inzet ervan afhankelijk was van het beleid van Israël.

___________

ENGLISH    

Defense Ministry official tells Palestinians that preventing casualties ‘depends on you and you alone’, as terror groups threaten mass protests

By: TOI STAFF, December 27, 2018


With Gaza-based Palestinian terror groups threatening renewed violence on the border with Israel on Friday, defense officials issued a warning to Gazan civilians, telling them to stay away from the area or face injury.

“Residents of Gaza, what do you want your upcoming Friday to look like? Are you interested in it being spent with members of your family, or in unpleasant incidents on the security fence?” the Head of the Coordination and Liaison Administration to Gaza, Col. Eyad Sirhan, said Thursday in an appeal to Gazans via the Arabic-language Facebook page of the Defense Ministry’s Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) unit.

“The IDF will not tolerate incidents on the security fence. We, too, want a Friday without casualties among you, but this depends on you and you alone”, Sirhan warned. “The IDF will not allow those disturbing the peace to approach the security fence or to damage it, and any attempt to harm IDF soldiers, or to violate Israeli sovereignty, will be answered with a determined response from IDF forces”, the Defense Ministry official added, concluding, “Keep your distance from the fence area; in so doing you will keep yourselves safe”.

On Sunday, the ‘military’ wings of several Palestinian terror groups warned in a joint statement that Friday will be “decisive” in determining their response to the killing of four people during riots last week. The groups declared that they had prepared retaliation steps, and that whether it would be deployed was dependent upon Israel’s policy.