28 december 2018

​Nederlandse Joden: geen 'antisemitische' pro-Palestijnse betogingen bij Nationaal Monument - Dutch Jews: No ‘antisemitic’ pro-Palestinian demonstration near National Monument

Nederlandse veteranen van de Tweede Wereldoorlog wonen een herdenkingsdienst bij, bij het Nationaal Monument in Amsterdam (Foto: Reuters/Jerry Lampen) - Dutch veterans of the Second World War attending a remembrance service at the National Monument in Amsterdam (Photo: Reuters/Jerry Lampen)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Leiders van de Joodse gemeenschap in Nederland dringen bij de burgemeester van Amsterdam er op aan, een direct verbod op de provocerende anti-Israël demonstraties in te stellen, die regelmatig naast het Nationale Monument van de Tweede Wereldoorlog in de stad worden gehouden

Bron: Algemeiner, Ben Cohen, 27 december 2018


"Deze demonstraties trekken antisemieten aan", zei Eddo Verdoner - president van het Centraal Joods Overleg (CJO), die de belangen behartigt van de 30.000 man sterke Joodse gemeenschap in Nederland – donderdag tegen de Algemeiner.

De meest recente demonstratie op 15 december, berichtte Verdoner, gaf opvallende schokkende antisemitische retoriek en tekenen te zien. Dergelijke scènes "zijn een schande voor ons monument voor de Tweede Wereldoorlog", verklaarde Verdoner.

Volgens het Nederlandse dagblad Het Parool wordt de vraag van de Joodse gemeenschap ondersteund door het centrum-rechtse CDA en de rechtse VVD-partijen, die zeven zetels hebben van de totaal 45 zetels binnen de Amsterdamse gemeenteraad. De krant citeerde donderdag CDA-fractieleider Diederik Boomsma, die de pro-Palestijnse demonstraties - die vaak openlijk antisemitische en schokkende anti-zionistische retoriek en tekens laten zien – beschrijft als 'aanzetten tot haat'.

In een gezamenlijke brief van 18 december aan burgemeester Femke Halsema, ondertekend door de vice-voorzitter van het CJO, Ronny Naftaniel, en Hanna Luden, de directeur van de pro-Israëlische CIDI-organisatie, werd geciteerd uit de antisemitische tirades die klonken tijdens de demontraties op de Dam, waar het Nationale Monument zich bevindt. Eén spreker - geïdentificeerd op sociale media als Finidi Fares, een extreemrechtse activist - verklaarde: "De Joden zijn de vijand van alle mensen".

Foto's van de demonstratie op sociale mediaplatformen toonden dat Fares naast Simon Vrouwe stond - een prominente leider van de anti-Israël boycot, desinvestering en sancties (BDS) beweging in Nederland - terwijl ze zwaaide met een antisemitisch teken. Het Instagram-account van Fares roept zijn volgelingen op om "de koosjer kapitalistische/socialistische hydra te verwerpen en de "derde positie te omarmen" - een term die wordt gebruikt door verschillende facties van neofascisten die de vijandigheid van extreem-links delen ten aanzien van het kapitalisme.

In hun brief aan burgemeester Halsema merkten Naftaniel en Luden op, dat "de demonstraties gepaard zijn gegaan met oproepen tot geweld, verschillende antisemitische uitspraken en conflicten met omstanders". Ze vervolgden: "Het incident van afgelopen zaterdag toont opnieuw aan dat dit soort demonstraties gericht op Israël, antisemitische haatdragende taal kan aantrekken en aanmoedigen".

In zijn gesprek met The Algemeiner benadrukte CJO-voorzitter Verdoner, dat het Nationaal Monument geen geschikte locatie is voor politieke demonstraties, "pro of anti-Israël". "Dit probleem is niet nieuw, we hebben er al jaren mee te maken", zei Verdoner. "We hebben grotere rellen gehad dan deze, met demonstranten die schreeuwden tijdens herdenkingsdiensten".

Als reactie op het argument dat een verbod op demonstraties bij het Nationaal Monument de vrijheid van meningsuiting en samenkoming zou beïnvloeden, benadrukte Verdoner dat de Joodse gemeenschap geen bezwaar had tegen pro-Palestijnse demonstraties elders. "We maken geen inbreuk op hun vrijheid van meningsuiting", zei Verdoner. "We zeggen alleen, doe het op een plek die de heiligheid van het monument niet onteert".

Nederlandse joden hebben gedurende het grootste deel van het afgelopen jaar hun schrik en afschuw geuit over de demonstraties bij het nationale monument.

In november, toen de internationale gemeenschap stilstond bij de 80ste verjaardag van de "Kristallnacht", Nazi antisemitische pogrom in Duitsland en Oostenrijk, dansten pro-Palestijnse demonstranten bij het Nationaal Monument op een nummer dat heette "Free Palestine", van de Nederlandse antisemitische rapper Ismo. "Ik haat Joden meer dan de nazi's", staat er in de songtekst van het nummer.

__________

ENGLISH    

Leaders of the Jewish community in the Netherlands are pressing the mayor of Amsterdam to enact an outright ban on the provocative anti-Israel rallies that are held regularly next to the city’s National Monument to World War II 

By: Algemeiner, Ben Cohen, December 27, 2018


“These demonstrations draw anti-Semites”, Eddo Verdoner — president of the Centraal Joods Overleg (CJO), which serves the 30,000-strong Jewish community in the Netherlands — told The Algemeiner on Thursday.

The most recent demonstration on December 15, Verdoner reported, had prominently featured strident antisemitic rhetoric and signs on display. Such scenes “dishonor our monument to the Second World War”, Verdoner declared.

According to the Dutch newspaper Het Parool, the Jewish community’s demand is being supported by the center-right CDA and the right-wing VVD parties, who control seven seats on Amsterdam’s 45-seat city council. The paper on Thursday quoted CDA faction leader Diederik Boomsma describing the pro-Palestinian demonstrations — which frequently feature openly antisemitic and strident anti-Zionist rhetoric and signs — as “inciting hatred”.

A December 18, joint letter to Amsterdam Mayor Femke Halsema signed by the CJO’s vice chairman, Ronny Naftaniel, and Hanna Luden, the director of the pro-Israel CIDI organization, quoted from antisemitic tirades delivered at the rally in Dam Square, where the National Monument is located. One speaker — identified on social media as Finidi Fares, a far-right activist — declared, “The Jews are the enemy of all people”.

Photos of the demonstration posted on social media platforms showed Fares standing alongside Simon Vrouwe — a prominent leader of the anti-Israel boycott, divestment and sanctions (BDS) movement in the Netherlands — while brandishing an antisemitic sign. Fares’ Instagram account urges his followers to “reject the kosher capitalist/socialist hydra and embrace the ‘Third Position'” — a term used by various factions of neo-Fascists who share the far-left’s hostility to capitalism.

In their letter to Mayor Halsema, Naftaniel and Luden noted that “the demonstrations have been accompanied by calls for violence, various antisemitic statements and conflicts with bystanders”. They continued: “The incident of last Saturday once again shows that these kinds of demonstrations aimed at Israel can attract and encourage antisemitic hate speech”.

In his conversation with The Algemeiner, CJO president Verdoner stressed that the National Monument was not an appropriate location for political demonstrations, “whether pro or anti-Israel”. “This problem is not new, it’s one we’ve been dealing with for years”, Verdoner said. “We’ve had bigger incitements than this one, with protesters screaming during remembrance services”.

Addressing the argument that a ban on demonstrations at the National Monument would impinge on freedom of speech and assembly, Verdoner emphasized that the Jewish community had no objection to pro-Palestinian rallies elsewhere. “We’re not infringing on their free speech”, Verdoner said. “We are just saying, do it at a place that doesn’t desecrate the sanctity of the monument”.

Dutch Jews have expressed shock and disgust at the demonstrations at the National Monument for much of this past year.

In November, as the international community marked the 80th anniversary of the “Kristallnacht” Nazi antisemitic pogrom in Germany and Austria, pro-Palestinian demonstrators at the National Monument danced to “Free Palestine” a track by the Dutch antisemitic rapper Ismo. “I hate Jews more than the Nazis”, one line of the song states.