28 december 2018

​Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 11. Gan HaGat (Wijnpers Tuin) - Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 11. Gan HaGat (Wine Press Garden)

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 11: Gan HaGat (Wijnpers Tuin)

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, november 2018


Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.


Gan HaGat (Wijnpers Tuin)

Gan HaGat, Hebreeuws voor 'Wijnpers Tuin’, is een verborgen 2.000 jaar oud juweeltje in Tel Aviv, dat het oude en nieuwe Israël goed naast elkaar zet (Foto: JerusalemOnline)


Ingeklemd tussen gebouwen in de stad en alleen toegankelijk via een kleine zijstraat, is de openbare buurttuin relatief onbekend. Het wordt vooral bezocht door jonge gezinnen, waarbij hun kinderen zich vermaken in de speeltuin en genieten van de glijbanen en de schommels. Maar recht boven een kleine trap rust een archeologische ontdekking van een wijnpers uit de Hellenistische periode, gedateerd rond 400 tot 200 voor Christus.

De stenen wijnpers bestaat uit drie delen: een vlak oppervlak waar de druiven werden gestampt, een ondiepe silo om het afval te scheiden en een diepe silo waar het druivensap werd verzameld. Ook bevinden zich stenen pilaren en molenstenen uit hetzelfde tijdperk, verspreid over de tuin, die vaak worden gebruikt als geïmproviseerde banken voor bezoekers.

De tuin heeft een interessante geschiedenis: in de jaren ’40 was het een transportbasis voor het Britse leger, om daarna echter te worden overgenomen door de Israëlische strijdkrachten, toen Israël zijn onafhankelijkheid kreeg in 1948. In het daaropvolgende decennium was de IDF van plan om de basis voor haar doeleinden te ontwikkelen, maar toen de bouw begon, stuitten de werktuigen per ongeluk op archeologische restanten.

(Foto: JerusalemOnline)


De gemeente Tel Aviv heeft vervolgens haar plannen gewijzigd. Ze consulteerde de archeoloog Doctor Yaakov Kaplan die in het volgende decennium de wijnpers opgroef en deze heeft gedateerd uit de tijd van de grote koning en hogepriester Alexander Jannaeus. Daarna maakte de gemeente van de opgravingssite een openbare ruimte en plantte bomen uit de Zeven Soorten van Israël (Deuteronomium 8:8) - namelijk olijf-, palm- en granaatappelbomen - om de Israëlische sfeer te versterken. In 1971 werd de locatie officieel geopend voor het publiek en werd het tot openbare tuin uitgeroepen.

Wanneer u de wijnpers bekijkt en op de oude stenen pilaren zit, vergeet dan niet om de kleine, verborgen trap links van de wijnpers te bekijken, die naar beneden leidt naar wat bijna op een grot lijkt. Zorg ervoor dat u uw handen langs de indrukwekkende muren van dun gesneden lagen kurkar-gesteenten (versteend zandduin) laat glijden en drink het water uit de fontein die verborgen is in de rots. De bank tegenover de fontein wordt vaak door geliefden bezocht vanwege de verborgen ligging.

___________    

ENGLISH   

As of December 16, 2018, IsraelCNN, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 11: Gan HaGat (Wine Press Garden)

By: JerusalemOnline, T. Tomer, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.


Gan HaGat (Wine Press Garden)

Gan HaGat, Hebrew for “Wine Press Garden,” is a 2,000 years hidden Tel Aviv gem, that well encompasses Israel’s juxtaposition of old and new (Photo: JerusalemOnline)


Wedged between city buildings and accessible only by a small side street, the public neighborhood garden is relatively unknown. It is mostly visited by young families, their kids keep busy in the playground enjoying the slides and swings. But right up a small staircase rests an archaeological discovery of a wine press from the Hellenistic period, around 400 to 200 BC.

The stone wine press is comprised of three parts: a flat surface where the grapes would get stomped, a shallow silo to separate the waste, and a deep silo where the grape juice collected. Stone pillars and millstones from the the same era are also present, scattered about the garden and often used as makeshift benches for visitors.

The garden has an interesting history: In the 1940s it was a transportation base for the British army, only to be inherited by the Israeli Defense Forces when Israel received its independence in 1948. In the following decade the IDF planned on developing the base for its purposes, but when construction began the tractors accidentally bumped into archeological remnants.

(Photo: JerusalemOnline)


The municipality of Tel Aviv then changed its plans. It called in the archaeologist Doctor Yaakov Kaplan who spent the next decade or so excavating the wine press and dated it back to the times of the great king and high priest Alexander Jannaeus. The municipality further developed the site for public use, planting trees of the Seven Species of Israel (Deuteronomy 8:8) — namely olive, palm and pomegranate trees—to fortify the Israeli atmosphere. In 1971 the site had its official reveal to the public and was declared a public garden.

When you admire the wine press and sit on the ancient stone pillars, don’t forget to check out a small, hidden staircase passage to the left of the wine press. Leading down to what appears almost like a grotto, be sure to run your hands on the impressive walls made of thinly cut sheets of kurkar rock (lithified sand dune) and drink the water coming out of the fountain hidden in the rock. The bench opposite the fountain is often frequented by lovers due to its hidden location.