31 december 2018

Jordanië bevestigt opnieuw zijn commitment aan vrede met Israël na ‘vlag-incident’ - Jordan reaffirms commitment to peace with Israel following ‘flag-incident’

De Jordaanse minister voor mediazaken en communicatie en woordvoerder van de regering, Jumana Ghunaimat (R), loopt over de Israëlische vlag bij de ingang van het hoofdkantoor van de vakbond in Amman, december 2018 (Schermopname: Jamuna TV) - Jordan's minister for media affairs and communications and government spokesperson, Jumana Ghunaimat (R), stepping on the Israeli flag at the entrance to the trade union headquarters in Amman, December 2018 (Screen capture: Jamuna TV)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Jordanië bevestigt opnieuw dat het zich zal committeren aan het vredesverdrag met Israël, nadat de Jordaanse minister op de afbeelding stond van de Israëlische vlag

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 31 december 2018


Jordanië bevestigde op zondag zijn commitment aan het vredesverdrag met Israël, in de nasleep van het incident waarbij een Jordaanse minister tijdens een vergadering over een afbeelding van de Israëlische vlag liep.

De staatssecretaris van Informatie van het koninkrijk, Jumana Ghneimat, werd vorige week op camera vastgelegd terwijl zij op de vlag stapte, tijdens een bijeenkomst in een vakbondsgebouw. De afbeelding van de vlag is enkele jaren geleden op de vloer aangebracht, bij de ingang van het gebouw, als protest tegen Israëls vermeende 'bezetting' van 'Palestijnse gebieden' en tegen de banden van Jordanië met de Joodse staat, aldus vakbondsfunctionarissen.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag een verklaring afgelegd, waarin hij de “vlag-ontheiliging" betreurt en zei dat hij de waarnemende Jordaanse ambassadeur Mohammed Hamid had opgeroepen voor een terechtwijzing. De Jordaanse woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Majed al-Qatarneh bevestigde, dat de Israëlische ambassade in Amman om opheldering over het incident had gevraagd. Qatarneh zei, volgens Reuters, dat Jordanië zijn vredesverdrag met Israël eerbiedigt en dat Ghunaimat om een officiële vergadering bij te wonen, niet via de hoofdingang was binnengekomen, maar via een privégebouw.


Mensen die het vakbondsgebouw verlaten in de Jordaanse hoofdstad Amman lopen over de afbeelding van een Israëlische vlag op 30 december 2018 (Foto: KHALIL MAZRAAWI/AFP)


Jordanië is, samen met Egypte, één van de twee Arabische landen die een vredesverdrag met Israël hebben ondertekend. Het incident met de vlag komt temidden van toegenomen spanningen tussen de twee landen, nadat Koning Abdullah II aankondigde dat hij had besloten om de pachtovereenkomsten met Israël van gebieden in Naharayim en Tzofar niet te verlengen.

In het vredesverdrag van 1994 tussen de landen, werd erkend dat deze gebieden onder de Jordaanse soevereiniteit vielen, maar het verdrag gaf Israël speciale voorzieningen om het land te gebruiken en gaf de Israëli's de vrije toegang tot de gebieden. Het verdrag bepaalde dat de deal automatisch zou worden verlengd, tenzij één van de partijen een jaar voor het verstrijken ervan, de ander op de hoogte bracht dat hij de overeenkomsten wilde beëindigen. Premier Benjamin Netanyahu zei later dat, hoewel hij erkent dat Jordanië het recht heeft om de pachtovereenkomsten niet te verlengen, zijn regering onderhandelingen met het koninkrijk zal starten om een verlenging van de overeenkomsten te verkrijgen, die officieel in oktober 2019 eindigen.

Ondanks het feit dat Jordanië een vredesverdrag met Israël heeft, blijft het parlement van het land, dat grotendeels uit islamieten bestaat, anti-Israël en zijn leden hebben meer dan eens opgeroepen om het vredesverdrag nietig te laten verklaren.

Vorig jaar keurde het Jordaanse parlement een voorstel goed, om een commissie in te stellen die alle formele banden met Israël, inclusief het vredesakkoord, opnieuw gaat evalueren. Dat voorstel houdt niet automatisch in, dat de vredesakkoorden met Israël nietig worden verklaard, omdat een dergelijke beslissing de goedkeuring vereist van de regering, het koninklijk paleis en de adviserende raad van de koning.

Afgelopen zomer steunden Jordaanse wetgevers openlijk drie terroristen, die twee Israëlische grenspolitie-officieren in de buurt van de Tempelberg hadden vermoord, door hen te prijzen voor hun "martelaarschap".

___________

ENGLISH    

Jordan reaffirms its commitment to the peace treaty with Israel after Jordanian minister pictured stepping on an image of the Israeli flag

By: Arutz Sheva, Elad Benari, December 31, 2018


Jordan on Sunday reaffirmed its commitment to the peace treaty with Israel, in the wake of the incident in which a Jordanian minister was pictured stepping on an image of the Israeli flag while entering a meeting.

The kingdom’s minister of state for information, Jumana Ghneimat, was pictured last week stepping on the flag design when entering a meeting at a trade union complex. The image of the flag has been affixed to the floor just inside the entrance to the complex for several years to protest Israel's alleged “occupation” of “Palestinian territories” and Jordan's ties with the Jewish state, union officials say.

Israel’s Foreign Ministry issued a statement on Sunday deploring the flag “desecration”, and said it had summoned acting Jordanian ambassador Mohammed Hamid for a reprimand. Jordan’s Foreign Ministry spokesman Majed al-Qatarneh confirmed that the Israeli embassy in Amman had asked for clarifications over the incident. Qatarneh said, according to Reuters, that Jordan respects its peace treaty with Israel and that Ghunaimat had entered a private building by its main entrance to attend an official meeting.


People leaving a trade union complex in the Jordanian capital Amman step on the image of an Israeli flag on December 30, 2018 (Photo: KHALIL MAZRAAWI/AFP)


Jordan is one of two Arab countries, along with Egypt, to have signed a peace treaty with Israel. The incident involving the flag comes amid heightened tensions between the two countries, after King Abdullah II announced that he had decided not to extend the leases to Israel of lands in Naharayim and Tzofar.

Under the 1994 peace treaty between the countries, those areas were recognized to be under Jordanian sovereignty but the treaty gave Israel special provisions to use the land and allow Israelis free access. The treaty stipulated that the deal would be automatically renewed unless either of the parties notified the other a year before expiry that it wished to terminate the agreement. Prime Minister Binyamin Netanyahu later said that while he acknowledges Jordan’s right not to extend the lease, his government will open negotiations with the kingdom to secure an extension of the lease, which is slated to end in October 2019.

Despite the fact that Jordan has a peace treaty with Israel, the country’s parliament, which is made up mostly of Islamists, remains anti-Israel and its members have more than once called to annul the peace treaty.

Last year, the Jordanian parliament approved a proposal to establish a committee to reevaluate all formal ties with Israel, including the peace agreement. That proposal does not necessarily mean that the peace accords with Israel will be annulled, as such a decision requires the approval of the government, the royal palace and the council advising the king.

Last summer, Jordanian lawmakers voiced support for three terrorists who murdered two Israeli Border Police officers near the Temple Mount, praising them as “martyrs”.