21 februari 2019

2019-02-20-1030: Als Hamas tunnels graaft, dan graven ze hun eigen graf - As Hamas digs tunnels, they also dig their cemeteries.

Shin Bet head Nadav Argaman and MK Avi Dichter, October 6, 2018. (photo credit: ARIK BENDER/MAARIV)
Nederlands en/and English

NEDERLANDS:
Jerusalem Post Diaspora

"Het ziet ernaar uit dat het gewoon rellen zijn van burgers," zei hij, "maar dat is het niet. We moeten het confronteren. Als ze eenmaal zijn overgestoken, wordt het een zeer problematische situatie, "zei Dichter.

MK Avi Dichter (Likud) richtte zich woensdag op de Amerikaanse joodse leiders over de situatie aan de grens met Gaza en zei: "Hamas bouwen hun ondergrondse tunnels, maar ze bouwen ook hun ondergrondse begraafplaatsen."
 
Dichter, voorzitter van de Kindset's Buitenlandse Zaken en Defensiecommissie, was een van de vijf leden die op de 45e jaarlijkse National Israel Leadership Mission op Amerikaanse joodse deelnemers sprak.
 
Dichter verwees naar de rellen langs de grensafsluiting van de Gazastrook. "Het ziet ernaar uit dat het gewoon rellen zijn van burgers," zei hij, "maar dat is het niet. We moeten hen confronteren. Als ze eenmaal zijn overgestoken, wordt het een zeer problematische situatie. '
 
MK Omer Barlev (arbeid), een ander lid van de commissie, heeft de problemen in de Gazastrook erkend. "De ergste vijand is degene die niets te verliezen heeft en geen hoop", zei hij. "Dat is de situatie in Gaza."
 
Hij voegde eraan toe dat de kortetermijnkwestie de humanitaire crisis daar was. "Het lijdt geen twijfel dat we naar de oorlog afdrijven", verklaarde hij. "Als je wilt dat Israël veiliger is, zou de situatie van de Gazanen beter moeten zijn. Het zal niet noodzakelijk vrede brengen, maar het zal Israël veiliger maken. "
 
MK Anat Berko (Likud) zag een oplossing op de langere termijn. "Er zou een confederatie moeten zijn tussen de Westelijke Jordaanoever en Jordanië, en tussen de Gazastrook en Egypte," zei ze, terwijl ze uitlegde dat er voorafgaand aan de Zesdaagse Oorlog van 1967 geen verband was geweest tussen de mensen in de twee gebieden. "We willen graag vrede", zei ze, "maar ik zou graag verbonden willen zijn met de realiteit van het Midden-Oosten."
 
MK Merav Michaeli (Labour) bracht een op vrede gericht argument naar voren. "Het conflict eist een ongelooflijke tol op Israël. We kunnen niet blijven wegkijken omdat het niet weg zal gaan, "verklaarde ze. "Zelfs als we nu geen vrede kunnen bereiken, moeten we een andere oplossing vinden."
 
"Deze regering en deze premier geloven dat als zij niet over de Palestijnen praten, [de Palestijnen] zullen verdwijnen", zei ze. "Laat me je vertellen: ze zullen niet verdwijnen. De Palestijnen zijn het belangrijkste probleem voor de veiligheid van Israël. We moeten dit conflict uitzoeken als we willen dat Israël een democratische Joodse staat blijft. "

Bron: World Israel News
______________________________________________________

ENGLISH:
Jerusalem Post Diaspora

“It looks as if it’s just riots by civilians,” he said, “but it’s not. We have to confront it. Once they cross, it’s going to be a very problematic situation," Dichter said.

MK Avi Dichter (Likud), addressed American Jewish leaders about the situation on the Gaza border on Wednesday, saying that, "Hamas are building their underground tunnels, but they are also building their underground cemeteries."
 
Dichter, chairman of the  Knesset’s Foreign Affairs and Defense Committee, was one of the five members that addressed American Jewish participants at the 45th annual National Israel Leadership Mission on Wednesday.
 
Dichter referred to the rioting along the Gaza Strip border fence. “It looks as if it’s just riots by civilians,” he said, “but it’s not. We have to confront it. Once they cross, it’s going to be a very problematic situation.”
 
MK Omer Barlev (Labor), another member of the committee, acknowledged the problems in the Gaza Strip. “The worst enemy is the one who has nothing to lose and no hope,” he said. “That’s the situation in Gaza.”
 
He added that the short-term issue was the humanitarian crisis there. “There’s no question that we are drifting into war,” he proclaimed. “If you want Israel to be more secure, the situation of the Gazans should be better. It won’t necessarily bring peace, but it will make Israel more secure.”
 
MK Anat Berko (Likud) saw a more long-term solution. “There should be a confederation between the West Bank and Jordan, and between the Gaza Strip and Egypt,” she said, explaining that prior to the 1967 Six Day War, there had been no connection between the people in the two areas.  “We would like to have peace,” she said, “but I would like to be connected to the realities of the Middle East.”
 
MK Merav Michaeli (Labor) put forth a peace-oriented argument. “The conflict takes an incredible toll on Israel. We cannot continue to look away because it will not go away,” she stated. “Even if we cannot reach peace right now, we have to find some other kind of solution.”
 
“This government and this prime minister believe that if they don’t talk about the Palestinians, [the Palestinians] will disappear,” she said. “Let me tell you: They will not go away. The Palestinians are the most important issue for Israel’s security. We have to figure out this conflict if we want Israel to remain a democratic Jewish state.”

Credits: World Israel News