23 februari 2019

2019-02-23-17.25: Iran bespot Netanyahu - Iran mocks Netanyahu

Photo credit: RAHEB HOMAVANDI/REUTERS februari 2016

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:
IRAN BESPOT NETANYAHU, DE TIJD VAN ACTIES VAN ISRAEL IN SYRIA IS BEËINDIGD
De secretaris van de Supreme National Security Council van Iran zegt dat de afschrikking toeneemt tegen de acties van Israël en suggereert dat de VS de terugtrekking in de regio kan opvoeren.

Door: Seth J.Frantszwan 

De secretaris van de Supreme National Security Council van Iran zei dat dit jaar belangrijke veranderingen zullen plaatsvinden in de afschrikking van Iran tegen de acties van Israël in Syrië. Hij voorspelde dat premier Benjamin Netanyahu op zijn hoede zou zijn voor een conflict voorafgaand aan de verkiezingen en dat zijn politieke loopbaan voorbij zou zijn. "Het zionisme zal de kosten betalen voor zijn stommiteiten," zei hij, in een reeks bedreigingen tegen Israël.

Achter admiraal Ali Shamkhani zei dat Iran en zijn bondgenoten in de "weerstandsas" dit veranderingsbeleid dit jaar zouden houden in reactie op Israëlische aanvallen in Syrië. In de verklaring aan Tasnim News zaterdag beschuldigde hij Israël van steun aan terroristen in Syrië. Hij argumenteerde dat de Israëlische inlichtingendienst fouten had gemaakt in Syrië en dat Iran in staat was om "negentig procent van zijn doelen te bereiken." De luchtaanvallen van Israël hadden geen strategische impact gehad, zei hij. Zijn oordeel was dat Israël dit jaar geen oorlog in het noorden zou zoeken en stelde dat dit de zwakte van Israël in de regio aantoonde.

Shamkhani zei dat Iran Syrië zou blijven steunen, met het argument dat Iran de Syrische regering adviseerde in haar oorlog tegen het terrorisme. De reacties zijn de laatste blunders van Teheran in de bijna dagelijkse uitspraken zijn geworden over de successen in de regio. Shamkhani maakte ook opmerkingen over de VS, bewerend dat het geen oorlog met Iran zou beginnen, en hij beweerde dat de VAE en Saoedi-Arabië niet oog in oog stonden met problemen in de regio. Hij zei dat Oman, Qatar en Koeweit spanningen in de regio probeerden te voorkomen.

De opmerkingen wezen ook op het geloof van Iran dat de aanwezigheid van de VS in het Midden-Oosten zal worden gereduceerd onder het bestuur van de Amerikaanse president Donald Trump. "De gevoeligheden voor de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak zijn erg groot," zei hij. Dit lijkt te wijzen op dreigende problemen in Irak, waar lokale partijen die bondgenoten zijn met Iran hebben aangedrongen op een terugtrekking van de VS.

______________________________________________

ENGELS:

IRAN MOCKS NETANYAHU, SAYS TIME OF ISRAEL’S ACTION IN SYRIA IS ENDING

Secretary of Iran’s Supreme National Security Council says that deterrence will increase against Israel’s actions, and hints that US may increase withdrawal in the region.

BY Seth J.Frantszwan

The Secretary of Iran’s Supreme National Security Council said that important changes would occur this year in Iran’s deterrence against Israel’s actions in Syria. He predicted that Prime Minister Benjamin Netanyahu would be wary of a conflict prior to elections and that his political career would be over he entered into one. “Zionism will pay the cost for its stupidities,” he said, in a series of threats challenging Israel.

Rear Admiral Ali Shamkhani said that Iran and its allies in the “resistance axis” would their change policy this year in responding to any Israeli attacks in Syria. In the statement given to Tasnim News Saturday he accused Israel of supporting terrorists in Syria. He argued that Israeli intelligence had made mistakes in Syria and that Iran had been able to achieve “ninety percent of its goals.” Israel’s airstrikes had not had a strategic impact he said. His assessment was that Israel would not seek a war in the north this year and argued that this showed the weakness of Israel in the region.

Shamkhani said that Iran would continue to support Syria, arguing that Iran was advising the Syrian government in its war on terror. The comments are the latest bluster from Tehran in what has become near-daily statements about its successes in the region. Shamkhani also made comments about the US, claiming it would not start a war with Iran, and he claimed that the UAE and Saudi Arabia did not see eye-to-eye on issues in the region. He said that Oman, Qatar and Kuwait were seeking to prevent tensions in the region.

The comments also hinted at Iran’s belief that the US presence in the Middle East will be reduced under US President Donald Trump’s administration. “The sensitivities to the US military presence in Iraq are very high,” he said. This appears to hint at looming trouble in Iraq where local parties that are allies with Iran have pushed for a US withdrawal.