07 maart 2019

2019-03-07-11.00: Abbas: Niets zo belangrijk als de beloningen aan moordenaars - Abbas: Nothing as important as the rewards to murderers

Nederlands en/and English

NEDERLANDS: 
Palestijnse Autoriteit: Niets zo belangrijk als de beloningen aan moordenaars.Uitgezonderd verkrachters.  

De Palestijnse premier Rami Hamdallah maakte afgelopen zondag bekend dat zijn regering vastbesloten is om de megasalarissen te blijven betalen aan Palestijnen die onschuldige Israëlische burgers hebben vermoord.

Dit in reactie van de besluiten van de Verenigde Staten en Israël om hun betalingen aan de Palestijnen juist terug te schroeven vanwege deze beloning van terreur.

De Palestijnse regering kondigde aan dat er wel bezuinigd moet worden. De salarissen van veel ambtenaren zullen daarom 30-40% (!) gekort worden. Eerder bleek al dat er ook bezuinigd wordt op ziekenhuiszorg en medicijnen.

De Palestijnen die Israëli’s (en Westerse toeristen) hebben vermoord in terreuraanslagen zullen echter geen cent hoeven in te leveren.

De Palestijnse president Abbas verklaarde op de officiële Palestijnse televisie:

“Wij betalen dit al sinds 1965. …
Als de Palestijnse Autoriteit alleen maar dit bedrag zou hebben [dat maandelijks wordt uitgegeven aan terreurbeloningen], dan nog zal ik dat betalen aan de families van de martelaren [islamitische terroristen die zijn omgekomen bij hun aanslag], de gevangenen en de gewonden.”
(Zie de beelden op onze website.)

Want de moordenaars van (Joodse) Israëli’s zijn de rolmodellen van de Palestijnse maatschappij; “Onze martelaren [voor het islamitisch geloof] en gevangenen zijn de bron van onze glorie en onze trots, nobeler dan wie ook.” (Zie de beelden op onze website).
Er worden zelfs basisscholen vernoemd naar een Palestijnse terroriste, Dalal Mughrabi, die twaalf Israëlische kinderen vermoordde. België kwam er pijnlijk achter dat hun hulpgeld daar naar toe ging.

De beloningen voor moord lopen op met het aantal slachtoffers. Het maximum [bij veel doden] staat gelijk aan het salaris van een Palestijnse staatssecretaris of generaal.

Enkele weken geleden bleek echter één uitzondering hierop. Toen werd de 19-jarige Ori Ansbacher vermoord terwijl zij een wandeling maakte in een park in Jeruzalem. Vanzelfsprekend leek de Palestijnse dader aanspraak te mogen maken op de levenslange beloning, op basis van de Palestijnse wet.
Hij kreeg die uitkering echter toch niet toegekend, omdat hij het meisje ook had verkracht.

Want Israëli’s vermoorden is prima en wordt vorstelijk beloond. Maar om slachtoffers ook nog te verkrachten, wordt door de Palestijnen als minder netjes gezien.

Hoge beloningen voor moordenaars, het geeft aan hoe totaal verziekt deze maatschappij is.
Niet alleen de Verenigde Staten weigert om daaraan nog verder mee te betalen, ook de steun van de Arabische landen brokkelt af bij dit Palestijnse extremisme. In Europa dringt ook steeds meer door dat dit onacceptabel is.
Nederland heeft op 29 november 2018 dan ook besloten om de ‘ontwikkelingshulp’ met 7% te korten, als het Palestijnse beleid niet wordt gewijzigd.

Gezien deze uitspraak van Mahmoud Abbas – dat hij toch de betalingen zal voortzetten aan de Palestijnse moordenaars - kan de korting meteen worden doorgevoerd. En gezien deze houding van de Palestijnse Autoriteit is dit overduidelijk niet genoeg.

Er dient veel meer druk door de donorlanden te worden uitgeoefend om het misbruik van ‘ontwikkelingshulp’ voor beloningen aan Palestijnse terroristen te stoppen.

Bron: Likoed Nederland

___________________________________________________

ENGLISH:
Palestinian Authority: Nothing as important as the rewards to murderers. With the exception of rapists.

(Google Translation)
Palestinian Prime Minister Rami Hamdallah announced last Sunday that his government is determined to continue paying the mega-salaries to Palestinians who have killed innocent Israeli civilians.

This in response to the decisions of the United States and Israel to correct their payments to the Palestinians because of this reward of terror.

The Palestinian government announced that it should be cut back. The salaries of many civil servants will therefore be reduced by 30-40% (!). Earlier it appeared that there is also cutbacks on hospital care and medicines.

The Palestinians who have killed Israelis (and Western tourists) in terrorist attacks will not have to give in a penny.

Palestinian President Abbas stated on official Palestinian television:

"We have been paying for this since 1965. ...
If the Palestinian Authority would only have this amount [which is spent monthly on terrorist charges], then I will pay it to the families of the martyrs [Muslim terrorists who were killed in their attack], the prisoners and the wounded. "
(See the images on our website.)

Because the murderers of (Jewish) Israelis are the role models of Palestinian society; "Our martyrs [for the Islamic faith] and prisoners are the source of our glory and our pride, nobler than anyone else." (See the images on our website).
There are even primary schools named after a Palestinian terrorist, Dalal Mughrabi, who killed 12 Israeli children. Belgium painfully discovered that their aid money went there.

The rewards for murder increase with the number of victims. The maximum [for many deaths] is equal to the salary of a Palestinian state secretary or general.

A few weeks ago, however, there was one exception to this. Then 19-year-old Ori Ansbacher was killed while she was strolling in a park in Jerusalem. Obviously, the Palestinian perpetrator seemed to be entitled to the lifelong reward, based on Palestinian law.
However, he was not awarded that benefit because he had also raped the girl.

Because killing Israelis is fine and is awarded princely. But to rape victims too, the Palestinians see it as less neat.

High rewards for murderers, it indicates how totally sick this society is.
It is not only the United States that refuses to continue paying for it, the support of the Arab countries is also crumbling with this Palestinian extremism. In Europe, more and more people are aware that this is unacceptable.
The Netherlands therefore decided on 29 November 2018 to cut the 'development aid' by 7% if the Palestinian policy is not changed.

Given this statement by Mahmoud Abbas - that he will continue the payments to the Palestinian murderers - the discount can be implemented immediately. And given this attitude of the Palestinian Authority, this is clearly not enough.

Much more pressure must be exerted by the donor countries to stop the abuse of "development aid" for rewards to Palestinian terrorists.

Credits: Likoed Nederland (Netherlands)