08 maart 2019

2019-03-08-11.00: Egyptisch leger vernietigt 9 terreurtunnels - Egyptian army destroys 9 Hamas terror tunnels

Rafah, Gaza, 13 januari 2019. Egyptische troepen hebben op zondagavond een “commerciële” tunnel opgeblazen die de Gazastrook ondergronds verbond met de Egyptische kant van de grens. Er werden geen gewonden gemeld [beeldbron: Pal Today]

Nederlands en/and English
NEDERLANDS

Egyptisch leger ontdekt en vernietigt 9 terreurtunnels van Hamas die Gaza met Sinai verbinden

Egyptische anti-terreur eenheden hebben in samenwerking met ingenieurs van het leger negen terreurstunnels ondekt die het Sinaï-schiereiland verbonden met Gaza, zeiden de Egyptische strijdkrachten in een verklaring op donderdag.

De 30 meter diepe tunnels werden gebruikt door islamitische terroristen om wapens, munitie en explosieve materialen te smokkelen. Stroomkabels en brandstof werden gevonden in de tunnels, las de verklaring verder.

Twee voertuigen die werden gebruikt door terroristen, 40 bommen en materialen gebruikt in de productie van explosieven werden eveneens vernietigd. De operatie gestart op basis van informatie uit inlichtingen komt als een onderdeel van de pogingen van het Egyptische leger om Noord-Sinai te zuiveren van terrorisme.

Tijdens de meest recente terreuraanslag die in de noordelijke Sinai werd gepleegd op 13 februari 2019 werden 15 Egyptische soldaten gedood. Troepen van  Wilayat Sinai, een met Islamitische Staat (ISIS/Daesh) verbonden jihadistische terreurgroep, leveren regelmatig slag met het Egyptische leger.

Egypte vecht er nog steeds tegen moslimterroristen die honderden politieagenten, soldaten en burgers hebben vermoord. De meeste terreuraanslagen waren gecentreerd in Noord-Sinaï en opgeëist door een op Sinaï gebaseerde tak van de ISIS-terreurgroep. Ondertussen hebben het Egyptische leger en de politie honderden moslimterroristen uitgeschakeld tijdens de anti-terreuroorlog van het land die president Abdel-Fattah al-Sisi had afgekondigd.

Plaatje hierboven: Via meer dan duizend smokkeltunnels in Rafah werden jarenlang zogenaamde “hulpgoederen” en “diensten” de Gazastrook in en uit gesmokkeld. Hamas specialiseerde zich in de smokkel van tabak, Havana sigaren uit Cuba, Amerikaanse sigaretten, Franse champagne en sterke dranken zoals vodka, whiskey en Franse cognac. Mochten niet ontbreken: Hollands Heineken bier en Belgische bieren zoals Stella Artois en Trippel Trappistenbier uit Westmalle.

Tevens allerhande parfums en lingerie, condooms en viagra pillen, soft- en harddrugs zoals cocaïne, heroïne en hasjiesj, in het bijzonder Tramadol, een pijn bestrijdend medicijn gelijkend op codeïne dat bijzonder gegeerd is in de Palestijnse gebieden. Daarnaast luxewagens zoals Mercedes, Porsche en veel SUV’s voor de corrupte Hamasleiders. Ook juwelen, diamanten en goud voor hun echtgenotes en .. last but not least! … raketten, wapens, terroristen en hoeren!

Bronnen:

* naar een artikel “Egyptian army uncovers, demolishes 9 terror tunnels linking Gaza to Sinai” van 8 maart 2019 op de site van BTNews

* een artikel op deze blog “Egyptisch leger blijft doorgaan met Hamas’ smokkeltunnels te vernietigen aan Gazaanse grens” van 15 januari 2019 en een artikel “Egypte vernietigde 37 smokkel- en terreurtunnels van Hamas in 2018 die vanuit Gaza infiltreerden” van 6 januari 2019

Bron: Brabosch - Een ander Israelisch geluid

___________________________________________________

ENGLISH:
Image above: Rafah, Gaza, January 13, 2019. Egyptian troops have blown up a "commercial" tunnel on Sunday evening that connected the Gaza Strip underground with the Egyptian side of the border. No injuries were reported [image source: Pal Today]

Egyptian army discovers and destroys 9 Hamas terror tunnels that connect Gaza with Sinai

Egyptian anti-terror units, in collaboration with engineers from the military, have found nine terrorist tunnels linking the Sinai Peninsula with Gaza, the Egyptian forces said in a statement on Thursday.

The 30 meter deep tunnels were used by Islamic terrorists to smuggle weapons, ammunition and explosive materials. Power cables and fuel were found in the tunnels, read the statement further.

Two vehicles used by terrorists, 40 bombs and materials used in the production of explosives were also destroyed. The operation started on the basis of information from intelligence comes as part of the attempts of the Egyptian army to purge North Sinai from terrorism.

During the most recent terrorist attack in Northern Sinai on 13 February 2019, 15 Egyptian soldiers were killed. Troops of Wilayat Sinai, a jihadist terrorist group associated with Islamic State (ISIS / Daesh), regularly battle with the Egyptian army.

Egypt still fights against Muslim terrorists who have killed hundreds of police officers, soldiers and civilians. Most of the terrorist attacks were centered in North Sinai and claimed by a Sinai-based branch of the ISIS terrorist group. Meanwhile, the Egyptian army and the police have eliminated hundreds of Muslim terrorists during the anti-terrorist war of the country that President Abdel-Fattah al-Sisi had proclaimed.

Image above: For more than a thousand smuggling tunnels in Rafah, so-called "relief goods" and "services" were smuggled into and out of the Gaza Strip for years. Hamas specialized in the smuggling of tobacco, Havana cigars from Cuba, American cigarettes, French champagne and spirits such as vodka, whiskey and French cognac. Should not be missed: Dutch Heineken beer and Belgian beers such as Stella Artois and Trippel Trappist beer from Westmalle.

Also all kinds of perfumes and lingerie, condoms and viagra pills, soft and hard drugs such as cocaine, heroin and hashish, especially Tramadol, a pain-fighting medicine similar to codeine that is particularly sought after in the Palestinian areas. In addition, luxury cars such as Mercedes, Porsche and many SUVs for the corrupt Hamas leaders. Also jewels, diamonds and gold for their wives and .. last but not least! ... rockets, weapons, terrorists and whores!

Sources:

* to an article "Egyptian army uncovers, demolishes 9 terror tunnels linking Gaza to Sinai" of 8 March 2019 on the site of BTNews

* An article on this blog "Egyptian army continues to destroy Hamas' smuggling tunnels at Gazan border" of 15 January 2019 and an article "Egypt destroyed 37 Hamas smuggling and terror tunnels in 2018 that infiltrated Gaza" from 6 January 2019

Credits:
 Brabosch - Een ander Israelisch geluid (Another Israeli sound)