13 maart 2019

2019-03-13-10.40: Stijging Antisemitisme in Nederland - Increase in Anti-Semitism in the Netherlands

Nederlands en/and English

NEDERLAND:
Grote stijging antisemitische incidenten in Nederland, CIDI roept op tot actie

In 2018 waren er in Nederland 19 procent meer gevallen van antisemitisme dan in 2017. Dat blijkt uit de Monitor Antisemitische Incidenten van CIDI. In totaal registreerde de Joodse organisatie 135 incidenten. Daarnaast werden 95 meldingen geregistreerd van online antisemitisme.

De groei van antisemitisme in Nederland komt overeen met de trends in andere landen: ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland kwamen het afgelopen jaar vaker anti-Joodse incidenten voor.

Met name in de directe omgeving steeg het aantal antisemitische incidenten sterk. De stijging in deze categorie was 67 procent. Het gaat hier om voorvallen op school, op het werk of tussen buren. Juist deze incidenten hebben doorgaans een grote impact en zijn daardoor extra schrijnend. Zo registreerde CIDI een melding van een Joodse scholier, die in de klas en in groepsapps opmerkingen te horen krijgt als “alle Joden moeten dood” en “ga terug naar de gaskamer”. De school neemt pas na veel aandringen maatregelen en het pesten neemt pas af wanneer de leerling (op eigen verzoek) wordt overgeplaatst naar een andere klas.

De door CIDI geregistreerde incidenten vormen hoogstwaarschijnlijk het topje van de antisemitische ijsberg in Nederland. Onderzoek door het Fundamentele Rechtenagentschap van de EU geeft aan dat slechts 25 procent van de Joodse Nederlanders, die de afgelopen vijf jaar slachtoffer werden van antisemitisme, hun ervaring meldde bij een instantie (zoals CIDI) of aangifte deed bij de politie. Veel antisemitisme speelt zich dus af onder de radar.

CIDI maakt zich zorgen over de toename van antisemitisme en wil een duidelijk actieplan van de overheid om dit probleem te bestrijden. Het is hoog tijd dat politie en justitie specifiek aandacht besteden aan antisemitisme en het probleem goed in kaart brengen. Ook moet worden geïnvesteerd in opsporing en vervolging van daders – nu is het zo dat slachtoffers na een aangifte soms jaren wachten voordat er vervolging plaatsvindt. Steeds meer mensen denken dat melden of aangifte doen geen zin heeft. Antisemitisme dreigt hierdoor steeds verder onder de radar te verdwijnen. Deze zorgwekkende trend kan alleen worden gekeerd wanneer de overheid met een serieuze, transparante en krachtdadige aanpak van het probleem komt.

De aanpak van antisemitisme kan echter niet beperkt blijven tot politie en justitie. CIDI wil dat docenten ondersteuning krijgen bij het bestrijden van antisemitische vooroordelen en complottheorieën in de klas. Inburgeringstrajecten voor nieuwe Nederlanders moeten aandacht besteden aan antisemitisme en benadrukken dat rechten van minderheden in Nederland worden gerespecteerd. En wanneer antisemitisme zich voordoet – op straat, op school, op internet – is het belangrijk dat men zich er duidelijk tegen uitspreekt. We mogen antisemitisme niet normaal gaan vinden.

De Engelse samenvatting is hier te vinden.

Bron: CIDI - 11 MRT 2019

________________________________________________

ENGLISH: (Google Translate)
Large increase in anti-Semitic incidents in the Netherlands, CIDI calls for action

In 2018 there were 19 percent more cases of anti-Semitism in the Netherlands than in 2017, according to the Anti-Semitic Incidents Monitor of CIDI. In total, the Jewish organization registered 135 incidents. In addition, 95 reports of online anti-Semitism were recorded.

The growth of anti-Semitism in the Netherlands is in line with the trends in other countries: the United Kingdom, France and Germany also saw more frequent anti-Jewish incidents in the past year.

The number of anti-Semitic incidents rose sharply, particularly in the immediate vicinity. The increase in this category was 67 percent. This concerns incidents at school, at work or between neighbors. It is precisely these incidents that generally have a major impact and are therefore extra distressing. For example, CIDI registered a report from a Jewish student, who is told in class and in group apps comments like "all Jews must die" and "go back to the gas chamber". The school only takes measures after a lot of insistence and the bullying does not decrease until the student is transferred (at his own request) to another class.

The incidents registered by CIDI are probably the tip of the anti-Semitic iceberg in the Netherlands. Research by the Fundamental Rights Agency of the EU indicates that only 25 percent of Jewish Dutch nationals who have been victims of anti-Semitism in the past five years reported their experience to a body (such as CIDI) or reported it to the police. A lot of anti-Semitism takes place under the radar.

CIDI is concerned about the increase in anti-Semitism and wants a clear action plan from the government to combat this problem. It is high time that the police and the judicial authorities paid specific attention to anti-Semitism and properly identified the problem. Investments must also be made in the investigation and prosecution of perpetrators - now it is the case that victims sometimes wait years after prosecution before prosecution takes place. More and more people think that reporting or reporting is not useful. As a result, anti-Semitism threatens to disappear further and further under the radar. This worrying trend can only be reversed if the government comes up with a serious, transparent and effective approach to the problem.

However, the approach to anti-Semitism cannot be limited to the police and the judiciary. CIDI wants teachers to receive support in combating anti-Semitic prejudices and conspiracy theories in the classroom. Integration programs for new Dutch people must pay attention to anti-Semitism and emphasize that the rights of minorities in the Netherlands are respected. And when anti-Semitism occurs - on the street, at school, on the internet - it is important that people speak out clearly. We should not consider anti-Semitism to be normal.

The English summary can be found here.

Credits: CIDI - 11 MRT 2019