13 maart 2019

2019-03-13-20.30: Impliciete bedreiging Erdogan aan Turkse Joden - Implicit Erdogan threat to Turkish Jews


Afbeelding/Picture: http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=40431, via Wikimedia Commons (CC BY 4.0).

Nederlands en/and English

NEDERLAND:

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Joodse gemeenschap van zijn land impliciet bedreigd, zo meldt The Times of Israel woensdagochtend.

Op een bijeenkomst in de Turkse hoofdstad Ankara noemde Erdogan de Israelische premier Benjamin Netanyahu een “tiran” die “zevenjarige Palestijnse kinderen” zou hebben “vermoord.”

Daaraan voegde hij toe dat Netanyahu hem niet moet tarten: “We hebben geen enkele van de Joden in dit land onderdrukt. We hebben niet gedaan met de synagoges wat jij hebt gedaan [met de Palestijnen, red.] Provoceer ons niet.”

Hiermee betrekt Erdogan Joodse Turken bij een conflict tussen hem en de Israelische leider. Dit terwijl Turkse Joden niets te maken hebben met Israelisch beleid. De Turks-Joodse gemeenschap, waarvoor het maatschappelijk klimaat gezien de steeds grotere inperkingen van de vrijheid en de terugdringing van de scheiding tussen kerk en staat hoe dan ook al onprettiger wordt, krijgt zo een nieuwe klap in het gezicht.

De huidige woordenwisseling tussen Netanyahu en Erdogan is niet de eerste. Ditmaal was de Erdogan de aanstichter: nadat Netanyahu Israel de staat van het Joodse volk alleen had genoemd, noemde Erdogan hem een racist. Netanyahu sloeg terug en stelde dat “de Turkse dictator Erdogan de Israëlische democratie aanvalt terwijl zijn gevangenissen worden gevuld met Turkse journalisten en rechters.”

Bron: CIDI

____________________________________

ENGLISH (Google Translate)
Turkish President Recep Tayyip Erdogan has implicitly threatened the Jewish community of his country, The Times of Israel reports Wednesday morning.

At a meeting in the Turkish capital Ankara, Erdogan called Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu a "tyrant" who would have "murdered" seven-year-old Palestinian children.

He added that Netanyahu should not defy him: “We have not suppressed any of the Jews in this country. We have not done with the synagogues what you have done [with the Palestinians, ed.] Do not provoke us. "

With this, Erdogan involves Jewish-Turks in a conflict between him and the Israeli leader. This while Turkish Jews have nothing to do with Israeli policy. The Turkish-Jewish community, for which the social climate, in view of the ever-increasing restrictions on freedom and the reduction of the separation between church and state, is becoming more unpleasant, gets a new blow in the face.

The current exchange of words between Netanyahu and Erdogan is not the first. This time the Erdogan was the instigator: after Netanyahu called Israel the state of the Jewish people alone, Erdogan called him a racist. Netanyahu struck back and stated that "Turkish dictator Erdogan is attacking Israeli democracy while his prisons are being filled with Turkish journalists and judges."

Credits: CIDI