21 maart 2019

2019-03-21-18.00: EU herhaalt standpunt tegen diplomatieke missies in Jeruzalem - EU reiterates position against diplomatic missions in Jerusalem

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Naar aanleiding van de opening van een Hongaarse handelsmissie in Jeruzalem, herhaalt de EU het standpunt dat het tegen het openen van diplomatieke missies in de stad is.

Afgelopen dinsdag openden de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó en de Israelische premier Benjamin Netanyahu een handelsmissie van Hongarije in Jeruzalem. In zijn toespraak benadrukte Szijjártó de “ware vriendschap” tussen Hongarije en Israel. De opening van de handelsmissie wijst dan ook op het belang dat Hongarije aan deze relatie hecht, aldus de minister van Buitenlandse Zaken. 

Netanyahu roept landen al maanden lang landen op hun ambassades naar Jeruzalem te verplaatsen. Op 14 mei 2018 werd de Amerikaanse ambassade in Israels hoofdstad geopend, waarop Guatemala en Paraguay volgden met een verhuizing naar Jeruzalem. Paraguay draaide het besluit echter na enkele maanden alweer terug.

De EU is tegen het openen van diplomatieke posten in Jeruzalem, zolang de “uiteindelijke status” van de stad nog niet is bepaald. In 1967 veroverde Israel tijdens de Zesdaagse Oorlog Oost-Jeruzalem, wat tot die tijd bezet werd door Jordanië. In 1980 wordt de Jeruzalemwet aangenomen, waarmee Israel de stad “in haar volledigheid en herenigd” als hoofdstad aanduidt. De Palestijnen leggen echter claim op het oosten van Jeruzalem voor hun staat, en Israels soevereiniteit over de stad wordt dan ook niet internationaal erkend

Het uitblijven van deze erkenning werd gisteren herhaald door een woordvoerder van de EU-missie in Tel Aviv. “De Europese Unie en haar lidstaten zullen de internationale consensus over Jeruzalem, belichaamd in onder meer resolutie 478 van de VN-Veiligheidsraad, met inbegrip van de locatie van diplomatieke vertegenwoordigingen, blijven eerbiedigen totdat de definitieve status van Jeruzalem is opgelost.” De positie van de EU blijft, ondanks de opening van de Hongaarse post, onveranderd. De EU-woordvoerder benadrukte dat het slechts om een handelsmissie, en niet om een ambassade gaat.

Het gaat weliswaar inderdaad niet om een ambassade, toch lijkt de Hongaarse post wel degelijk een diplomatieke waarde te hebben. De handelsmissie is een tak van de Hongaarse ambassade in Tel Aviv, zo stellen zowel het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken als het kantoor van premier Netanyahu. De Hongaarse actie is dan ook tegen het zere been van de Palestijnen: de Palestijnse Autoriteit heeft in protest haar vertegenwoordiger uit Boedapest teruggeroepen voor consultaties.

Ondanks de oppositie tegen diplomatieke missies in Jeruzalem, opereren een aantal EU-lidstaten wel consulaire posten in de stad. België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk bieden in Jeruzalem consulaire dienstverlening aan voornamelijk – maar niet alleen – Palestijnen.

De EU is dan ook voorstander voor het opdelen van Jeruzalem tussen Israel en een Palestijnse staat. Dit standpunt wordt door de Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini regelmatig in statements herhaald. Volgens de EU-buitenlandchef is het verdelen van de stad een voorwaarde voor het tot stand brengen van een levensvatbare Palestijnse staat. Om – zoals de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan het noemt –  de “verjoodsing” van Jeruzalem tegen te gaan, subsidieert de Europese Commissie activiteiten om “het Palestijnse karakter van de stad te bewaren.”

Bron: CIDI.NL

_____________________________

ENGLISH: (Google Translate)

Following the opening of a Hungarian trade mission in Jerusalem, the EU reiterates the position that it is against the opening of diplomatic missions in the city.

Last Tuesday, Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu opened a trade mission from Hungary to Jerusalem. In his speech, Szijjártó emphasized the "true friendship" between Hungary and Israel. The opening of the trade mission therefore points to the importance that Hungary attaches to this relationship, according to the Minister of Foreign Affairs.

Netanyahu has been calling on countries to relocate their embassies to Jerusalem for months. On May 14, 2018, the American embassy was opened in Israel's capital, followed by Guatemala and Paraguay with a move to Jerusalem. However, Paraguay reversed the decision after a few months.

The EU is opposed to opening diplomatic posts in Jerusalem as long as the "final status" of the city has not been determined. In 1967, during the Six Day War, Israel conquered East Jerusalem, which until that time was occupied by Jordan. In 1980 the Jerusalem law was adopted, with which Israel designated the city "in its entirety and reunited" as the capital. However, the Palestinians claim east Jerusalem for their state, and Israel's sovereignty over the city is therefore not internationally recognized.

The lack of recognition was repeated yesterday by a spokesperson for the EU mission in Tel Aviv. "The European Union and its Member States will continue to respect the international consensus on Jerusalem, embodied in UN Security Council Resolution 478, including the location of diplomatic representations, until the final status of Jerusalem is resolved." the EU remains unchanged despite the opening of the Hungarian post. The EU spokesperson emphasized that it is only a trade mission and not an embassy.

Although it is indeed not an embassy, the Hungarian post seems to have a diplomatic value. The trade mission is a branch of the Hungarian embassy in Tel Aviv, according to both the Israeli Ministry of Foreign Affairs and the office of Prime Minister Netanyahu. The Hungarian action is therefore against the Palestinian sore leg: the Palestinian Authority has recalled its representative from Budapest for consultations.

Despite opposition to diplomatic missions in Jerusalem, a number of EU member states do operate consular posts in the city. Belgium, France, Greece, Italy, Spain, Sweden and the United Kingdom offer consular services in Jerusalem mainly - but not only - to Palestinians.

The EU is therefore in favor of dividing Jerusalem between Israel and a Palestinian state. This position is regularly repeated in statements by the High Representative Federica Mogherini. According to the EU foreign chief, dividing the city is a condition for creating a viable Palestinian state. To - as the Turkish President Recep Tayyip Erdoğan calls it - to prevent the "Jews" from Jerusalem, the European Commission subsidizes activities to "preserve the Palestinian character of the city."

Credits: CIDI.NL