22 maart 2019

2019-03-22-1855: Een miljard distelvlinders bezoeken Israël - A Billion Butterflies Visit Israel


Het hele land is vol overvliegende vlinders  - The whole country is full of flying butterflies
((Foto: Achmad Nassar, Israëlische Natuur en Nationale Parken Autoriteit)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Een buitengewone zwerm van briljant gekleurde vlinders bedekte Israël tijdens de Poerim-vieringen. Volgens de Israëlische Vlinder­vereniging vliegen nu tussen de 700 miljoen en ruim een miljard distelvlinders via Israël naar Europa, op zoek naar voedsel en naar hun jaarlijkse broedplaatsen.

Burgers in het hele land melden dat er massa's vlinders zijn gezien die vliegen over de zuidelijke regio Arava, over de Sharon-vallei en door grote stadscentra tot aan de Karmel bergrug.

Volgens Noam Kirshenbaum van de Israeli Lepidopterists Society is dit de grootste migratie van vlinders, ooit gezien in Israël. Een steekproef toonde aan dat per uur vele duizenden distelvlinders te zien zijn die overvliegen, vergeleken met slechts een paar honderd bij een vergelijkbare migratie vijf jaar geleden.

Dubi Binyamini, een vlinderonderzoeker en voorzitter van de Israëlische Vlinder­vereniging, legde op hun Facebook-pagina uit de vlinders – net zoals vogels – trekken op zoek naar voedsel. In januari en februari van dit jaar vielen niet alleen in Israël, maar ook op het Arabische schiereiland, enorme hoeveelheden regen en 'bloeide de woestijn', merkte Benyamini op. 'Elk vrouwtje van de distelvlinder kan tot 500 eieren leggen', en hij schat dat een enkel vrouwtje binnen een paar dagen ongeveer een miljoen vlinders geboren doet worden. Wanneer de voedselbronnen in de woestijn opdrogen, vertrokken de vlinders op zoek naar voedsel door Israël op weg naar Europa voor de zomer.

 Wetenschappers kunnen nog steeds niet verklaren hoe de vlinders deze 'ingebouwde kennis' hebben en weten dat ze naar het noorden moeten vliegen. 'Er is een jaarlijkse migratiecyclus in de lente. Ze komen uit Saoedi-Arabië en de Perzische Golf, vliegen noordwaarts door Israël naar het Karmelgebergte, draaien dan westwaarts over de Middellandse Zee naar Cyprus en gaan verder naar Europa om de volgende generatie te vormen, 'zei Binyamini in het interview. Om de reis van duizenden kilometers te overleven - en velen zullen niet overleven - rusten de vlinders in Israël om zich te voeden met de nectar van de grote variëteit van de wilde bloemen van het land en de nodige energie te krijgen om de migratie over de Middellandse Zee naar Cyprus en Turkije voort te zetten .

Bron.Israeltoday.nl

_____________________________________________________

ENGLISH:
An extraordinary migration of hundreds of millions of brilliantly-colored butterflies covered Israel during the Purim celebrations.According to the Association of Butterflies in Israel, between 700 million and just over a billion painted-lady butterflies are now passing through Israel on their way to Europe in search of food and toward their annual breeding grounds.

Citizens around the country are reporting that masses of butterflies have been seen flying over the southern Arava region, across the Sharon Valley, and through major city centers up to the Carmel Mountain range.

According to Noam Kirshenbaum of the Association of Butterfly Lovers in Israel, this is the largest migration event ever seen in Israel. A survey sample showed that many thousands per hour of the painted-ladies can be seen migrating across the skies compared to just a few hundred in a similar event five years ago.

Dubi Binyamini, a butterfly researcher and chairman of the Association of Butterfly Lovers in Israel, explained on their Facebook page that like birds, the butterflies migrate in search of food. In January and February this year, huge amounts of rain fell not only in Israel, but also in the Arabian Peninsula and “the desert bloomed,” Benyamini noted. “Every female of the painted-lady can lay up to 500 eggs,” and he estimates that within days about one million butterflies are hatched from a single female. When the food sources dry up in the desert, the butterflies set off in search of nourishment across Israel on their way to Europe for the summer. 

 Scientists are still unable to determine how the butterflies have this “built-in knowledge” and know to fly north. “There is an annual cycle of migration during spring. They come up from Saudi Arabia and the Persian Gulf, fly north across Israel to the Carmel Mountain range, then turn west across the Mediterranean to Cyprus and continue on to Europe to build the next generation,” Binyamini said in the interview. In order to survive the thousands of kilometers journey, and many will not survive, the butterflies rest in Israel to feed on the nectar of the wide variety of the Land’s wildflowers and get the energy needed to continue the migration across the Mediterranean towards Cyprus and Turkey.

Credits:Israeltoday.co.il