31 maart 2019

2019-03-31-15.00: De NOS verspreidt opnieuw leugens en onthoudt u de waarheid - The NOS (the state broadcaster of the Netherlands) again spreads lies and withholds you the truth


Nederland en/ans English

NEDERLANDS:

31 maart 2019 door Joop Soesan

Gisteren was het een jaar geleden dat de rellen aan de grens met Gaza begonnen. Een artikel van de NOS  kon natuurlijk niet ontbreken. Waarom protesteren de Gazanen? Volgens de NOS omdat ze tegen de ‘economische blokkade’ van de Gazastrook zijn. Een andere reden wordt niet gegeven, waarmee de omroep wederom blundert in zijn berichtgeving over het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Eerst even: is er eigenlijk een ‘economische blokkade’? Dat klinkt namelijk alsof er geen goederen vanuit Israël binnenkomen in Gaza. De waarheid is dat voedsel, kleding en medicijnen in zeer grote hoeveelheden de strook dagelijks bereiken (alleen als de rellen hoog oplopen gaat de grensovergang even dicht).  Dat is geen geheime informatie: Cogat publiceert elke dag wat er Gaza binnenkomt, dus ook dit had de NOS kunnen weten.

De blokkade betreft goederen die Hamas inzet om Israël te ondermijnen. Cement komt er bijvoorbeeld niet meer binnen, omdat daar in de praktijk vooral tunnels van werden gebouwd om ‘vijandelijk’ gebied in te komen. Ook hebben de Israëlische autoriteiten de invoer van autobanden tijdelijk in de ban gedaan, omdat die tijdens de grensprotesten massaal in de brand werden gestoken. Wat niet alleen een natuurramp van jewelste veroorzaakte, maar vooral een manier was om zo ongezien het grenshek te forceren.

Dan de echte reden voor de protesten: terreurorganisatie Hamas eist dat de bevolking ‘terugkeert’ (tussen haakjes, want veruit de meeste Gazanen zijn geboren in Gaza) naar het gebied waar sinds 1948 de staat Israël ligt. Vandaar ook de naam Great Return March. Hamas is daar overigens heel transparant over 

Foto's van de demonstranten van Gaza

Dat de NOS alle communiqués van de terreurbeweging is ontgaan, is moeilijk te geloven.

Of zou de staatsomroep ons doelbewust op het verkeerde spoor willen zetten? Het Jeugdjournaal van gisteren geeft aanleiding dat te geloven. De correspondent van de NOS voor Israël en de Palestijnse gebieden, Arlène Gelderblom, legt er uit waarom de mensen in Gaza protesteren. Ze zegt in een uitgebreide bijdrage dat het komt omdat er armoede heerst in het gebied en dat veel mensen daarom de strook willen verlaten. Geen woord over de werkelijke reden voor de ‘Great  March of Return “. Het Jeugdjournaal zet haar kijkers daarmee op jonge leeftijd op het verkeerde spoor.

Maar dat Hamas het recht op terugkeer voor ‘vluchtelingen’ eist is óók niet het hele verhaal. Want wie de Arabische bronnen (vertaald door MEMRI)  over de mars leest, komt tot andere conclusies. Niet alleen wordt opgeroepen om de grens met Israël met geweld over te steken, maar ook om daar het ‘hart van de Joden eruit te rukken’. En de organisator van de mars, Ahmed Abu Ratima, ontvouwde op Facebook zijn plan om met 100.000 mensen vreedzaam aan het hek te demonstreren, terwijl tienduizenden anderen met geweld het grenshek omver zouden werpen. De Gazanen zouden te voet binnen tien minuten Sderot bereiken, waar Palestijnen ‘a deadly blow ’ aan de Israëlische inwoners zouden kunnen uitdelen. Ook in andere steden zouden ze vervolgens toeslaan. Voor Abu Ratima’s plan is maar een woord: genocide.  

Het werkelijke doel is dus het aloude adagium van Hamas: Joden in de zee drijven. Waarom bericht de NOS daar nooit over? Waarom wordt gedaan of Gazanen vreedzaam protesteren tegen armoede, terwijl ze in werkelijkheid Israël van de kaart willen vegen?

Kijk hier hoe NOS verslaggeefster Arlene Gelderblom het (bewust?) onjuist uitlegtBeste Arlene Gelderblom
Wij van IsraelCNN.com moeten even lachen hoe u daar pontificaal staat in vol tenue met vest en helm, zeer indrukwekkend. Die heeft u niet nodig als u in Gaza staat, wel als u aan de Iraelisiche kant staat. Op 12-13 nov. 2018 zijn wij na de raketaanval vanuit GAZA in Israel aan de grens met Gaza geweest. We hebben 9 afleveringen opgenomen hoe het is om de terreur van Hamas te moeten leven en uitgezonden bij Family7 op de kabels. Zie israelcnn.com/uitzendinggemist. Ik had geen vest en helm en voelde mij niet in gevaar vanwege de bescherming van de IDF. U geeft door uw outfit een verkeerde indruk bij kinderen en zet ze op het verkeerd been. Politiek gezien: Linkse indoctrinatie. Ik was verbaasd over de slechte beeld en geluid kwaliteit voor een staats publieke omroep die zoveel subsidie krijgt. We hebben de kwaliteit verbeterd.
We hebben uw statement Engels ondertiteld voor onze Israëlische vrienden in Israë, omdat wij vinden dat ze daar recht op hebbenl.
Redactie IsraelCNN.com

_________________________________________

ENGLISH
31 March 2019 by Joop Soesan

Yesterday was a year ago that the riots on the Gaza border began. Of course, an article from the NIS could not be missing. Why are the Gazans protesting? According to the NOS because they are against the 'economic blockade' of the Gaza Strip. No other reason is given, with which the broadcaster once again blunders in its coverage of the conflict between Israel and the Palestinians.

First: is there actually an 'economic blockade'? That sounds as if no goods are entering Gaza from Israel. The truth is that food, clothing and medicines reach the strip daily in very large quantities (only when the riots rise to a high level does the border crossing close for a while).  That is not secret information: Cogat publishes every day what enters Gaza, so the NOS could have known this too.

The blockade concerns goods that Hamas uses to undermine Israel. Cement, for example, no longer enters the area, because in practice tunnels were mainly built from it to enter 'enemy' territory. The Israeli authorities have also temporarily banned the import of car tyres, because they were set on fire en masse during the border protests. This not only caused a natural disaster, but above all was a way of forcing the border fence unseen.

Then the real reason for the protests: terrorist organisation Hamas demands that the population 'returns' (by the way, because by far the most Gazans are born in Gaza) to the area where the state of Israel is located since 1948. Hence the name Great Return March. Hamas is very transparent about this by the way 

Photos of the demonstrators of Gaza

It is hard to believe that the NOS has missed all communiqués of the terrorist movement.

Or would the state broadcaster deliberately want to put us on the wrong track? Yesterday's Youth News gives reason to believe that. The NOS correspondent for Israel and the Palestinian territories, Arlène Gelderblom, explains why the people in Gaza are protesting. She says in an extensive contribution that it is because there is poverty in the area and that many people therefore want to leave the strip. Not a word about the real reason for the 'Great March of Return'. The Youth News puts her viewers on the wrong track at a young age.

But the fact that Hamas demands the right of return for 'refugees' is not the whole story either. Because if you read the Arab sources (translated by MEMRI) about the march, you will come to different conclusions. Not only is there a call to cross the border with Israel by force, but also to 'pull out the hearts of the Jews'. And the organizer of the march, Ahmed Abu Ratima, unfolded on Facebook his plan to demonstrate peacefully at the fence with 100,000 people, while tens of thousands of others would violently topple the fence. The Gazans would reach Sderot on foot within ten minutes, where Palestinians could hand out 'a deadly blow' to the Israeli inhabitants. They would also strike in other cities. For Abu Ratima's plan is only one word: genocide.  

So the real goal is the old adage of Hamas: to drive Jews into the sea. Why does the NOS never report on this? Why is it being done or Gazans peacefully protesting against poverty, when in reality they want to wipe Israel off the map?

Look here how NOS reporter Arlene Gelderblom (deliberately?) misinterprets it.


Dear Arlene Gelderblom

We at IsraelCNN.com have to laugh how you are standing there pontifically in full attire with vest and helmet, very impressive. You do not need them when you are in Gaza, but when you are on the Israeli side. On Nov. 12-13, 2018, after the missile attack from GAZA, we were in Israel at the border with Gaza. We recorded 9 episodes of what it is like to live the terror of Hamas and broadcast it on the cables of Family7. See israelcnn.com/cast missed. I had no vest and helmet and felt not in danger because of the protection of the IDF. You give your outfit a wrong impression to children and put them on the wrong foot. Politically speaking: Left indoctrination. I was surprised at the poor image and sound quality for a state public broadcaster that receives so much subsidy. We have improved the quality.
We subtitled your statement English for our Israeli friends in Israel, because we think they are entitled to it.

IsraelCNN.com Editorial Board

Translated with www.DeepL.com/Translator