04 april 2019

2019-04-04-12.37: Hamas aan ouders vermiste Israeli’s: accepteer onze voorwaarden - Hamas to Israeli's parents missing: accept our terms and conditions


Nederlands - English

NEDERLANDS:

IN ISRAEL / DOOR: ELKAN VAN DER RAAF / 4 APR 2019 HAMAS

“Jullie zullen jullie zonen alleen zien als jullie de voorwaarden van het verzet accepteren,” aldus terreurbeweging Hamas in verschillende berichten deze week gericht aan de ouders van vermiste Israeli’s. De Gaza besturende factie houdt nog altijd vier mensen uit Israel vast.

Hamas houdt sinds 2014 de lichamen van twee omgekomen soldaten – Hadar Goldin en Oron Shaul – vast. Datzelfde jaar staken Avera Mengistu en een jaar later Hisham al-Sayed de grens over en sindsdien is van de twee Israeli’s met geestelijke gezondheidsproblemen niets meer vernomen.

Deze week verschenen op aan Hamas gelieerde sociale media-accounts foto’s van de ouders van de vermiste Israeli’s met daarbij de tekst: “Jullie zullen jullie zonen alleen zien als jullie de voorwaarden van het verzet accepteren.” Daarnaast is een video gepubliceerd op onder andere de website van de gewapende tak van de terreurbeweging, met als titel “een bericht uit gevangenschap.” Op de beelden is een figuur op een bed te zien die een brief schrijft. Ondertussen verschijnt onder andere de tekst “ze hebben veel voor de staat gedaan.” Een zanger is te horen: “In gevangenschap vraag ik mijn moeder, zal ik vrijgelaten worden?”

De publicaties van Hamas over de vermiste Israeli’s komen naar buiten terwijl Egypte bemiddelt tussen de terreurbeweging en Israel voor een wapenstilstand. Meerdere onderwerpen liggen bij deze onderhandelingen op tafel, maar het is onduidelijk of een gevangenenruil onderdeel is. De ouders van de vermisten vinden dat Hamas niet beloond mag worden met het toelaten van onder andere investeringsprogramma’s zolang zij hun zonen niet terug hebben.

Ondertussen dreigen Hamas-leden in Israelische gevangenissen met een hongerstaking. De aangekondigde weigering om te eten komt nadat de gevangenisautoriteiten stoorzenders hebben geïnstalleerd om mobiele telefoonsignalen tegen te houden. Mobiele telefoons worden regelmatig de penetiaire inrichtingen binnengesmokkeld en soms gebruikt om opdrachten door te geven.

Daarnaast eisen de Hamas-gevangenen onder andere meer keuze op het menu, meer TV-kanalen en de hervatting van familiebezoeken uit Gaza. Over dergelijke privileges voor de vermiste Israeli’s in de Gazastrook, waarvan niet eens een teken van leven wordt getoond, wordt echter niet gesproken.

Bron: CIDI.nl

____________________________
ENGLISH:

IN ISRAEL / BY: ELKAN VAN DER RAAF / 4 APR 2019 HAMAS

"You will only see your sons if you accept the terms of the resistance," said terrorist movement Hamas in several reports this week addressed to the parents of missing Israelis. The Gaza governing faction is still holding four people from Israel.

Hamas has been holding the bodies of two dead soldiers - Hadar Goldin and Oron Shaul - since 2014. That same year Avera Mengistu and a year later Hisham al-Sayed crossed the border, and since then the two Israeli's with mental health problems have not been heard of.

This week, Hamas-affiliated social media accounts published photos of the parents of the missing Israelis with the text, "You will only see your sons if you accept the terms of the resistance. In addition, a video has been published on the website of the armed branch of the terrorist movement, among others, with the title "a message from imprisonment. The images show a figure on a bed writing a letter. Meanwhile the text "they have done a lot for the state" appears among others. A singer can be heard: "In captivity I ask my mother, shall I be released?

Hamas' publications about the missing Israelis come out while Egypt mediates between the terrorist movement and Israel for a truce. Several topics are on the table in these negotiations, but it is unclear whether a prisoner exchange is part of the negotiations. The parents of the missing persons think that Hamas should not be rewarded with allowing investment programs as long as they don't have their sons back.

Meanwhile, Hamas members are threatening a hunger strike in Israeli prisons. The announced refusal to eat comes after prison authorities have installed jammers to stop mobile phone signals. Mobile phones are regularly smuggled into the piercing devices and sometimes used to pass orders.

In addition, Hamas prisoners demand more choice on the menu, more TV channels and the resumption of family visits from Gaza. However, there is no mention of such privileges for the missing Israelis in the Gaza Strip, of which not even a sign of life is shown.

Credits: CIDI.nl

Translated with www.DeepL.com/Translator