04 april 2019

2019-04-04-14.30: Verheerlijking Hamas terreur op de Dam in Amsterdam - Glorification of Hamas terror on Dam Square in Amsterdam

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: Joods.nl

Omdat het mag van de gemeente Amsterdam en politie namen afgelopen week (30 maart) de fans van Hamas de Dam in Amsterdam over om hun liefde voor Hamas en de Palestijnen tentoon te stellen.

Eén van de leden van StandWithUs in Nederland liep nietsvermoedend over de Amsterdamsche Dam, waar zoals gebruikelijk weer een pro-Palestijnse demonstratie was.

Deze keer werden er “symbolisch” vliegers getoond, die de door Hamas gebruikte vliegers met brandende objecten en/of explosieven moesten symboliseren. Zoals bekend zijn deze vliegers verantwoordelijk voor tientallen kilometers verbrande natuurgebieden en landbouwgrond in zuid-Israel, die tevens een gevaar vormen voor de veiligheid en een grove inbreuk van de leefbaarheid van de zuidelijke inwoners van Israel.

Je zou dus kunnen zeggen dat hier werd opgeroepen tot gebruik van deze vliegers, wat hetzelfde is als oproepen tot geweld, iets wat in Nederland strafbaar is.

Politie was natuurlijk ter plaatse, maar bij navraag zei men: “wij hebben niets gezien”. Er werd dus niet opgetreden.

Fijn, mevrouw Halsema, u belooft veel maar doet niets. Schijnbaar heeft u geen enkele moeite met dit soort “tot geweld” oproepende demonstraties in de lieve stad.

Zo gaat Mokum, de stad waar ik ben geboren, naar de knoppen en wordt het voor Joden steeds moeilijker het centrum van de stad te bezoeken – zonder geconfronteerd te worden met Israel-gerelateerd antisemitisme._________________________________
ENGLISH

Credit: Joods.nl

Because the municipality of Amsterdam and the police allowed it, last week (30 March) the fans of Hamas de Dam in Amsterdam took over to show their love for Hamas and the Palestinians.

One of the members of StandWithUs in the Netherlands walked unsuspectingly over the Amsterdamsche Dam, where as usual there was a pro-Palestinian demonstration.

This time "symbolic" kites were shown, which had to symbolize the kites used by Hamas with burning objects and/or explosives. As is known, these kites are responsible for dozens of kilometres of burnt nature reserves and agricultural land in southern Israel, which also pose a threat to the safety and a gross infringement of the quality of life of the southern inhabitants of Israel.

One could therefore say that here the call was made to use these kites, which is the same as calling for violence, something that is punishable in the Netherlands.

Of course the police were on the spot, but when asked they said: "we have seen nothing". So no action was taken.

Fine, Mrs Halsema, you promise a lot but do nothing. Apparently, you have no problem at all with demonstrations of this kind that call for 'violence' in the dear city.

This is how Mokum, the city where I was born, is going to die and it is becoming increasingly difficult for Jews to visit the city centre - without being confronted with Israel-related anti-Semitism.