13 april 2019

2019-04-05-11.00: Vredesplan Trump?: 1 miljoen Palestijnen huisvesten in Jordanië - Peace plan Trump?: 1 million Palestinians to settle in Jordan.

Bolton, Pompeo, Trump - Reuters

Bron: ArutzSheva7

Het rapport over het het vredesplan van Trump, omvat Jordaanse gebieden af te staan aan Israël, om 1 miljoen Palestijnen te vestigen en een bondgenootschap met de PA te vormen.

Vrijdagochtend werd een rapport vrijgegeven, dat stelt, dat binnenkort het vredesplan voor het Midden-Oosten wordt vrijgegeven, dat door de regering van de Trump is opgesteld - de "Deal of the Century (de deal van de Eeuw)" genoemd. Een grootschalige hervestiging van Palestijnse Arabieren in Jordanië, de overdracht van Jordaanse gebieden aan Israël en de vorming van een driepartijen bondgenootschap tussen Jordanië, door de Israëlische burgeradministratie  Judea en Samaria te beheren.

Volgens het rapport, gepubliceerd door de in Beiroet gevestigde Al-Akhbar, stellen bronnen in Jordanië en Egypte dat het langverwachte vredesplan een brede regionale overeenkomst zou omvatten, waarbij een aantal Arabische staten een actieve rol zouden moeten spelen in de overeenkomst.

Zo zal Jordanië bijvoorbeeld worden gevraagd om een miljoen Palestijnse Arabieren, die momenteel op de lijst van vluchtelingen staan, permanent te vestigen. Volgens het Al-Akhbar rapport zou in het kader van het plan, Jordanië eerst 300.000 Palestijnse Arabieren moeten naturaliseren, met inbegrip van die reeds wonen in Jordanië, waarvan het rapport zegt dat het niet meer dan 200.000 zijn.

Details met betrekking tot de huidige locatie van de resterende 800.000 zijn niet in het rapport opgenomen.

Evenzo zal Libanon worden aangespoord om het staatsburgerschap te verlenen aan alle Palestijnse Arabieren die momenteel in het land wonen. De ongeveer 450.000 Palestijnse Arabieren in Libanon zijn grotendeels het staatsburgerschap ontzegd door de Libanese regering, die hun rechten heeft beperkt sinds hun komst in 1948.

Afgezien van het opnemen van Palestijnse Arabieren, zal het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië ook worden gevraagd om Israël twee gebieden te schenken, die momenteel worden gehuurd door de Joodse staat.

Naharayim (Al-Baqoura), dat zich uitstrekt over de grens tussen Noord-Israël en het noorden van Jordanië, en Tzofar (Al-Ghamr), grenzend aan het Arava-district van Israël, werden verhuurd aan Israël na het Israël-Jordaanse vredesverdrag in 1994.

Vorig jaar kondigde Jordan's koning Abdullah echter aan dat hij de periode voor nog eens 25 jaar niet zou uitbreiden, waardoor de Israëlische boeren die de gebieden gebruiken, onzeker blijven over hun toekomstige toegang tot de gebieden.

Volgens het rapport van vrijdag zouden zowel Naharayim als Tzofar aan Israël worden overgedragen.

In ruil voor de samenwerking met Jordanië zou het Hasjemitische koninkrijk worden gecompenseerd voor een bedrag van ongeveer $ 45 miljard dollar aan buitenlandse subsidies en financiering voor verschillende projecten. Bovendien zou Saoedi-Arabië afstand doen van het grondgebied van Jordanië langs de Saoedi-Jordaanse grens, ongeveer even groot als Naharayim en Tzofar.

 Jordanië zou ook gevraagd worden een driepartijen confederatie te vormen met de Palestijnse Autoriteit en het Israëlische burgerlijk bestuur in Judea en Samaria, zoals in het verslag wordt beweerd - een verzoek waar Jordanië zich zorgen over maakt.

Egypte zou ook een belangrijke rol spelen in de vredesovereenkomst, zo beweerde het rapport, en verwees naar Egyptische bronnen die beweerden dat Amerikaanse functionarissen het idee hebben geopperd om grote delen van' Sinaï Peninsula' nabij de Gazastrook te openen voor de vestiging van industriële zones voor de snelgroeiende bevolking van Gaza .

Hoewel de betreffende gebieden volgens het Trump-plan niet aan Gaza zouden worden toegevoegd, zou Egypte volgens het rapport de arbeiders in Gaza uitgebreide toegang verlenen tot delen van de noordoostelijke Sinaï.

In ruil daarvoor - en als onderdeel van de inspanning om de industriële zones te ontwikkelen - zou Egypte ongeveer 65 miljard dollar aan buitenlandse subsidies en betalingen ontvangen voor projecten in het noorden van de Sinaï.


______________________
ENGLISH

Credits: ArutzSheva7

Report says Trump peace plan includes Jordan ceding territory to Israel, settling 1 million Palestinians, forming confederation with PA.

A report released Friday morning claims that the soon-to-be released Middle East peace plan drawn up by the Trump administration – dubbed the “Deal of the Century” – includes large-scale resettlement of Palestinian Arabs in Jordan, the ceding of Jordanian territory to Israel, and the formation of a tripartite confederation between Jordan, the Palestinian Authority and Israel’s Civil Administration to administer Judea and Samaria.

According to the report, published by the Beirut-based Al-Akhbar, sources in Jordan and Egypt say that the much-anticipated peace plan would include a broad regional agreement, with a number of Arab states taking an active role in the deal.

Jordan, for instance, will be asked to permanently settle one million Palestinian Arabs currently listed as refugees. Under the plan, according to the Al-Akhbar report, Jordan would first naturalize 300,000 Palestinian Arabs, including those already living in Jordan, which the report said number no more than 200,000.

Similarly, Lebanon will be urged to grant citizenship to all Palestinian Arabs currently living in the country. The roughly 450,000 Palestinian Arabs in Lebanon have largely been denied citizenship by the Lebanese government, which has restricted their rights since their entry in 1948.

Aside from taking in Palestinian Arabs, the Hashemite Kingdom of Jordan will also be asked to cede to Israel two areas currently leased by the Jewish state.

Naharayim (Al-Baqoura), which straddles the border between northern Israel and northern Jordan, and Tzofar (Al-Ghamr), adjacent to the Arava district of Israel, were leased to Israel following the Israel-Jordan peace treaty in 1994.

Last year, however, Jordan’s King Abdullah announced that he would not extend the least for another 25-year period, leaving Israeli farmers who use the sites uncertain of their future access to the areas.

According to Friday’s report, both Naharayim and Tzofar would be ceded to Israel.

In exchange for Jordan’s cooperation, the Hashemite Kingdom would be compensated to the tune of roughly $45 billion dollars in foreign grants and funding for various projects. In addition, Saudi Arabia would cede to Jordan territory along the Saudi-Jordanian border roughly equivalent in size to Naharayim and Tzofar.

Jordan would also be asked to form a tripartite confederation with the Palestinian Authority and Israeli Civil Administration in Judea and Samaria, the report claimed – a request Jordan has expressed concerns about.

Egypt would also play a major role in the peace deal, the report claimed, citing Egyptian sources which said American officials have floated the idea of opening up large swathes of the Sinai Peninsula near the Gaza Strip for the establishment of industrial zones for Gaza’s burgeoning population.

While the territories in question would not be annexed to Gaza under the Trump plan, according to the report, Egypt would grant Gazan workers expanded access to portions of the northeastern Sinai.

In exchange – and as part of the effort to develop the industrial zones – Egypt would receive some $65 billion in foreign grants and payments for projects in northern Sinai.