07 april 2019

2019-04-07-17.45:HAMAS: In de volgende oorlog moet Israël Ashdod, Askhelon en Tel Aviv evacueren - HAMAS:In. next war, Israel has to evacuate Ashdod, Askhelon and Tel Aviv.


De zoon van de oudere Hamas-strijder Mazen Fuqaha zit op de schouders van Hamas Gaza Chief Yahya Al-Sinwar. (foto: REUTERS) - The son of senior Hamas militant Mazen Fuqaha sits on the shoulders of Hamas Gaza Chief Yahya Al-Sinwar . (photo: REUTERS)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door Khaled AbuToameh AprilL 6, 2019 22:13
Bron: Jerusalem Post 

Yahya Sinwar zei dat ondanks de recente staakt-het-vuren afspraken met Israël. De Palestijnen zullen blijven protesteren bij de grens met Israël.

In de volgende oorlog tussen Hamas en Israël zullen de Israëliërs niet alleen hun "nederzettingen" nabij de grens met de Gazastrook moeten evacueren, maar ook Ashdod, Ashkelon, de Negev en Tel Aviv, verklaarde Yahya Sinwar, de leider van Hamas in de Gazastrook, afgelopen zaterdag.

Hij zei dat ondanks het recente staakt-het-vuren met Israël, de Palestijnen zullen blijven protesteren bij het grenshek met Israël.

Sinwar sprak met vertegenwoordigers van Palestijnse groeperingen en maatschappelijke organisaties in de door Hamas geleide Kust-enclave en zei dat zijn beweging klaar zal zijn voor oorlog met Israël om "het Palestijnse volk te verdedigen". Hamas, zei hij, zal een ,,schild en zwaard" voor de Palestijnen zijn.

Sinwar zei, dat als een oorlog aan de Gazastrook wordt ,,opgelegd", Israël ,,zal lijden". Hij voegde eraan toe: "Ik beloof dat de bezetting haar nederzettingen niet alleen zal moeten ontruimen in de 'Gaza Envelope', maar ook in Ashdod, de Negev, Ashkelon en zelfs Tel Aviv. Onthoud deze belofte. De vingers van het verzet in de Gazastrook zijn aan de trekker. Vandaag de dag zijn we tien keer sterker dan in 2014 (met een verwijzing naar het Operation Protective Shield).

Met betrekking tot het staakt-het-vuren met Israël, zei Sinwar dat Hamas geen "politieke prijs" heeft betaald. De overeenkomsten, zei hij, "hebben geen prijzen of politieke aspecten.

Hij zei verder, dat de afspraken niet verbonden waren met een gevangenenruil tussen Hamas en Israël, of de kwestie van de wapens van Palestijnse terroristische groeperingen in de Gazastrook.

"De afspraken zijn geen alternatief voor Palestijnse eenheid en partnerschap," verklaarde de Hamas-leider. "Er wordt niet gesproken over het Palestijnse recht op verzet in al zijn vormen, met name op de Westelijke Jordaanoever. Er wordt ook niet gesproken over het stopzetten van de mars van de terugkeer.

De Grote Terugkeer Mars is de naam die de Palestijnen gebruiken om de wekelijkse protesten aan de grens met Israël aan te duiden zijn in maart 2018 begonnen.
Sinwar prees Egypte voor zijn rol in de "versoepeling van de beperkingen" die het land aan de Gazastrook oplegt.

"We hebben onze betrekkingen met Egypte versterkt," zei hij. "De Egyptenaren hebben gelukkig een grote rol gespeeld in de versoepeling van de beperkingen.

Hamas beweert dat de door de Egyptenaren gesponsorde staakt-het-vuren afspraken onder andere betrekking hebben op de uitbreiding van de visserijzone, de heropening van de grensovergangen tussen de Gazastrook en Israël, de levering van extra Qatar fondsen, de lancering van verschillende humanitaire en economische projecten in de kustenclave, en het oplossen van het tekort aan energie.

De leider van Hamas beweerde dat zijn beweging succesvol is geweest in het dwarsbomen van pogingen om onrust in de Gazastrook te zaaien. Hij verwees naar recente anti-Hamas-protesten die in verschillende delen van de Gazastrook uitbarstten om te protesteren tegen de economische tegenspoed. De veiligheidstroepen van Hamas hebben de protesten op brute wijze neergeslagen en tientallen Palestijnen gearresteerd, geslagen en doodgeschoten.

"In het afgelopen jaar heeft Hamas, samen met ons volk, een aantal successen geboekt", aldus Sinwar. "De meest in het oog springende prestatie is de verijdeling van alle pogingen om de burgerlijke vrede in de Gazastrook te destabiliseren.

Hamas leiders hebben hun rivalen in Fatah en de Palestijnse Autoriteit ervan beschuldigd achter de protesten te staan. Zij beweren dat de protesten deel uitmaakten van een "samenzwering" om een einde te maken aan de Hamas-regime in de Gazastrook. Fatah en PA-ambtenaren hebben de aanklachten afgewezen.
Sinwar prees de voortdurende protesten naast de grens met Israël en zei dat ze de kwestie van de blokkade van de Gazastrook op de agenda van de wereld hebben geplaatst.

_______________________
ENGLISH

Yahya Sinwar said that despite the recent ceasefire understandings with Israel, the Palestinians will continue to protest near the border with Israel.

BY KHALED ABU TOAMEH   APRIL 6, 2019 22:13  
Credits: Jerusalem Post.

In the next war between Hamas and Israel, the Israelis will have to evacuate not only their “settlements” near the border with the Gaza Strip, but also Ashdod, Ashkelon, the Negev and Tel Aviv, Yahya Sinwar, the leader of Hamas in the Gaza Strip, threatened on Saturday.

He said that despite the recent ceasefire understandings with Israel, the Palestinians will continue to protest near the border fence with Israel.

Sinwar, who was speaking to representatives of Palestinian factions and civil society organizations in the Hamas-ruled coastal enclave, said that his movement will continue to be ready for war with Israel to “defend the Palestinian people.” Hamas, he said, will be a “shield and sword” for the Palestinians.

Sinwar said that if a war is “imposed” on the Gaza Strip, Israel will “suffer.” He added: “I pledge that the occupation will evacuate its settlements not only in the ‘Gaza Envelope,’ but also in Ashdod, the Negev, Ashkelon and even Tel Aviv. Remember this pledge. The fingers of the resistance in the Gaza Strip are on the trigger. We are today ten times stronger than we were in 2014 (in reference to the Operation Protective Shield).”

Regarding the ceasefire understandings with Israel, Sinwar said Hamas did not pay any “political price.” The understandings, he said, “have no prices or political dimensions.”

He further said that the understandings were not connected to any prisoner swap between Hamas and Israel, or the issue of the weapons of Palestinian terrorist groups in the Gaza Strip.

“The understandings are not an alternative to Palestinian unity and partnership,” the Hamas leader explained. “There is no talk about the Palestinian right to resistance in all its forms, especially in the West Bank. Also, there is no talk about halting the March of Return.”

The Great March of Return is the name Palestinians use to describe the weekly protests near the border with Israel which began in March 2018.
Sinwar praised Egypt for its role in “easing restrictions” imposed on the Gaza Strip.

“We have strengthened our relations with Egypt,” he said. “The Egyptians have thankfully played a big role in the easing of the restrictions.”

Hamas claims that the Egyptian-sponsored ceasefire understandings include the expansion of the fishing zone, reopening the border crossings between the Gaza Strip and Israel, the delivery of additional Qatari funds, the launch of various humanitarian and economic projects in the coastal enclave, and solving the power shortage.

The Hamas leader boasted that his movement has been successful in thwarting attempts to instigate unrest in the Gaza Strip. He was referring to recent anti-Hamas protests that erupted in various parts of the Gaza Strip to protest economic hardship. Hamas security forces brutally squashed the protests, arresting, beating and shooting scores of Palestinians.

“During the last year, Hamas, together with our people, has scored a number of achievements,” Sinwar said. “The most prominent achievement has been the foiling of all attempts to destabilize civil peace in the Gaza Strip.”

Hamas leaders have accused their rivals in Fatah and the Palestinian Authority of being behind the protests. They claim that the protests were part of a “conspiracy” to end the Hamas-rule in the Gaza Strip. Fatah and PA officials have dismissed the charges.
Sinwar praised the ongoing protests alongside the border with Israel, and said they have placed the issue of the Gaza Strip blockade on the world’s agenda.