08 april 2019

2019-04-08-12.10:Verkiezingsretoriek Netanyahu: Israëlische wetgeving in nederzettingen toepassen - Photo: An election advertisement for Benjamin Netanyahu and Likud.

Een verkiezingsadvertentie voor Benjamin Netanyahu en Likoed. 

DOOR: SAMUEL / 8 APR 2019
Bron: CIDI.nl

Een uitspraak van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, gedaan in de context van de verkiezingen, heeft internationaal tot commotie geleid.

Een journalist stelde Netanyahu de vraag of hij het nederzettingenblok Gush Etzion ten zuiden van Jeruzalem wil annexeren. Daarop antwoordde Netanyahu dat zijn Likoedpartij geleidelijk “soevereiniteit” in de nederzettingen wil toepassen. Daarnaast herhaalde Netanyahu dat geen enkele inwoner van een nederzetting onder zijn leiderschap zijn huis zou hoeven verlaten.

Israelische analisten interpreteerden Netanyahu’s uitspraak als de intentie om binnen de nederzettingen delen van het oorlogsrecht te vervangen door delen van het Israelische burgerrecht. Tegelijkertijd is de bewoording ambigu. De uitspraak kan van alles betekenen. Op deze manier vermijdt Netanyahu een concrete verkiezingsbelofte te doen.

In ieder geval heeft Netanyahu de Hebreeuwse term voor “annexatie” (“sipuach”) niet in de mond genomen. Nederlandse media als de NOS en de Telegraaf berichtten het tegenovergestelde.

Netanyahu doet in de laatste dagen voor de verkiezingen wel vaker ambigue beloftes om stemmen te winnen. Bij de afgelopen verkiezingen in 2015 baarde hij opzien door een paar dagen voor de stembusgang te zeggen dat hij geen tweestatenoplossing meer wilde. Enkele dagen na het winnen van deze verkiezingen verklaarde Netanyahu echter opeens “geen éénstaatoplossing” te willen maar een “duurzame, vreedzame tweestatenoplossing.”

Kortom: Netanyahu nam het woord annexatie niet in de mond. Zijn ambigue uitspraak over het toepassen van Israelisch recht in de nederzettingen moet worden bezien in de context van de verkiezingen, waarin hij al eerder grote beloftes deed en die niet nakwam.

Maar Netanyahu’s uitspraak draagt niet bij aan een sfeer waarin vredesonderhandelingen na de verkiezingen kunnen slagen. Netanyahu doet er daarnaast goed aan zich te realiseren dat zijn uitspraken ook internationaal worden uitvergroot.

____________________________
ENGLISH
 BY: SAMUEL / 8 APR 2019
Credits: CIDI.nl

A statement by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, made in the context of the elections, has led to international commotion.

A journalist asked Netanyahu if he would like to annex the Gush Etzion settlement block south of Jerusalem. Netanyahu replied that his Likud party wants to gradually apply "sovereignty" in the settlements. In addition, Netanyahu reiterated that no inhabitant of a settlement-led settlement would have to leave his home.

Israeli analysts interpreted Netanyahu's statement as the intention to replace parts of war law within the settlements with parts of Israeli civil law. At the same time, the wording is ambiguous. The pronunciation can mean anything. In this way, Netanyahu avoids making a concrete election promise.

In any case, Netanyahu did not use the Hebrew term for "annexation" ("sipuach"). Dutch media such as the NOS and De Telegraaf reported the opposite.

Netanyahu often makes ambiguous promises to win votes in the last days before the elections. In the recent elections in 2015, he caused a stir by saying a few days before the polls that he no longer wanted a two-state solution. However, a few days after winning these elections, Netanyahu suddenly declared that he did not want "a one-state solution" but a "sustainable, peaceful two-state solution."

In short: Netanyahu did not mention the word annexation. His ambiguous statement about the application of Israeli law in the settlements must be seen in the context of the elections, in which he had already made great promises and did not keep them.

But Netanyahu's statement does not contribute to an atmosphere in which post-election peace negotiations can succeed. Netanyahu is also well advised to realize that his statements are also magnified internationally.