08 april 2019

2019-04-08-17.45: VS duiden Iraanse Revolutionaire Garde aan als terroristische organisatie - US designates Iranian Revolutionary Guard as terrorist organization

Door: Elkan van der Raaf
Bron: CIDI>nl

De Verenigde Staten duiden de Iraanse Revolutionaire Garde aan als een buitenlandse terroristische organisatie. Dat valt te lezen in een statement van het Witte Huis dat vandaag is gepubliceerd.

Het is voor het eerst dat de VS een organisatie van een andere overheid als terroristisch aanduiden. Het persbericht van de Amerikaanse president Donald Trump noemt het dan ook een “stap zonder precedent.” Deze stap erkent dat Iran een “staatssponsor van terreur is”, en dat de Iraanse Revolutionaire Garde hier “actief aan deelneemt, financiert en promoot.”

Iran staat te boek als de meest destabiliserende factor in het Midden-Oosten. Via de Revolutionaire Garde ondersteunt het Iraanse regime verschillende rebellengroepen en terroristische organisaties met wapens, financiën en training om zo haar invloed in de regio te vergroten. Denk hierbij aan Hezbollah in Libanon, Houthi-rebellen in Jemen en verschillende terreurbewegingen in de Gazastrook zoals Hamas en Islamitische Jihad.

De ongewenste inmengingen door Iran beperken zich echter niet tot het Midden-Oosten. In januari ging de EU, mede op initiatief van Nederland, over tot sancties tegen het Iraanse ministerie van Inlichtingen en Veiligheid. Als aanleidingen werden twee politieke moorden in Nederland en verijdelde bomaanslagen in Parijs en Denemarken genoemd. Voor de instandhouding van het nucleaire akkoord met Iran blijft de EU zich echter inzetten.

Met het aanduiden van de Revolutionaire Garde als buitenlandse terroristische organisatie, wil de VS aangeven dat de acties van Iran verschillen van andere regeringen. “Het maakt glashelder de risico’s duidelijk van zakendoen met of ondersteunen van de Revolutionaire Garde. Als u zaken doet met de Garde, financiert u terrorisme.”

Reeds werden al tientallen entiteiten en personen door de VS op zwarte lijsten gezet vanwege banden met de Revolutionaire Garde. Al in 2007 beschreef het Amerikaanse ministerie van Financiën de Quds-divisie – het onderdeel van de Garde dat verantwoordelijk is voor operaties buiten Iran – als een “supporter van terrorisme” en Iran’s “primaire arm voor het uitvoeren van beleid voor het ondersteunen van terroristische groeperingen.” 

Critici vrezen dat het Amerikaanse besluit zal leiden tot vergelijkbare represailles. Zij voorzien dat verschillende diensten van de VS en diens werknemers door buitenlandse regeringen – waarmee de banden minder warm zijn – aangeduid zouden kunnen gaan worden als terroristen. In aanloop naar het statement van het Witte Huis, dreigde Iran met een “verpletterende reactie.”

Het is vooralsnog onduidelijk welke gevolgen de aanduiding zullen hebben voor landen die met zowel de VS als Iran samenwerken. Irak, waar nog altijd Amerikaanse troepen zijn gestationeerd, heeft zowel economische als culturele banden met Iran en verschillende milities in het land genieten steun van het regime in Teheran.

___________________________________
ENGLISH:

By: Elkan van der Raaf
Credits: CIDI>nl

The United States designates the Iranian Revolutionary Guard as a foreign terrorist organization. That can be read in a statement from the White House that was published today.

It is the first time that the US has designated an organization of another government as terrorist. The press release by US President Donald Trump calls it a "step without precedent."

Iran is known as the most destabilizing factor in the Middle East. Through the Revolutionary Guards, the Iranian regime supports various rebel groups and terrorist organizations with weapons, finances and training in order to increase its influence in the region. Think of Hezbollah in Lebanon, Houthi rebels in Yemen and various terror movements in the Gaza Strip such as Hamas and Islamic Jihad.

However, the unwanted interference by Iran is not limited to the Middle East. In January, partly on the initiative of the Netherlands, the EU imposed sanctions against the Iranian Ministry of Intelligence and Security. Two political murders in the Netherlands and thwarted bombings in Paris and Denmark were mentioned as reasons. However, the EU remains committed to maintaining the nuclear agreement with Iran.

By designating the Revolutionary Guard as a foreign terrorist organization, the US wants to indicate that Iran's actions are different from other governments. “It makes crystal clear the risks of doing business with or supporting the Revolutionary Guard. If you do business with the Guard, you are financing terrorism. "

Dozens of entities and individuals have already been blacklisted by the US because of links with the Revolutionary Guard. As early as 2007, the US Department of Finance described the Quds division - the part of the Guard responsible for operations outside Iran - as a "supporter of terrorism" and Iran's "primary arm for implementing policies to support terrorist groups . "

Critics fear that the American decision will lead to similar reprisals. They foresee that different services of the US and its employees by foreign governments - with which the ties are less warm - could be referred to as terrorists. In the run-up to the White House statement, Iran threatened with a "crushing response."

(Google Translate)